Demokratiskt ledarskap i brinnande kris och kommunal förvaltning

Presentation

Demokratiskt ledarskap i den brinnande krisen och den kommunala förvaltningen

I föreläsningen ger Robert Strid oss lyssnare en inblick om att balansera sitt ledarskap utifrån de förutsättningar som finns att arbeta med.

Robert Strid arbetar som förbundsdirektör och räddningschef vid Gästrike Räddningstjänst i Gävleborgs län. Under dagens föreläsning bjuder Robert in till att visa och berätta om sina erfarenheter om skogsbränder utifrån ett perspektiv som ledare.

Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra

Robert inledde med och återkom ofta till sin bakgrund där han började som målare direkt efter årkurs 9. Valen vi gör i livet påverkar oss både i stort och i smått i vårt fortsatta liv. Som 15-åring gjorde Robert valet att inte söka in till gymnasiet, vilket han inte rekommenderar unga idag, men det har gett honom insikt i att det går att arbeta sig upp från grunden. Det har också hjälpt honom att förstå varje medarbetares betydelse.

I en organisation är varje medarbetare en viktig pusselbit för att verksamheten ska gå ihop. Ibland kan vissa delar av organisationen vara svåra för medarbetare att förstå och då måste en chef kunna förklara betydelsen. Som chef behöver man förstå den makt man har att kunna påverka andra. Det måste kännas meningsfullt för alla att gå till jobbet och förhoppningsvis är det fler dagar som känns lustfyllda och roliga än tvärtom. Genom att en chef blir tillskriven makt så har den möjlighet att påverka andra. Robert ville behålla modet av att stå kvar och hålla i den chefstypen som man själv känner att man skulle vilja ha.

Ledarskap

En fråga som Robert ofta bollar med sig själv är vilken typ av ledare han vill vara. Han refererar till idrottens värld och lagsporter där man är beroende av alla spelare men samtidigt så krävs det av varje lagspelare att prestera sitt allra bästa.

Kommunikation Det kan finnas en utmaning i att kommunicera tillräckligt mycket för att kunna förklara för medarbetarna om beslut man har fattat. Som idrottsledare krävs att man förklarar allt för alla, men ett idrottslag är en homogen grupp.

Beslutsunderlag För varje beslut som tas krävs att man ska kunna motivera varför. Inom idrotten kan det vara svårt att motivera varför de som är utvalda i ett lag har blivit det.

Målarbete Här ser Robert tydligare utmaningar i en organisation än inom idrottens värld. Fokuserar man på att prestera inom en viss sport så kan målet vara enklare att måla upp och göra mätbart. Att kunna hitta mätbara mål som blir förstådda kan alltså vara en utmaning.

Medarbetaren I livet påverkas vi av olika saker som gör att vår resa kan se olika ut. Som chef måste man kunna respektera och förhålla sig till vad som kan påverka medarbetare. Eller som Robert skämtsamt sa ”det hade varit enklare att vara chef om man inte hade personal”.

Ledarskapet inom räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänsten där Robert arbetar har starka team. Här finns stora utmaningar som arbetar med och mot. En del är större än andra som till exempel att få in fler kvinnor i yrket. Man försöker bredda vars och ens bild på hur en brandman ser ut för att kunna rekrytera annorlunda.

Räddningstjänsten är samhällets krisberedskap och är ett starkt varumärke. Men när räddningstjänsten snabbt är på plats och huset ändå brinner ned är det lätt hänt att samhället tappar förtroendet.

Förändring inom räddningstjänsten kräver tålamod och man behöver se en långsiktighet men det har skett en snabb utveckling av olika samarbeten sedan 2018.

Robert får oss att se utmaningen i att leda i en tydlig hierarki med befälsled. Man behöver kunna vara här och nu i sin organisation samtidigt som man behöver kunna se längre fram på hur man vill att organisationen ska se ut inom en viss tid.

Prestigelös var ett återkommande tema. Robert får ofta reflektera över vad ordet prestigelöst innebär för honom. När Robert kommer in i ett omklädningsrum och bara är Robert så kan det bli tyst och det får vara så. Man behöver skapa ytor för att kunna småprata och att kunna umgås med sina medarbetare.

Sommaren 2018

Denna sommar innebar en utmaning för Robert Strid och för samhället i stort. Det var ett valår vilket innebär hårt tryck för olika verksamheter. Det fanns även yttre hot mot samhället. Roberts fokus under föreläsningen är branden som ledde till att han fick möjligheten till sin nya position från länsstyrelsen. Han hade modet att tacka ja till ett uppdrag som var oklart till en början. Robert beskrev frustrationen i att vara ansiktet utåt i media och till exempel kunna ta emot statsministern samtidigt som han skulle se till att man prioriterade insatserna i branden. I arbetet som ledare krävdes att få förståelse över hur det såg ut i utförarledet. På kvällarna ”provpratade” han med andra ledare för att kunna förutse de kommande insatserna i branden.

Roberts personliga reflektioner

När samhället befinner sig i en kris ställer samhället upp. Det krävdes en balans i Roberts ledarskap i att uppskatta frivilligorganisationer och frivillig hjälp från medmänniskor och när man behöver säga nej till hjälpen.

Genom att bredda sina frågor med vad man kan tänkas att få hjälp med så kan det bli lättare för andra att hjälpa till. Ett exempel som gavs var att man ville ha kartor som skulle tryckas upp vilket man frågade efter och det var svårt att skaffa. Det man inte tänkte på då var att man kunde snabbt skaffa kartor digitalt istället. Man blir så fokuserad på det specifika problemet.

Knyt upp nyckelpersoner samtidigt som det ligger stor vikt hos ledaren att tro på medarbetarna på ett prestigelöst sätt. Samhällskunskap är en värdefull kunskap oavsett inom vilken verksamhet/organisation man arbetar i. Ämnet kan behöva förklaras och resoneras runt tillsammans med medarbetarna.

Tidsskalor kan vara ett hjälpmedel för att underlätta strukturen. Då får man ställa sig frågan om man ligger rätt i tiden.

När Robert nämnde det demokratiska ledarskapet så uppkom en fråga kring det, kopplat till de kvällsmöten då han bollade idéer eller som han uttryckte det, ”provpratade”. Frågan var om han hade lyssnat in sina medarbetare under dagen eller om det var möten som de själva var med och spånade i?

Robert svarade att de hade stabsgenomgångar på förmiddagarna och på eftermiddagarna togs temperaturen inför kvällsmötena. När de beslutade något i dessa kvällsmöten så tog det 24 till 30 timmar tills effekten kom till skogen och branden. Det kunde handla om rena personalfrågor som kunde tas på sådana möten eller frågor av mer känslig karaktär, till exempel om en person i personalgruppen inte fungerade behövde det lyftas där så de fick en fungerande arbetsgrupp som hanterade branden. Ledarna som var med på mötena lyssnade in organisationen för att göra kloka beslut.

Till sist passade han på att hylla alla sina medarbetare.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 6. Demokratiskt ledarskap i brinnande kris och kommunal förvaltning. Robert Strid, förbundsdirektör och räddningschef Gästrike Räddningstjänst, Gävleborgs län.
Foto: © Frozentime
Text: Thérèse Laihanen, socionomstudent vid Högskolan Väst