Ett ramverk och en kompass i praktiskt, lokalt, drogförebyggande arbete i en kommun

Presentation

Kvinna i polisuniform och man i skjorta. Båda med headset-mikrofon på scen.

Jessica Ask, kommunpolis i Lokalpolisområde Kungälv och Ale och Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghets- och missbruksprevention i Ale kommun. (Foto: Frozentime)

  • Hur bryter vi ner och konkretiserar de nationella strategierna och de nationella målen till konkreta handlingar som gör skillnad på det lokala planet i en svensk kommun år 2022?
  • Hur strukturerar vi upp, ramar in och skapar en organisation för ett effektivt lokalt ANDT-arbete i en kommun?
  • Vilka framgångsfaktorer finns och vilka åtgärder ger effekt?
  • Hur förenar vi de drog- och brottsförebyggande perspektiven i det lokala arbetet och får till en effektiv samverkan och en lokal mobilisering mot droger och narkotika?
  • Hur kan olika samhällsaktörer tillsammans arbeta med att förebygga droger och missbruk bland unga?

Utifrån en kunskapsbaserad arbetsmetodik, ett medborgarnära förhållningssätt och ett nära samarbete med aktörer i lokalsamhället har kommunen och polisen tillsammans byggt upp ett framgångsrikt lokalt drog- och brottsförebyggande arbete, som lyfts fram som ett gott exempel i regionen och i riket.

Under seminariet delade Jessica Ask och Dzemal Sabovic med sig av sina kunskaper, erfarenheter och framgångsfaktorer i det lokala ANDT-arbetet och visade hur man kan lägga upp och strukturera upp det lokala drogförebyggande arbetet i en kommun.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 21. Ett ramverk och en kompass i praktiskt, lokalt, drogförebyggande arbete i en kommun. Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghets- och missbruksprevention i Ale kommun och Jessica Ask, kommunpolis i Lokalpolisområde Kungälv och Ale.
Foto: © Frozentime