En kunSKAPANDE socialtjänst – från vision till verksamhet

Seminarium 15 på Socialchefsdagarna 2023

Föreläsarens bilder

Föreläsare: (Från vänster till höger) Harald Liebenstein Gegner, forsknings- och utvecklingsledare. Maria Svensson, utvecklingssekreterare och FYS-doktorand. Johan Assarsson, socialsekreterare och FYS-doktorand. Kristin Arve, socialsekreterare och FYS-doktorand. Kerstin Svensson, professor i socialt arbete och föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS).

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS, https://forskarskolanfys.se/, representerades av doktorander anställda vid Lunds kommun och professor från Lunds universitet. Det är en nationell forskarskola med 30 doktorander. De lärosäten som idag ingår i forskarskolan är, Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linne Universitetet.

Doktoranderna som ingår i forskarskolan är anställda inom socialtjänsten och bedriver sina forskningsprojekt inom ramen för kommunens socialtjänst. Det är en kunskapsutveckling i samverkan med universitetet.

Utgångspunkten för FYS är ett strategiskt beslut i samverkan mellan lärosäten för att utbilda doktorander anställda inom socialtjänsten. Idén är att doktoranderna under och efter sin utbildning ska stanna kvar i den verksamhet där de har sin anställning. Tidigare har doktorander som haft sin doktorandutbildning kopplad till anställning i sociala verksamheter varit enstaka personer. Det har funnits erfarenheter av att de inte hört hemma vare sig i akademin eller inom socialtjänsten vilket lett till avsaknad av sammanhang. I forskarskolan ges en struktur runt omkring och kollegor som har liknande form av anställning och uppdrag.

Efter disputation är tanken att fortsätta arbeta med och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i kommunen. Ha en delaktighet i kunskapsutvecklingen i samverkan med akademin. Forskarkompetensen kan komma till användning i kommunal socialtjänst på olika sätt exempelvis för att hålla sig ”up to date” med aktuell kunskap, för att göra kunskapsöversikter i relation till olika frågor som dyker upp lokalt eller utvärdera insatser.

En annan möjlighet är att kommunen söker pengar i samverkan med akademin för olika forskningsprojekt och utvecklingsarbeten. Forskningen bidrar också med kunskap i utvecklingsarbeten som gynnar brukare. Att forskningsfrågor uppkommer inom socialtjänstens verksamhet är en ingång till användbar och tillgänglig kunskap.

Kerstin Svensson är professor i socialt arbete och föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS).

Efter färdig utbildning är tanken att nuvarande doktorander ska ha kvar en fot i universitetet för att bygga ett nav med en kollegialitet där man möts för att diskutera och utveckla tankegångar i samverkan.

En utmaning kan vara rekrytering, då det ännu inte är så många anställda socionomer som har magister- eller masterexamen vilket krävs för doktorandstudier. Framgångsfaktorer i FYS är närheten i samarbetet mellan kommun och universitet som ger förutsättningar till samverkan, stöd i ledning och struktur. Det ligger en stolthet i att lyckas skapa en integrerad verksamhet mellan kommun och akademi. Det klientnära arbetet i kombination med långsiktig kunskapsutveckling kan vara en utmaning men är betydelsefullt och viktigt.

Ytterligare en utmaning är att förvaltningen vid Lunds kommun omfattar 650 personer och de anställda som går doktorandutbildning är få till antalet. Det kan vara svårt att leva upp till förväntningarna. När det är många samarbetspartners kan en hel del tid gå till dialoger och möten innan man kommer till att ”göra verkstad”.

Akademin och kommunen har olika logiker, syften och uppdrag som ska förenas. Det tar tid att förstå varandra. Ibland skaver det och då behöver man vara i skavet ibland för att komma vidare.

En struktur för samverkan ger bredare kontaktytor, fler personer arbetar tillsammans och samarbeten blir inte lika personbundna. I samarbetet mellan kommun och akademin behöver det finnas en öppenhet att testa olika idéer, vara kreativa och diskutera förväntningar.

Det behöver ibland få ta tid att finna former för att skapa kunskap tillsammans, inte forska för forskningens skull utan i dialog skapa kunskap tillsammans.


Det här var ett seminarium på Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad
Dokumentation: Jenny Höglund, universitetslektor och programansvarig för socionomutbildningen, Karlstads universitet
Foto: © Peter Gunnebro/dalapeter.se