Det straffrättsliga ansvaret för tjänstepersoner

Seminariet handlade om det straffrättsliga tjänstemannaansvaret i dåtid, nutid och framtid.

Presentation

Emma Fall och Natalie Glotz Stade, jurister och rådgivare på JP Infonet (foto: Frozentime).

23 februari i år beslutade riksdagen att ställa sig bakom konstitutionsutskottets förslag att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om tjänstemannaansvaret. Av tillkännagivandet framgår att regeringen skyndsamt bör utreda och införa ett modernare tjänstemannaansvar genom att straffansvaret för tjänstefel utvidgas. Syftet är att stärka förtroendet för den offentliga verksamheten.

Fram till 1 januari 1976 reglerades frågan om tjänstepersoners ansvar av det så kallade ämbetsmannaansvaret. Seminariet inleddes med en kort historisk tillbakablick på detta ämbetsmannaansvar och på den reform som medförde att ansvaret avskaffades. Därefter redogjorde föreläsarna för det aktuella rättsläget, hur tjänstemannaansvaret ser ut nu och gav flera exempel på tjänstefel.

Seminariet presenterade det föreslagna, utökade tjänstemannaansvaret. Hur påverkas tjänstemannaorganisationen av denna eventuella förändrade lagstiftning när det från fackligt håll dessutom förts fram att fler beslut borde fattas av tjänstepersoner på bekostnad av de förtroendevalda utifrån att det är tjänstepersonerna som besitter sakkunskapen?

Emma Fall och Natalie Glotz Stade är jurister och rådgivare på JP Infonet. Båda har mångårig erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning.

https://www.jpinfonet.se
https://www.jpinfonet.se/om-oss/medarbetare/emma-fall/
https://www.jpinfonet.se/om-oss/medarbetare/natalie-glotz/


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 1 med JP Infonet: Det straffrättsliga ansvaret för tjänstepersoner
Foto: © Mark Harris, Frozentime