God och säker vård genom hela livet

Föreläsarnas bilder

Anna Karin Nyqvist enhetschef IVO och Lennart Pettersson enhetschef IVO håller i seminariet om god och säker vård genom hela livet.

IVO:s tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO) visar att många kommuner delar på liknande problem och utmaningar. Det handlar till exempel om brister i hanteringen av läkemedel, brister i vården vid livets slutskede samt otillräcklig kompetens avseende svenska språket och andra arbetsuppgifter.

Detta seminarium riktades till dem som vill ha mer kunskap om de erfarenheter och lärdomar som kommit ur IVO:s tillsyn av SÄBO. Seminariet lyfte de utmaningar som delas av flertalet svenska kommuner med syftet att bidra till förbättringsarbete i verksamheterna.

Bakgrunden till tillsynen av SÄBO: Under pandemin förstärktes och synliggjordes bristerna i svensk äldreomsorg. Med anledning av detta har IVO genomfört en nationell tillsyn av den medicinska vården på kommunalt drivna SÄBO. Tillsynen är omfattande. Underlag från journaler, enkäter och inspektioner för närmare 2000 äldreboenden i 283 kommuner har använts.

Här kan du läsa mer om tillsynen: https://ivo.se/tillsyn/pagaende-storre-tillsynsinsatser/tillsyn-aldreomsorgen-covid-pandemin/


Det här var ett seminarium på Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad
Foto: @ Peter Gunnebro/dalapeter.se