Seminarier

Observera att det här är ett preliminärt seminarieprogram som kommer att kompletteras med mer information (och seminarierna är ännu inte numrerade). Både seminariernas rubrik, innehåll och medverkande kan komma att ändras.

Seminarieblock 1, ONSDAG kl. 11.30–12.30

Barn som begår brott

Socialtjänsten har ett ansvar för att alla barn och unga kan utvecklas gynnsamt och växa upp under trygga och goda förhållanden. När barn misstänks för brott har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Vi går igenom regelverket och lyfter särskilt viktiga aspekter i sammanhanget.

JP Infonet


Göteborgs Stads jämlikhetsarbete ur ett socialtjänstperspektiv

Några exempel på praktiskt arbete i kombination med rapporten


Effektivare äldreomsorg

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven. Kommunerna måste effektivisera sin verksamhet. Det vill säga sänka kostnaderna till oförändrad eller helst bättre kvalitet.

Hur gör man? Under seminariet presenteras framgångsfaktorer, verktyg samt exempel från kommuner som lyckats effektivisera sin äldreomsorg. Greger Bengtsson och Jonathan Fransson, Sveriges kommuner och regioner.


Våld i nära relationer

Upptäckt och behandling.

SBU


Hjärnans belöningssystem – varför blir vissa beroende?

Vad händer egentligen i hjärnan när man använder droger och varför blir vissa beroende? Hur påverkar arv och miljö en eventuell beroendeutveckling? Under denna föreläsning beskrivs hur hjärnans belöningssystem fungerar. Vi jämför drogers effekt med naturliga belöningsstimuli såsom mat och sex. Vi belyser även andra beroenden, såsom spelberoende. Vad är det som gör att vissa saker blir väldigt beroendeframkallande och andra inte?

Detta och mycket mer diskuteras under Mathias föreläsning. Mathias Hallberg är professor i molekylär beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitet. Han har de senaste två decennierna forskat på hur droger påverkar hjärnan. Fokus har legat på hjärnans belöningssystem och de system som styr de kognitiva funktionerna. Utöver detta bedriver han ett antal prekliniska läkemedelsutvecklingsprojekt riktade mot demenssjukdom och neuropatisk smärta.


Seminarieblock 2, ONSDAG kl. 14.00–15.00

Framtidens vårdboenden och vård i hemmet”

Med en stadigt åldrande befolkning och en ökad vårdtyngd står många svenska kommuner inför allt större belastningar inom framför allt äldrevården. Helsingborgs stad är en av de 290 kommuner som aktivt arbetar med att hitta lösningar för att möta denna utmaning.

Jarl Tersin är avdelningschef i Helsingborgs stad. Han har en bakgrund inom IT-världen, och arbetar idag som chef med ansvar för digitalisering och välfärdsteknik inom Helsingborgs stad. Ihop med ett antal engagerade och kompetenta medarbetare leder han transformeringen mot en ökat digitaliserad verksamhet som ger kunderna och personalen ett mervärde.

Helsingborgs stad och Tieto


Framtidens socialtjänst

Presentation av utredningens betänkande och förslag. Vad kommer lagförslagen att innebära? Under Socialchefsdagarna kommer remissrundan nyligen att ha inletts så det kommer säkert att finnas mycket nyfikenhet och frågor.

Monica Engström, Socialdepartementet


Ett kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd – hur kan det se ut?

Göteborgsregionen/FoU i Väst presenterar tre studier på temat. Sedan drygt tio år har regeringen formulerat en nationell strategi för att understryka att ”stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga” (regeringen 2018). I den senaste strategin efterfrågas mer kunskap om olika arbetssätt och mer målgruppsanpassning – föräldrar behöver olika slags stöd både utifrån sina egna och barnens behov och resurser.

  • Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen.
  • Utökade hembesök, en satsning i Gbg som utgår från Rinkebymodellen.
  • Stöd till placerade barns föräldrar. Under 2019–2021 genomförs ett FoU-projekt som syftar till att förbättra stödet till föräldrar med barn i familjehem eller på institution.

Göteborgsregionen/FoU i Väst


Uthålligt socialt arbete

Anna Andersson från socialtjänsten, Vivalla Örebro, talar om att komma närmare invånare med migrationsbakgrund och hur man bedriver ett uthålligt socialt arbete.


Individual Support Placement, IPS

IPS är ett stöd riktat till personer som uppbär försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Göteborgs stad: Social resursförvaltning (Allaktivitetshus + samarbete med Rättspsykiatrin) och Psykiatrisamordningen i Göteborg.


Seminarieblock 3, TORSDAG kl. 11.30–12.30

Gör socialtjänstens utmaningar till möjligheter!

Socialtjänsten står inför stora utmaningar, bristen på kompetens börjar göra sig kännbar och 75 procent av landets individ- och familjeomsorger går med underskott. Det kanske kan ses som en möjlighet att faktiskt förändra våra arbetssätt i samförstånd med våra brukare.

SKR presterar statistik tillsammans med kommunrepresentanter som redan påbörjat förändringen med bibehållen kvalitet.

Niklas Johansson sektionschef på Ekonomi och styrning SKR, Åsa Furén-Thulin sektionschef SKR samt representanter från Växjö kommun och Gotlands region.


Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun?

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går mot att fler personer behöver och kan få en mer nära vård. Det som tidigare endast kunde göras när patienten var inlagd på sjukhus kan idag ofta göras i öppen specialiserad vård, på vårdcentralen eller i hemsjukvården. Hälso- och sjukvården för våra äldsta och sköraste patienter sköts till stor del av kommunerna i hemsjukvården och på särskilda boenden.

Inom RSS-strukturen finns en strategisk samverkansgrupp för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Vi vill diskutera kommunernas styrkor och utmaningar vid omställningen till en god och nära vård och vilka stöd som finns att tillgå.

Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Ansvarig för samordning av arbetet med åtgärdsplanen för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård och den strategiska planen för omställningen mot en god och nära vård. Medlemmar i Strategiska samverkansgruppen för kommunalt finansierad hälso- och sjukvård inom partnerskapet för socialtjänst.


Ett hållbart samhälle för barn – vad krävs?

Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i. Men inte för alla och inte alltid. Baserat på mer än 100 000 kurativa kontakter, forskning och beprövad erfarenhet tar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog med dig på en resa in i barn och ungas livssituation, om deras psykiska hälsa, om skolan, familjen och den globala byn. Han utmanar och ger verktyg för vad du som ledare men också samhället i stort kan göra för ett mer hållbart samhälle för barn.


Minska rekrytering till kriminella gäng och ge stöd till avhoppare

Glen Sjögren, kommissarie vid polisen i Malmö tillsammans med socionom från avhopparverksamhet i Malmö berättar om Malmös samarbete mellan kommun och polis.


En hållbar och kompetensförsörjd äldreomsorg

Framtiden är redan här – med tillitsorganiserad verksamhet i en äldreomsorg där omsorgstagare och anställda trivs och mår bra, står Norra Hisingen redo för utmaningarna.

Genom äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdens arbete med tillitsorganisering skapas förutsättningar för inflytande och delaktighet i verksamhetsnära beslut. Kunskapsspridning systematiseras och ger möjligheter till initiativkraft och engagemang hos alla inblandade. En av metoderna är ledningsgrupper med undersköterskor som har ansvarar för olika områden. I en delaktig organisation finns det tilltro till personalens kompetens och en övertygelse om att alla kan växa med ansvar och lära sig.

Det började med delaktighetskonceptet 2014. Under projektet Den visa organisationen kompetensförstärktes chefer och medarbetare och metoder utvecklades. Nu lever vi som vi lär.

Norra Hisingen


PwC – väntar på beskrivning av innehåll


Välfärdsteknikens effekter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserar på uppdrag av regeringen hur en ökad användning av välfärdsteknik påverkar kvinnor och män inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Hur påverkas brukare, personal, anhöriga och omsorgens organisation? Vi kan presentera våra slutsatser och rekommendationer på Socialchefsdagarna.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


Seminarieblock 4, TORSDAG kl. 14.00–15.00

Att involvera tidigare placerade unga vid inspektion av institutioner

Om socialtjänstens arbete med unga care leavers. Peter Macleod, Care inspector i Skottland (motsvarande IVO) berättar att när tillsyn görs på institutioner har de inkluderat frivilliga unga som själva varit placerade. Det ger en helt annan dynamik och kunskap kring tillsynen i dialog med de unga som är i vård och behandling. De unga är även delaktiga i att utforma childrens homes (institutioner).

Peter Macleod, chef care inspectors


Hur kan vi inspireras av våra grannländers arbete med digitaliseringen i socialtjänsten?

SKR:s motsvarighet i Danmark och Norge berättar om satsningar som har gjorts och pågår i de respektive länderna. Panelsamtal kring hur de olika länderna arbetar för att komma framåt med digitaliseringen. Hur kan vi inspirera och dra nytta av varandra?


Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen?

Med Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och ett system ska vara i bruk 2021 där fristående aktörer rustar och matchar arbetssökande till arbete enligt en LOV-modell. Många av dagens arbetslösa står långt från arbete och behöver flera insatser för att närma sig arbetsmarknaden. På kort sikt är det viktigt att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan fullgöra sitt uppdrag för arbetssökande och upprätthålla samverkan på individnivå och strukturell nivå. Många kommuner har under hösten 2019 konstaterat ökade utgifter för ekonomiskt bistånd som bland annat kan kopplas till dessa förändringar. På lång sikt behöver kommuners och regioners arbete kopplat till arbetslösa långt från arbete och arbete för kompetensförsörjning tas tillvara och vidareutvecklas. Bland annat har regeringen aviserat en utredning om kommunernas juridiska förutsättningar att utföra uppdrag inom den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Oscar Svensson SKR


Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) driver ett projekt som heter Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Projektet har sitt ursprung från Socialstyrelsens kunskapsstöd Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Projektet har åtta deltagande kommuner och under sommaren 2020 sammanställer Nka en halvtidsrapport, som presenteras vid seminariet.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga


Här hämtar du programmet i sin helhet (seminariebeskrivningar ingår).

Här hämtar du en sammanställning över alla seminarier.