Johan Quist

En tjänstelogisk socialpolitik

Johan Quist, docent i företagsekonomi, är vice föreståndare och forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. På Socialchefsdagarna 2023 kommer han att prata om en tjänstelogisk socialpolitik.

Mycket av den kunskap som präglar modernt ledarskap har utvecklats genom studier av varuproducerande företag. I offentlig sektor finns inga fabriker. Men sättet att tänka kring styrning och ledning har ändå tydliga inslag hämtade från klassisk ”produktion”. Men vad producerar vi egentligen? Och är det överhuvudtaget meningsfullt att tala om ”producent” och ”konsument”? Passet introducerar lärdomar från tjänsteforskningen och gör nedslag i en offentlig kontext för att illustrera.

Johan Quist, docent i företagsekonomi, är vice föreståndare och forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet.  Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig sektor.


Johan Quist föreläser torsdag eftermiddag (28 september)
Foto: Linn Malmén

Mer om Johan

Johan är övertygad om att forskning bäst bedrivs nära den studerade praktiken och har under många år arbetat med både nätverksbyggande mellan myndigheter och utbildning av statliga chefer. Vid sidan om forskningen är han anlitad som utredare och författare av underlagsrapporter i samband med statliga utredningar och regeringsuppdrag. Bland annat har Johan på uppdrag av Statskontoret bidragit i samband med utvärderingen av Försäkringskassans förändringsarbete och på uppdrag av Regeringskansliet studerat samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna. Han har också varit forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen som fokuserade på att utveckla formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet.

Sedan ett drygt år tillbaka är Johan VD för Karlstads universitet Samhällsnytta AB, en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget, som behöver nya former för att arbeta tillsammans för att lösa dagens samhällsutmaningar. Bland uppdragen finns bland annat samarbete med de statliga utredningarna kring samsjuklighet, ny äldreomsorgslag och placerade barn. Därutöver kan nämnas projekt som rör omställningen till god och nära vård och lagen om finansiell samordning.