Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken och kommunernas roll

Seminarium 10 på Socialchefsdagarna 2023

Föreläsarnas bilder

Föreläsare: Håkan Lind, Arbetsförmedlingen, Fredrik Krait och Ulrica Runemar, SKR.

Möjliga vägar framåt och vad gör vi

SKR och Arbetsförmedlingen har haft en historisk samverkan kring arbetspolitiska frågor utifrån idéer om systematisering och nationell likhet. Som ett led i detta har en inventering gjorts av överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Inventeringen visar att överenskommelser tenderar att bli personbundna istället för funktionsbundna.

Den nationella ”lägsta” nivån för samverkan och överenskommelser behöver höjas. Under inventeringen genomfördes 22 dialogträffar och samtliga kommuner erbjöds att teckna överenskommelser. Ett utvecklingsarbete har genomförts för att ta fram en mall och en stödstruktur för organisatorisk samverkan mellan arbetsförmedling och kommuner.

Håkan Lind från Arbetsförmedlingen närmast kameran. Fredrik Krait, SKR i bakgrunden.

Ett centralt område att hantera är personuppgifter. Här återstår en hel del tekniska frågor om dataöverföring som behöver hanteras. För närvarande är det ett hinder att lagstiftningen är begränsande. Det har skrivits hemställan till lagstiftare, men det tar tid och lagstiftningen är svår att påverka.

Ambitionen är att samtliga kommuner ska ha avtal med Arbetsförmedlingen och i dag är det bara ett par av Sveriges samtliga kommuner som inte tecknat överenskommelse. I utarbetandet av överenskommelser är det viktigt att säkerställa kontaktytor mellan organisationerna och säkra upp på olika nivåer så att det är knutet till funktion och inte till person.

Det finns nu större möjligheter att få stöd lokalt för att söka medel för EFS-projekt från svenska EFS-rådet. Stöd i ansökningsprocessen ges lokalt.

Det har skett en hel del förändringar i Arbetsförmedlingens tidigare program exempelvis Förstärkt arbetsträning och det är oklart var det kommer landa och hur Arbetsförmedlingens program kommer att se ut framöver. Informationen kring detta kommer uppdateras.

Avseende arbetsmarknadspolitiska frågor pågår diskussioner. Beslut inväntas från nationell nivå för att klargöra kommunernas formella roll i arbetsmarknadspolitiken. En stor fråga avseende detta är om kommunerna kommer ersättas ekonomiskt för de insatser de gör och har gjort under många år i riktning mot arbetsmarknaden.

SKR efterfrågar en tydligare roll för kommunerna. Det saknas rättsliga förutsättningar för att klargöra och erkänna kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Oavsett var dessa beslut landar kommer samverkan kring överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner att fortsätta vara en prioriterad fråga.


Det här var ett seminarium på Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad
Dokumentation: Jenny Höglund, universitetslektor och programansvarig för socionomprogrammet, Karlstads universitet