Brukarundersökningar som verktyg för brukarmedverkan och verksamhetsutveckling

Presentation

SKR har sedan 2014 tillsammans med kommunerna utvecklat och genomfört brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Syftet är att få ett kunskapsunderlag för förbättringsarbete, se utveckling över tid och ge brukarna möjlighet att framföra sina åsikter om socialtjänstens stöd. SKR ger en kort introduktion till undersökningarna, medan Region Gotland och Göteborgs stad berättar hur de arbetar med dem.

Mia Ledwith, samordnare SKR. Ia Lönngren, utvecklingsledare Region Gotland. Anna Thomsson, handläggare SKR. (foto: Frozentime)

Region Gotland berättar om hur de med hjälp av enkla verktyg och ambassadörer i personalen, ökat svarsfrekvensen markant och fått ett bra underlag för förbättringsarbete för ungdomar och deras vårdnadshavare. Resultatet är en viktig pusselbit i socialtjänstens kvalitets- och utvecklingsarbete.

I den dagliga verksamheten Språnget media i Göteborg analyseras resultatet från undersökningen tillsammans med deltagarna, som också är med och genomför förändringar utifrån det. Det nya arbetssättet har lett till att 96 procent av deltagarna 2021 tycker att det de gör på daglig verksamhet är viktigt för dem och att de får vara med och bestämma om sådant som är viktigt för dem.

Fyra personer på rad

Från vänster till höger: André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik. Teknikmentorerna Ulrica Selenius (hade fått förhinder och kunde inte vara med på seminariet), Per-Anders Karlsson och Zoltan Litavszky. Alla från Göteborgs stad. (Foto: Tony Dahl, Göteborgsregionen)


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 8. Brukarundersökningar som verktyg för brukarmedverkan och verksamhetsutveckling. Mia Ledwith, samordnare och Anna Thomsson, handläggare, båda från Sveriges Kommuner och Regioner. Ia Lönngren, utvecklingsledare Region Gotland. Per-Anders Karlsson och Zoltan Litavszky som är teknikmentorer och André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik, alla från Göteborgs stad.