Seminarieblock 4

Torsdag 3 oktober, kl. 14.00. Välj ett av följande seminarier i det här blocket när du anmäler dig (observera att det här blocket innehåller sju seminarier):

19. Tillitsskapande samverkan i Europas minst religiösa och mest mångreligiösa land
20. Forskning och utvecklingsarbete tillsammans med praktiken stärker välfärden
21. Vägen framåt för arbetet med barn och unga i samhällsvård
22. Från delar till helhet – framtidens socialtjänst, nära vård för personer med samsjuklighet
23. KomBo – att tillgodose rätten till kommunikation i boende och daglig verksamhet
24. Nya socialtjänstlagen – insikter från invånare och medarbetare avgörande när vi rustar för en första linjens socialtjänst
25. Internationell utblick: Datadriven utveckling och hur man stärker socialtjänstens varumärke (seminariet hålls på engelska)


19. Tillitsskapande samverkan i Europas minst religiösa och mest mångreligiösa land

Sverige beskrivs samtidigt i olika undersökningar som Europas mest sekulariserade land, och som Europas mest mångreligiösa land. Hur har det blivit så, och vilka utmaningar och möjligheter ställer det oss inför?

I samband med koranbränningarna och reaktionerna de mötte har IMS, på uppdrag av Polismyndigheten, Malmö stad och Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram tre rapporter. I dessa studeras och utvärderas samverkan mellan myndigheter, kommuner och civilsamhällesaktörer. Vad fungerade, var har det brustit och hur kan svenska kommuner och myndigheter stärka sitt arbete inför kommande kriser?

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap och föreståndare för IMS, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola. I detta seminarium presenterar han modeller för brottsförebyggande och tillitsstärkande samverkan med trossamfund.

Simon Sorgenfrei, föreståndare IMS, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola. (Foto: Magnus Liam Karlsson)


20. Forskning och utvecklingsarbete tillsammans med praktiken stärker välfärden

Seminariet syftar till att diskutera hur forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) bidrar till kunskapsbaserad socialtjänst och hur vi tillsammans med praktiken stärker välfärden.

Ett stort antal av Sveriges kommuner har kopplingar till en FoU-enhet, vars uppgift är att vara ett kunskapsbyggande stöd till det sociala arbetet och praktiken. Seminariet kommer att bjuda på exempel på hur detta går till. Vi vill också föra dialog kring hur FoU-verksamhet stärker välfärden tillsammans med praktiken genom stöd och kunskap.

FoU stöttar verksamhetsutveckling, det kan ske i form av till exempel processtöd, utredningar och stöd till implementering, men inom FoU bedrivs också forskning tillsammans med och många gånger på uppdrag av socialtjänsten. FoU har därmed långtgående och nära samarbeten med både socialtjänstens praktikområden och med den akademiska forskningen vid lärosäten. Samtidigt som ny kunskap genereras bidrar FoU-verksamhet med stöd till verksamhetsutveckling.

På seminariet lyfter vi hur kommuner kan nyttja FoU som resurs och ger exempel på forsknings- och utvecklingsverksamhet inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Samtliga projekt och aktiviteter involverar på olika sätt verksamheter inom socialtjänsten. De är samskapade med praktiken och utgår alltid från praktikens egna frågeställningar.

Seminariet arrangeras av Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet, FoU Välfärd, som har som ändamål att samla landets FoU-enheter inom socialtjänstens och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden i gemensamma frågor och verka för att

  • främja en kunskapsbaserad välfärd
  • stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor
  • utgöra en nationell påverkansaktör
  • stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling
  • utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan

Åsa Hedberg Rundgren, Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, är ordförande i styrelsen för FoU Välfärd. (Foto: Mai Engström)

Övriga medverkande, som också ingår i styrelsen för FoU Välfärd: Jenny Rehnman, FoU i Väst. Birgitta Persdotter, FoU Värmland. Mats Eriksson, FoU Centrum, Linköping. Jofen Kihlström, FoU Välfärd, Region Gävleborg. Anna Gärdegård, FoU Nordväst. Pernilla Lind Ågård, FoU Socialtjänst, Uppsala.

www.fouvalfard.org


21. Vägen framåt för arbetet med barn och unga i samhällsvård

I arbetet med omställningen till framtidens socialtjänst är det många kommuner som lyfter att de inte bara behöver göra ett förbättringsarbete kring första linjens socialtjänst och det förebyggande arbetet, utan även kring den andra linjens socialtjänst och samhällsvården. Hur kan vi arbeta för en bättre kvalitet i samhällsvården och med att till exempel förebygga sammanbrott och institutionsplaceringar?

I seminariet får du höra utredningen om barn och unga i samhällets vårds analys av vilka de största bristerna i samhällsvården är idag och i huvuddrag vilka förslag utredningen har lagt för att framförallt reformera familjehemsvården.

Förslagen föreslås träda i kraft 2025, men en del av det som föreslås är samtidigt sådant som kommunerna redan nu kan arbeta med att förbättra. Utredningen kommer med en del insikter kring detta. Regeringen tillsatte i januari 2024 en nationell samordnare som ska lämna förslag på hur det kan skapas fler platser i familjehem, HVB, stödboende och SiS och ge kommuner och SiS stöd i deras arbete för att säkerställa kvaliteten i vården av barn och unga. Samordnaren berättar om sitt uppdrag och arbete såhär långt.

Förnyelselabbet berättar om sitt arbete med Helsingborgs stad där en labbprocess om framtidens familjehemsvård genomförts på uppdrag av Socialnämnden. Några av de viktigaste insikterna från Förnyelselabbets designmetoder med systemperspektiv presenteras som inspiration för det fortsatta arbetet med en förnyad familjehemsvård.

Marta Gandra, tidigare huvudsekreterare i Utredningen om barn och unga i samhällets vård. (Foto: SKR)

Thomas Ardenfors, nationell samordnare för fler kvalitativa vårdplatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. (Foto: Ateljé Photos 4U)

Pia McAleenan, VD Förnyelselabbet. (Foto: Moa Karlberg)

Monica Mårtensson Borg, sektionschef Socialförvaltningen, Helsingborgs stad. (Foto: Privat)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202366

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/regeringen-tillsatter-en-nationell-samordnare-for-den-sociala-barn–och-ungdomsvarden


22. Från delar till helhet – framtidens socialtjänst, nära vård för personer med samsjuklighet

Under seminariet beskrivs aktuella frågor inom området liksom läget i landets kommuner och regioner när det gäller vård för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. Med utgångspunkt i omställningen till nära vård, Samsjuklighetsutredningens och Narkotikautredningens förslag, hur ser framtidens kunskapsbaserade socialtjänst ut i denna kontext?

Från teori till praktik – följ med på utvecklingsresan av beroendevården i Västernorrland som kommunerna och regionen gör tillsammans – allt ifrån förebyggande, tidiga insatser på såväl primärvårdsnivå som specialistnivå. Centrala delar i utvecklingen av en sammanhållen vård och omsorg är också operativt samarbete och integrerade arbetssätt, men vad är det som är viktigt i mötet med individen och vad kan man göra när det är svårt att få till en personcentrerad vård och omsorg? Möt Capio Pelarbacken som arbetar med personer i hemlöshet. De arbetar multidisciplinärt och samarbetar med socialtjänsten i hela landet. Om att ha individens fokus istället för fokus på individen – och hur man ska tänka i samverkan kring den enskilde för att lyckas.

Zophia Mellgren och Mikael Malm, SKR. (Bild från Socialchefsdagarna 2023, foto: Dalapeter)

Camilla Carpholt, Region Västernorrland. (Foto: Ida Hagberg)

Anna-Karin Drewsen, Region Västernorrland. (Bild saknas)

Annika Ahlstedt, Capio Pelarbacken, Stockholm. (Bild saknas)

Klara Essemyr, Capio Pelarbacken, Stockholm. (Foto: Privat)


23. KomBo – att tillgodose rätten till kommunikation i boende och daglig verksamhet

Under föreläsningen presenteras KomBo-modellen som utvecklats med arvsfondsmedel i ett unikt samarbete mellan specialistvård, LSS-verksamhet i fyra kommuner, assistansanordnare, privata aktörer samt FUB och Autism Sverige. Du får information om de utbildningspaket och AKK-material som tagits fram och som utgår från aktuell evidens. Du får också ta del av resultat från utvärdering och forskning och höra om utmaningar vi stött på.

Kommunikation är en mänsklig rättighet som också starkt skrivs fram i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. I denna garanteras också rätten att få tillgång till och använda AKK (alternativ och kompletterande kommunikation, oftast bilder, tecken och talappar). Forskning visar att personalens kunskap och användning av AKK är avgörande för att AKK ska fungera. Kartläggningar gjorda av såväl Socialstyrelsen, FUB och IVO visar dock att personal inom LSS-verksamhet har bristande kunskap om kommunikation och AKK, och att användningen är mycket begränsad. KomBo har målet att tillgodose behov av både kunskap och konkret kommunikationsmaterial.  

KomBo bygger på att sprida kunskap genom att utbilda de duktigaste inom kommunikation i en verksamhet till KomBo-vägledare. Dessa kan sedan ge KomBo-utbildningen till personalgrupper inom boende, DV eller assistans. KomBo innefattar sex tillfällen, introduktion och uppföljning. Mellan tillfällena genomför deltagarna uppgifter och använder olika AKK som filmas och diskuteras. Fem kommuner och vuxenhabiliteringen i VGR har nu provat KomBo. Vi visar resultaten från utvärderingsenkäter samt intervjustudier med deltagare, chefer och brukare.

Gunilla Thunberg, assisterande professor och logoped, DART specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Göteborgs Universitet. (Foto: Eva Holmqvist)

Helen Göransson, pedagog, DART specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Göteborgs Universitet. (Foto: Eva Holmqvist)


24. Insikter från invånare och medarbetare avgörande när vi rustar för en första linjens socialtjänst

I landets kommuner intensifieras arbetet för att ställa om arbetssätt och organisering inom socialtjänsten och anpassa sig till införandet av en ny socialtjänstlag med ikraftträdande 2025. Tillsammans med 13 pilotkommuner och Karlstads universitets Samhällsnytta AB har SKR påbörjat ett långsiktigt arbete för att stötta Sveriges samtliga kommuner i deras omställning till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst. Arbetet bedrivs i projektet Tidiga insikter för tidiga insatser. Med bred representation av forskare, politiker, civilsamhällesorganisationer, fackföreningar, myndigheter samt socialtjänstföreträdare i ett nationellt analysforum har projektet organiserat för att insikter från invånare och medarbetare tas till vara med syfte att skapa goda förutsättningar för socialtjänstens omställning.

Under seminariet kommer projektledningen tillsammans med representanter från pilotkommuner och nationellt analysforum att presentera och diskutera metoder, arbetssätt och organisering för omställningen till en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst och vilka förberedelser som behövs inför nya lagen.

Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR. (Foto: Hans Alm, SKR)

Johan Quist, VD Samhällsnytta AB. (Foto: L Malmén)

Maja Hagström, projektledare SKR. (Foto: Sofia Karlsson)

Kalle Pettersson, senior policy designer, Samhällsnytta AB. (Foto: Tobias Wahlqvist)

Vid seminariet medverkar också pilotkommuner samt deltagare i nationellt analysforum.


25. Internationell utblick: Datadriven utveckling och hur man stärker socialtjänstens varumärke

På Föreningens Sveriges socialchefers studieresa till Suffolk County i England våren 2024 fick vi en massa inspiration. Nu bjuder vi hit två av de inspirerande människorna vi mött. Kom och lyssna på hur de arbetar med AI och datadriven utveckling med hjälp av data från hälso- och sjukvården och socialtjänst. Och hur möter man desinformation och stärker socialtjänstens varumärke i syfte att öka yrkesstoltheten och människors förtroende för det viktiga jobb vi gör? Hör kommunikationschefen berätta om Suffolk County Councils varumärkesresa och ”I Care Campaign”.

Anna Crispe will talk about her recent work in Suffolk, including work during the pandemic to understand population vulnerability in a new way, and the development of a novel dataset including all the health and adult social care records for her local population. She will discuss how this new data is changing the way we work in Suffolk, including the identification of people who could benefit from particular interventions or support; using the data to project need and cost; and how this new data will help us evaluate the impact of our work.

Anna Crispe FFPH MSc MA (Oxon): Anna is a Consultant in Public Health and the Assistant Director for Knowledge, Intelligence & Evidence at Suffolk County Council. Anna initially worked as a management consultant for McKinsey and Company, and for the last 26 years has worked in health, public health, and social care. Anna has worked as a senior NHS manager in teaching hospitals, in healthcare commissioning, in primary care, and in health technology appraisal. She joined Public Health Suffolk in 2015 and she now leads the provision of data and intelligence for Public Health, Adult Social Care and Children’s Services within Suffolk County Council; the Intelligence Function of the Suffolk & North East Essex (SNEE) Integrated Care System; and the Suffolk Office for Data & Analytics (SODA).

Talking about Social Care with the public, how branding can help – a view from the United Kingdom:

In December 2021 Suffolk County Council in the United Kingdom decided to launch its own branding for Adult Social Care called ”I-Care”. The aim has been to initiate honest conversations with the public, combat disinformation about social care online, create a visual way to recognise the various services that are part of the wider social care system, and show the range of careers available in the sector to attract more applicants. Find out why the council believes this necessary, the steps they have taken to create it, the reaction they’ve had and the impact so far.

Matt Woor is a Communications Manager from Ipswich in the UK with over 15 years of experience working in local government. He is currently the communications lead for Adult Social Care at Suffolk County Council and before this was responsible for the authority’s social media.

Från vänster till höger: Anna Crispe, Divisional Director of Operations at Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust. Georgia Chimbani, Director of Adult and Community Services for Suffolk County Council. Matt Woor, Communications Manager at Suffolk County Council.

Foto: Privat