Förbokade hotell

För din bekvämlighet reserverar vi alltid rum för Socialchefsdagarnas deltagare och utställare på hotell som ligger så nära eventlokalen som möjligt. De reserverade rummen är bokningsbara maj–augusti det år som eventet hålls. Bokas med bokningskod som anges när anmälan öppnar.