Seminarieblock 4

Torsdag 25 november kl. 14.00–15.00

19. För att styra måste man veta

Den digitala information som vi har att tillgå ökar i en omfattning som innebär en dubblering vartannat år. Frågan är alltså inte om det finns information, utan huruvida informationen som finns är relevant för det som vi behöver den till. Hur vi omsätter den till något som blir till nytta för det arbete som vi vill utföra?

Inom PwC har vi lång erfarenhet av verksamhetsstyrning inom den offentliga sektorn och arbetar frekvent med att stödja kommuner med kostnads- och verksamhetsanalyser. Tillsammans med dåvarande SKL samt RKA utarbetade vi för ett antal år sedan handledningsdokumentet Koll på hemtjänsten som blev ett stort stöd för många kommuner.

Att kunna följa verksamhetens utveckling löpande under året menar vi är en viktig förutsättning för att kunna styra verksamheten och hålla en god ekonomi. Olika funktioner och professioner måste få förutsättningar för att kunna se vad som händer, få förståelse för det och därmed kunna agera. Det låter som en enkel ekvation, men är enklare sagt än gjort. PwC har tillsammans med ett antal kommuner utvecklat ett kraftfullt stöd och verktyg som gör det enklare för såväl verksamheten som politiken att göra djupare analyser baserade på verksamheternas data.

Vi kommer vid detta seminarium att visa hur den information som finns dold i era system kan ge er bättre underlag för såväl strategiska som operativa beslut. Det handlar både om ekonomi och kvalitet i verksamheten. Du kommer att få ta del av motgångar och framgångar i Luleå kommun, som vi jobbat tillsammans med.

Karin Magnusson och Henrik Broström, PwC. Maria Backe, Elin Holma, Gabriella Lindkvist Durhan och Kristin Holmström, Luleå kommun.


20. En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Olivia Wigzell leder den utredning som i december 2020 fick regeringens uppdrag att bland annat

  • föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,
  • överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Lagstiftningen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förbättringsarbete och ökad likvärdighet inom äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Vid seminariet kommer Olivia Wigzell att berätta om nuläget i utredningen och inriktningen på arbetet med de förslag som utredningen ska lämna senast den 30 juni 2022.

Olivia Wigzell, särskild utredare

www.sou.gov.se/aldreomsorg


21. En digitaliseringsresa som landat i ett steg mot full delaktighet för brukare

Föreläsningen kommer att handla om ledarskapet i digital utveckling som landat i att brukare inom funktionsstöd upplever full delaktighet och ökad livskvalitet. Teknikmentorer är brukare som via sin dagliga verksamhet arbetar med att utbilda personal, föreläsa och testa produkter.

Digitaliseringsresan startade 2018 genom olika projekt i Göteborgs Stad där huvudfokus var att öka den digitala kompetensen bland medarbetare inom funktionshinderområdet. Under projektperioden visade det sig att flera brukare hade både kunskap och och intresse av välfärdstekniska lösningar. Idén om att brukare själva kunde utbilda personal föddes och idag är projektet under utveckling med goda resultat. Resultatet visar att brukare ser fler möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Brukare uttrycker också att de fått bättre självförtroende genom att personal tar vara på deras kompetens och synpunkter.

Hur har ledarskapet bidragit till denna utveckling? Vi presenterar framgångsfaktorer som vi chefer på olika nivåer har haft med oss i denna digitala transformation.

Gunnel Karolén, verksamhetschef, Diana Soto, enhetschef och André Andersson, stödpedagog inom välfärdsteknik. Alla från Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd

Gunnel Karolén, verksamhetschef (foto Lars-Göran Printzén). Diana Soto, enhetschef (foto privat). André Andersson, stödpedagog inom välfärdsteknik (foto Jennie Karlberg).


22. Kompetenscentrum mot våld i nära relation och Resursteam Heder – kompetenshöjande insatser och operativt arbete

Malmö stad har haft huvudmannaskapet för Kompetenscentrum mot våld i nära relation sedan 2014 och bedrivit Resursteam Heder Malmö sedan 2016. Ett tjugotal kommuner i Skåne har avtal med Kompetenscentrum. Tillsammans genomförs arbetet enligt visionen att synliggöra och motverka våldet i Skånes kommuner.

Resursteam Heder Malmö erbjuder stöd till unga personer som lever med hedersproblematik samt konsultationer och workshops till yrkesverksamma. Visionen med de kompetenshöjande insatserna är att fler utsatta personer ska uppmärksammas och erbjudas adekvat hjälp.

Paula Rydholm och Emma Josefsson kommer att berätta om sina respektive verksamheters framgångsfaktorer, utvecklingsarbete och utmaningar. De kommer också att presentera det nya gemensamma samverkansprojekt, Resursteam Heder Skåne, som de båda verksamheterna på uppdrag av länsstyrelsen har tagit fram. En helt ny regional verksamhet som har till syfte att stödja och kompetenshöja kommunanställd personal som möter hedersrelaterat våld och förtryck i sitt dagliga arbete.

Paula Rydholm, utvecklingssekreterare och samordnare Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Emma Josefsson, socialsekreterare och samordnare Resursteam Heder.


23. Sluta skjut – en strategi utifrån Group violence intervention (GVI)

Malmö stad har arbetat enligt strategin Sluta skjut sedan 2018. Under dessa år har mycket uppmärksamhet riktats mot arbetet och både en processutvärdering samt en effektutvärdering har gjorts. Viktiga lärdomar har dragits och Sluta skjut befinner sig nu i en process där man försöker använda sig av lärdomarna samtidigt som man blickar framåt och tittar på utvecklingsmöjligheter.

Med avstamp i ovanstående kommer Anna Kosztovics och Rebeca Persson, som båda har arbetat med Sluta skjut sedan uppstarten, att tala om strategins roll i staden och de resultat den visar. Resultaten mäts enligt strategin främst i antal grova våldsdåd men även framgångar gällande samverkan mellan myndigheter, sociala insatser och samverkan med civilsamhället kommer att presenteras.

Fokus under seminariet läggs på den del av Sluta skjut som troligtvis är minst känd i den allmänna debatten om strategin, nämligen civilsamhällets betydelse.

Vidare lyfts exempel på hur arbetet med de sociala insatserna i Sluta skjut ser ut samt vilka utmaningar och framgångsfaktorer som tydliggjorts under arbetets gång.

Anna Kosztovics, biträdande projektledare Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Rebeca Persson, Konsultationsteamet, koordinator i Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.

www.malmo.se/slutaskjut


24. Om vikten att göra rätt när det har gått fel

När barn och ungdomar inte kan bo hemma och tas emot i familjehem, HVB, SiS eller stödboende ska insatserna leda till att barn får det bättre. Trots goda ambitioner ser IVO återkommande problem med våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och personal. Hur går man tillväga för att säkerställa att den som placeras i samhällets vård får gynnsam vård och behandling? Välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans kan bidra till tryggare och säkrare placeringar för dessa barn.

Medverkande: Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO, Maria Jansson, Inspektör IVO samt Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare, IVO.

http://www.ivo.se
https://www.linkedin.com/company/ivo-inspektionen-for-vard-och-omsorg-/