Louise Bringselius: Framtidsspaning

Förebyggande, tillitsbaserat, gränslöst samt utifrån erfarenhet och evidens. Så ska framtidens socialtjänst arbeta, menar organisationsforskaren Louise Bringselius när hon föreläser på Socialchefsdagarna 2021 i Malmö. De goda exemplen, kompetensen, engagemanget och viljan finns närmare oss än vi tror, om vi bara vågar öppna blicken.

Louise Bringselius är organisationsforskare vid Lunds universitet och enligt henne bör alla vara med och framtidsspana samt skapa strategier. Detta gäller särskilt medarbetarna inom socialtjänsten, som främst ser hur behoven skiftar ute i samhället. Hon presenterar fyra spaningar för publiken på Socialchefsdagarna.

Förebygg med värderingsarbete

Louise Bringselius menar att socialtjänsten behöver gå från tvång i sista minuten till tidiga förebyggande insatser. Om vi tar vi tag i människors problem när de är små, slipper de bli större.

– Vi hör ständigt att vi behöver ta hårdare tag och att polisen behöver sätta dit de som inte levererar till samhällskontraktet. Men det är vårt ansvar att förebygga och se till att det inte händer. Så att inte problemet blir så stort att vi inte kan hantera det, säger Louise Bringselius.

Hon citerar Per Olof Wikström, professor i kriminologi vid Cambridge och trycker på att värderingarna i omgivningen är centrala för hur kriminalitet utvecklas. Den största chansen att förebygga detta är därför i skolan, där värderingar och moral formas.

– Det är inte tillfället som gör tjuven, utan det är tjuven som tar tillfället när andra inte gör det. Tillfället kommer alltid finnas där. Frågan är: Varför tar du eller tar du inte cykeln? Det som avgör är värderingarna, den personliga moralen och självkontrollen – och det kan vi påverka, säger Louise Bringselius.  

Börja med att visa tillit

Socialtjänsten behöver gå från att vara portvakt till att vara stöd, och från distans till närhet.

Tilliten är grundläggande för välfärden. Men vem ska lita på vem? Enligt forskningen kan man bara vinna tillit genom att förtjäna den. Därför behöver den som har mer makt börja lita på den med mindre makt.

– Vi behöver börja med tillit som ingångsvärde. En av de grupper som får minst tillit är hemlösa med missbruksproblematik. Där är Bostad först ett gott exempel på hur man visar tillit genom att erbjuda hemlösa en bostad, där det enda kravet på motprestation är att man sköter bostaden. Det här skiftet kommer med de bästa resultaten, ändå genomförs det inte så mycket som vi vill i socialtjänsten, säger Louise Bringselius.   

Tilliten behöver även gälla mot medarbetarna. Där kan man välja att tro på deras berättelser, ge dem handlingsutrymme och lyssna på teamen. När man arbetar mer tillitsbaserat minskar även fixeringen vid dokumentering och mätning.

Arbeta gränslöst mellan professioner, kommuner och med staten

Socialtjänsten behöver gå från revir till samarbete, med lärande tillsyn och statligt stöd. Här handlar det om att arbeta tillsammans, mellan professioner, mellan kommuner samt mellan kommun och stat.

–  Vi behöver välkomna staten in i rummet, för de vill samma sak som vi – medborgarnas bästa. Tillsammans kan vi hjälpas åt med lärandet, så vi kan förbättra verksamheten, säger Louise Bringselius.

Ta in erfarenheten och evidensen i rummet

– Vi behöver välkomna både mänskliga erfarenheter och all evidens som kommer från forskningen. Då behöver lärandet finnas som en del i vardagen. En del av detta är att vi även behöver rekrytera personer med egen erfarenhet av exempelvis missbruk och kriminalitet, för att bygga tillit och nå fram till de grupper som lever med detta idag. Det här arbetet är långtifrån enkelt, säger Louise Bringselius och avslutar:

– Vi blickar efter stjärnor i horisonten. Men om vi tittar närmare finns stjärnorna nära oss. De goda exemplen, kompetensen, engagemanget och viljan finns närmare oss än vi tror – om vi bara vågar öppna blicken.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Louise Bringselius: Framtidsspaning
Text: Jenny Asp textkonsult
Foto: © Tomas Nord, © Frozentime