Seminarieblock 2

Onsdag 24 november kl. 14.00–15.00

7. Digitalisering med fokus på barn och unga inom socialtjänsten

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Hur kan digitaliseringen fungera på barn och ungdomssidan? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Region Gotland berättar om sina erfarenheter, hur man har tillvaratagit digitaliseringens möjligheter inom handläggningen och vilka utmaningar man ställts inför när det gäller arbetet med medborgarna.

Mika Gutepil, utvecklingsledare på Region Gotland. Carola Winberg, produktägare IFO, TietoEVRY.


8. Omvärldsperspektiv på socialt arbete från European Social Network

Denna presentation leds av det europeiska socialchefsnätverket, European Social Network (ESN), som samlar över 150 offentliga organisationer med lagstadgat ansvar för sociala tjänster i 34 länder.

Seminariet kommer att handla om hur socialtjänstverksamhet arbetar samordnat med hälso- och sjukvård för att på ett integrerat sätt tillhandahålla vård för vuxna med komplexa behov samt barn.

Syftet med ett integrerat system för vård och omsorg är att samordna olika vård- och stödtjänster för användarna, till exempel barn, unga vuxna och äldre, för att förbättra kvaliteten på resultaten för användarna och effektiviteten i tjänsterna, samt för att skapa mer förebyggande arbetsmetoder. Integrerat arbete kräver samordning mellan olika sektorer, t.ex. hälso- och sjukvård, socialvård och stödtjänster. Det förutsätter samarbete mellan olika yrkesgrupper, t.ex. läkare, socialarbetare och handläggare.

Mellan 2018 och 2021 har ESN drivit en arbetsgrupp för att samla in de senaste metoderna kring ett integrerat system för vård och omsorg. Under detta seminarium kommer en representant från ESN samt medlemmar från Sverige och Portugal presentera de viktigaste resultaten, slutsatserna samt exempel från arbetsgruppen och den senaste ESN-rapporten om integrerad vård och stöd.

Seminariet hålls på engelska.

Martin Lichte, Policy Officer, European Social Network. João Bicho, Community Integration Team Director, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portugal. Camilla Gustavsson, Head of Unit, Municipal Association Health and Social Care, Norrtälje, Sweden (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje).


9. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt?

Förväntningarna har ökat på att socialtjänsten ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. På vilket sätt berörs funktionshinderomsorgen av detta och hur ser kopplingen mellan vardagspraktik och forskning ut idag? I den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst och en ny socialtjänstlag betraktas exempelvis insatser enligt LSS inte som en del i begreppet socialtjänst. Vad krävs för att utveckla en tydlig evidensbasering?

Under seminariet kommer exempel främst att hämtas från forskning om personer med psykisk funktionsnedsättning och studier om svenska kommuners prioriteringar i regionala planer, glesbygdskommunernas särskilda villkor för implementering av nationella riktlinjer, samt insatsområdena boende och sysselsättning för målgruppen. Seminariet kommer att bestå av en bakgrundsteckning, en nulägesbeskrivning samt en avslutande del där vi kommer att diskutera förutsättningarna för hur en evidensbaserad funktionshinderomsorg kan utvecklas.

Urban Markström, socionom, fil. dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.


10. Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänsten är en ständigt aktuell fråga i landets alla kommuner.

Göteborgsregionen har utvecklat Yrkesresan, en strukturerad introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen lanserades 2017 och väckte snabbt uppmärksamhet och blev mycket uppskattad av de anslutna kommunerna. I slutet av 2020 erbjöd SKR alla kommuner att ansluta sig till ett nationellt genomförande av Yrkesresan och mer än 80 procent av Sveriges kommuner har anmält sig till Yrkesresan.

Det nationella genomförandet av Yrkesresan leds av SKR och genomförs i samverkan med de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Socialstyrelsen samt de deltagande kommunerna. Förarbetet har skett inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten erbjudas inom ramen för satsningen.

Vid seminariet beskrivs utvecklingen av Yrkesresan från ett regionalt arbete till ett nationellt genomförande ur olika perspektiv:

  • Göteborgsregionen presenterar arbetet Yrkesresan Barn och unga.
  • SKR informerar om förberedelserna inför de övriga fyra yrkesresorna.
  • Socialstyrelsen beskriver myndighetens roll i Yrkesresan.
  • Skånes Kommuner delar med sig av sina förhoppningar inför genomförandet av Yrkesresan.

Johanna Maxson, biträdande projektledare för Yrkesresan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Annika Öquist, enhetschef, Socialstyrelsen,  Saera Khan, verksamhetsutvecklare, Skånes Kommuner.


11. Vem har ansvaret för hemlösheten?

Ett tryggt boende är en mänsklig rättighet. Ändå är bostadsbristen ett faktum på många håll i landet, och i spåren av den breder hemlösheten ut sig i många större svenska städer.

I avsaknad av nationell vägledning är varje kommun utlämnad till sin egen tolkning av vad socialtjänstens ansvar består i och vilket handlingsutrymme som finns. Det råder inte alltid enighet mellan olika aktörer, och gränserna mellan social och strukturell hemlöshet är inte givna.

I Malmö har antalet strukturellt hemlösa sjunkit drastiskt de senaste två åren, efter några år med stadigt stigande hemlöshetssiffror. Vi berättar om hur vi i Malmö har arbetat med att sänka hemlösheten, och avslutar med en paneldiskussion med olika aktörer som har delvis olika syn på hur frågan ska hanteras. I panelen möts representanter från både kommun (politiker och tjänstemän), bostadsbolag, akademi och civilsamhälle.

Rikard Vroland, avdelningschef Ekonomiskt bistånd och boende, Malmö stad. Deltagare i panelen meddelas senare.


12. Socialtjänstens förutsättningar och verksamhet under och efter pandemin

Uppdatering 17 november: Isabelle Carnlöf som skulle ha hållit i detta seminarium har gått vidare till annan tjänst. Innehållet i seminariet ändras därför: En del kommer fortfarande att handla om pandemins påverkan på socialtjänsten verksamheter, den andra delen handlar om en nordisk jämförelse av äldreomsorgen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i flera av årets rapporter berört pandemins påverkan på socialtjänstens verksamheter. På seminariet delar myndigheten med sig av slutsatserna från dessa analyser. Konsekvenserna för verksamheter inom individ- och familjeomsorgen presenteras. Rapporten bygger till stor del på en intervjustudie med chefer i individ- och familjeomsorgen som genomfördes under pandemin.

Då äldreomsorgen kommit i fokus under pandemin presenteras också en jämförande kartläggning av äldreomsorgen i Norden.

Kerstin Gunnarsson, Agnes Lindvall och Linn Wallén. Alla tre är verksamma som analytiker vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.