Från delar till helhet

Seminarium 3 på Socialchefsdagarna 2023. Från delar till helhet – utvecklingen mot en sammanhållen vård för personer med skadligt bruk och beroende

Föreläsarnas bilder

Föreläsare: Zophia Mellgren, samordnare och Mikael Malm, samordnare. Båda från Sveriges Kommuner och Regioner.

Vid seminariet lyftes behovet om rätt förutsättningar för bättre bemötande, vård och omsorg för personer med samsjuklighet med människan i centrum. Ett systemperspektiv där utgångspunkten är individen i ett komplext system istället för en individ med komplexa problem på grund av vårdens organisering och specialisering.

Samsjuklighetsutredningen kan på så vis medföra ett paradigmskifte i vård och behandling. Idag finns en samsyn om att ha ett huvudmannaskap vilket inte var fallet förra gången frågan utreddes.

Tiden idag är mera mogen för en framtid där personer med samsjuklighet får vara i fokus. Det är en reform för en helhet, där helhet är större än delarna. En viktig del i att byta perspektiv är att byta val av ord. Ordvalen påverkar mötet och synen på individen. Att gå från missbruk till personer med skadligt bruk och beroende.

Tidigt förebyggande insatser och första linjens vård behöver utvecklas. Likaså att tänka i en vårdkedja med stegvis vård där insatser länkar i varandra. De flesta regioner har specialiserad vård. Däremot är det mindre vanligt med specialiserad vård för unga med skadligt bruk och beroende. Det finns en tendens till centralisering och jämlik vård i hela regionen bör eftersträvas. Självvald inläggning vid skadligt bruk och beroende är ovanligt idag.

Zophia Mellgren och Mikael Malm från SKR, där båda jobbar som samordnare.

Avseende socialtjänstens insatser så finns det en utvecklingsresa att göra i riktning mot evidensbaserade insatser. Exempel på insatser som borde används i större utsträckning är Bostad först och Individanpassat stöd till boende IPS. Här behöver arbetssätt förändras och nya kompetenser utvecklas. De kunskapsstöd som finns behöver lyftas fram, och grunden bör vara att insatser ska utgå från nationella riktlinjer.

Delat beslutsfattande är också en metod som behöver följa genom hela vårdkedjan. En aspekt som är viktig att se till är behovet av att kunna möta människor med hänsyn tagen till deras kognitiva funktioner. Av betydelse är även att jobba med integrerade insatser, där relationen är bärande och det finns en tillit till de professionella.

Här kan vård- och stödsamordnare, som kan finnas med hela vägen från planering, genomförande och uppföljning, ha en betydelsefull funktion för individen.


Det här var ett seminarium på Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad
Dokumentation: Jenny Höglund, universitetslektor och programansvarig för socionomprogrammet på Karlstads universitet
Foto: © Peter Gunnebro/dalapeter.se