Ledarskapets roll i nära vård för barn och unga

Presentation

Tre kvinnor, ler

Ulrika Block, enhetschef Individ- och familjeomsorg, Umeå kommun. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård på SKR. Ulrika S. Nygren, vårdutvecklare central barnhälsovård, Region Sörmland (foto: Frozentime).

Den pågående omställningen av dagens hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård innebär att vi behöver utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. Personcentreringen behöver genomsyra såväl verksamheterna som styrning och ledning.

Förflyttningen vi behöver göra kan liknas vid en rörelse där vi får mer av vissa saker och mindre av andra. Mindre fokus på organisationer och mer på relationer. Mindre reaktivt och mer hälsofrämjande och förebyggande. Mindre fragmentiserad och mer sammanhängande vård och omsorg. För personen innebär rörelsen att bli en aktiv samskapare i sin hälsa och vård, istället för en passiv mottagare av tjänster, stöd och insatser.

Vilket slags ledarskap behövs för att möjliggöra detta? För att göra skillnad i barn och ungas vardag och liv behöver medarbetare i olika verksamheter ha förutsättningar att arbeta personcentrerat och med en helhetssyn på de barn och unga som de möter. Känslan av att tillsammans göra skillnad för ett barn kan bli drivkraften i att hitta samverkan, samskapande och lösningar utan att vara låsta i tidigare arbetssätt eller organisationsgränser.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 5. Ledarskapets roll i nära vård för barn och unga. Lisbeth Löpare Johansson, SKR. Ulrika S Nygren, vårdutvecklare central barnhälsovård, Region Sörmland. Ulrika Block, enhetschef Individ- och familjeomsorg, Umeå kommun.