Bostadsmarknaden och socialtjänsten i en turbulent omgivning

Presentation

Hans Swärd är verksam som professor vid Lunds universitet och forskar om bostadsmarknaden, segregation, eftersatta bostadsområden, hemlöshet och sociala problem. (Foto: Frozentime)

Många kommuner står i dag inför stora problem på bostadsmarknaden vad gäller bostadsbrist, trångboddhet, dyra hyror, boendesegregation och eftersatta bostadsområden med bristande integration.

Den stora flyktingkrisen i Europa 2015 har ställt krav på en redan ansträngd bostadsmarknad i Sverige. Kriget i Ukraina våren 2022 ställer också krav på att vi i Sverige kan lösa situationen på bostadsmarknaden och integrationen på ett bra sätt, så det inte leder till nya spänningar och motsättningar mellan grupper och kommuner.

Socialtjänstlagen ger kommunerna genom dess socialtjänster det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som innefattas i begreppet ”skälig levnadsnivå” om inte behovet tillgodoses på annat sätt. Det innebär att socialtjänsten har ett ansvar för att se till att människor som inte har egna resurser att lösa sitt boende får hjälp med detta. Insatserna ska vara av god kvalitet och barnets bästa ska särskilt beaktas.

Seminariet handlade om de bostadsmässiga problem som landets socialtjänster ställs inför och vilka kunskaper forskningen kan bidra med. En brittisk undersökning redovisades där det skedde en kraftsamling av forskningsresurser i en stadsdel i London.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 14. Bostadsmarknaden och socialtjänsten i en turbulent omgivning. Hans Swärd, professor vid Lunds universitet.
Foto: © Frozentime