Seminarieblock 3

Torsdag 25 november kl. 11.30–12.30

13. Värdefulla insikter – kraft att agera!

Smarta data ger värdefulla insikter, vilket ger kraft att fatta smarta beslut. Vårt nya beslutsstöd är framtaget och utvecklat av personer som har djup verksamhetskunskap, tillsammans med experter inom Business Intelligence. Ett kraftfullt och helt integrerat beslutsstöd som kan presentera aktuell och relevant information med syfte att kunna mäta, följa och jämföra nyckeltal, samt dra slutsatser om trender i verksamheten. Detta stöd skapar effektivitet i det dagliga arbetet och ger dessutom en möjlighet att våga visa vägen in i framtiden.

Anna Ljungberg är produktchef på CGI med ansvar för verksamhetsområde Individ och familjeomsorg samt ansvarig för Treserva Premium Beslutsstöd.


14. Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet?

Pandemin har tveklöst inneburit samhällsförändringar som påverkat barns vardag och som inneburit påfrestningar för många. Det har särskilt drabbat barn som redan innan befann sig i en utsatt situation. Ta del av Bris årsrapport som baseras på 31 500 kurativa samtal med barn under 2020 och som lutar sig mot aktuell forskning och rapporter om hur pandemin hittills har påverkat barns mående och utsatthet i hemmet.

I Bris stödverksamhet har pandemin gjort tydliga avtryck. Samtal om familjekonflikter, våld och ångest har eskalerat. Det är uppenbart att många barns välbefinnande påverkats negativt av förändringar inom skolan, av begränsade sociala kontakter och aktiviteter, av ökade konflikter och påfrestningar i hemmet och av att vuxna i barns närhet själva drabbats av pandemins konsekvenser. Samtidigt som isoleringen i samhället har ökat och insynen i familjer har minskat, har riskfaktorer för att barn ska fara illa ökat.

I Sverige har många barn fått en förstärkt utsatthet i hemmet och en försämring av den psykiska hälsan under krisen. Tydligt är att pandemin slår hårdast mot barn som redan före krisen befann sig i en utsatt situation eller led av psykisk ohälsa.

Under detta seminarium får du en inblick i barns livssituation under 2020, det första året med pandemin, men även hur utvecklingen sett ut under 2021. Utgångspunkten för seminariet är barns samtal till 116 111, den officiella stödlinjen för barn, samt forskning och andra rapporter.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.


15. Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak 

Hur kan man jobba med arbetsmarknadsplanering för försörjningsstödstagare, utan att det krockar med Arbetsförmedlingens uppdrag? Malmö stad har successivt ökat fokus på och utvecklat insatser för självförsörjning för försörjningsstödstagare. Samarbetet mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsavdelningen innebär att fler än 2 500 Malmöbor med försörjningsstöd varje år remitteras för insatser mot självförsörjning. Samarbetet utgår från principerna Arbete först och Alla kan med rätt stöd och har ett tydligt fokus på självförsörjning via arbete. Vägen dit går allt oftare via olika typer av utbildande insatser.

Ett exempel på samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen är Malmökraften. I Malmökraften arbetar tio socialsekreterare, tio arbetsmarknadssekreterare och tio arbetsförmedlare i team i ett projekt som initialt finansierades via FINSAM, men som nu drivs som ett ESF-projekt.

Tobias Edwardsson, enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen, och Petra Quandt Farkas, enhetschef Ekonomiskt bistånd, Malmö Stad.


16. Framtidens vård och omsorg för personer med missbruk och beroende

Sommaren 2020 tillsattes Samsjuklighetsutredningen (Dir. 2020:68), som har ett uppdrag att ta fram förslag om hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman och flera delar som rör samarbete och samverkan. Det är en efterlängtad utredning som ska lämna sitt slutbetänkande dagarna efter denna konferens.

SKR har samarbetat med utredningen kring kartläggningsarbetet och kommer under seminariet att presentera en nationell lägesbild av vård och omsorg för personer med missbruk och beroendeproblematik. Goda exempel och utvecklingsbehov kommer att belysas. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 30 november 2021 och på seminariet presenterar utredaren sitt arbete. Under seminariet förs sedan ett dialogsamtal kring utmaningar och kommande förslag.

Anders Printz, regeringens särskilda utredare som skulle ha varit med på detta seminarium, måste tyvärr prioritera att presentera arbetet för socialministern samma dag som seminariet hålls.

Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare och representanter i utredningens expertgrupp, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Anders Printz, regeringens särskilda utredare.

Samsjuklighetsutredningen


17. Att skapa en hållbar kunskapsorganisation

I betänkandet till en ny socialtjänstlag lyfts samverkan mellan teori och praktik upp som en central förutsättning för en kunskapsbaserad socialtjänst. Under seminariet utforskar vi vad som krävs för att skapa goda förutsättningar i förändringsarbetet för en lärande socialtjänst.

Vi som håller i seminariet är: Gunilla Avby, lektor och forskare vid Stockholms universitet och Jönköping Academy. Gunilla har haft ett sakkunniguppdrag för utredningen Framtidens socialtjänst. Anna-Karin Bergman, FoU-chef i Helsingborgs stad och Harald Gegner utvecklingsledare i Lunds kommun och doktorand vid Malmö universitet. Som företrädare för akademin, en FoU-enhet och kommunal socialtjänst visar vi på vikten av samspel mellan forskning och yrkesfält för att utveckla socialtjänsten som kunskapsorganisation.

Seminariet inleds med några grundläggande antaganden för att framgångsrikt organisera för utveckling och lärande. Därefter berättar vi om FoU:s strategiska roll för att främja förändringen mot en kunskapsbaserad socialtjänst. Sista delen ägnar vi åt ett konkret exempel på hur socialtjänsten kan arbeta för att skapa en kunskapsorganisation genom att involvera socialarbetare i kunskapssökandet. Exemplet är Kunskapsresan, ett resultat av ett FoU-projekt som genomfördes i samverkan med kommunal socialtjänst.

I anslutning till vår presentation ges möjlighet att diskutera och fördjupa frågor om socialtjänsten som en kunskapsorganisation i samverkan mellan teori och praktik.

Gunilla Avby, docent i pedagogik, Stockholms universitet. Anna-Karin Bergman, FoU-chef Helsingborg stad. Harald Gegner, utvecklingsledare och doktorand i socialt arbete, Lunds kommun och Malmö universitet.

Kunskapsresan


18. Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?

Digitaliseringen är en förutsättning för att lösa de demografiska utmaningar som hälsa, vård och omsorg står inför. Samverkan, verksamhetsutveckling och investeringar i den gemensamma digitala infrastrukturen är nödvändiga delar för att lyckas. Inera och SKR samverkar för att underlätta socialtjänstens arbete med digitalisering.

I det här seminariet berättar vi om hur vi inom SKR-koncernen, Inera och SKR, arbetar tillsammans med kommunernas socialtjänst för att underlätta för respektive kommun. Frågor som vi kommer att lyfta är

  • hur välfärdens digitala infrastruktur ska utvecklas
  • hur vi arbetar för att det ska bli enklare att införa och använda stark autentisering och behörighetshantering
  • hur vi arbetar för att socialtjänsten ska ha tillgång till moderna verksamhetssystem
  • vilka förutsättningar som finns för informationsdelning
  • vilket stöd som kommunerna kan få av SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitala omsorgstjänster.

Vi kommer att inkludera digitala tjänster som underlättar för den kommunala hälso- och sjukvården och därmed omställningen till God och nära vård, till exempel automatisk överföring av information till kvalitetsregister, visa journalen på nätet, nationell patientöversikt, rådgivningsstöd.

Karin Bengtsson och Börje Shameti Lewin, strateger, samt Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och digital strateg, Inera. Marta Nannskog, projektledare och Eva Sahlén, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).