Seminarieblock 2

Onsdag 24 november kl. 14.00–15.00

7. Digitalisering med fokus på barn och unga inom socialtjänsten

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Hur kan digitaliseringen fungera på barn och ungdomssidan? Vilka möjligheter och utmaningar finns det? Region Gotland berättar om sina erfarenheter, hur man har tillvaratagit digitaliseringens möjligheter inom handläggningen och vilka utmaningar man ställts inför när det gäller arbetet med medborgarna.

Mika Gutepil, utvecklingsledare på Region Gotland. Carola Winberg, produktägare IFO, TietoEVRY.


8. Omvärldsperspektiv på socialt arbete från European Social Network

Denna presentation leds av det europeiska socialchefsnätverket, European Social Network (ESN), som samlar över 150 offentliga organisationer med lagstadgat ansvar för sociala tjänster i 35 länder. Seminariet kommer att handla om hur socialtjänstverksamhet arbetar samordnat med hälso- och sjukvård för att på ett integrerat sätt tillhandahålla vård för vuxna med komplexa behov.

ESN går igenom några av de viktigaste principerna för integrerad vård och stöd enligt resultaten i en rapport som publiceras sommaren 2021. I den redovisas arbetet från ESN:s nyligen avslutade arbetsgrupp Integrated Care and Support. Under fyra år har de utvärderat hur integrerad vård och stöd tillhandahålls till olika åldersgrupper och till olika sårbara grupper.

I seminariet får du även specifika exempel på praxis från kollegor i andra europeiska länder där förslag till struktur för integrerad vård, samt utvärdering av den, kommer att läggas fram.

Seminariet hålls på engelska.

Presentatörer är inte klara när programmet publiceras, men kommer att uppdateras inom kort.


9. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt?

Förväntningarna har ökat på att socialtjänsten ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. På vilket sätt berörs funktionshinderomsorgen av detta och hur ser kopplingen mellan vardagspraktik och forskning ut idag? I den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst och en ny socialtjänstlag betraktas exempelvis insatser enligt LSS inte som en del i begreppet socialtjänst. Vad krävs för att utveckla en tydlig evidensbasering?

Under seminariet kommer exempel främst att hämtas från forskning om personer med psykisk funktionsnedsättning och studier om svenska kommuners prioriteringar i regionala planer, glesbygdskommunernas särskilda villkor för implementering av nationella riktlinjer, samt insatsområdena boende och sysselsättning för målgruppen. Seminariet kommer att bestå av en bakgrundsteckning, en nulägesbeskrivning samt en avslutande del där vi kommer att diskutera förutsättningarna för hur en evidensbaserad funktionshinderomsorg kan utvecklas.

Urban Markström, socionom, fil. dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.


10. Yrkesresan – kvalitet i varje möte

Introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänsten är en ständigt aktuell fråga i landets alla kommuner.

Göteborgsregionen har utvecklat Yrkesresan, en strukturerad introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen lanserades 2017 och väckte snabbt uppmärksamhet och blev mycket uppskattad av de anslutna kommunerna. I slutet av 2020 erbjöd SKR alla kommuner att ansluta sig till ett nationellt genomförande av Yrkesresan och mer än 80 procent av Sveriges kommuner har anmält sig till Yrkesresan.

Det nationella genomförandet av Yrkesresan leds av SKR och genomförs i samverkan med de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Socialstyrelsen samt de deltagande kommunerna. Förarbetet har skett inom ramen för Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten erbjudas inom ramen för satsningen.

Vid seminariet beskrivs utvecklingen av Yrkesresan från ett regionalt arbete till ett nationellt genomförande ur olika perspektiv:

  • Göteborgsregionen presenterar arbetet Yrkesresan Barn och unga.
  • SKR informerar om förberedelserna inför de övriga fyra yrkesresorna. Socialstyrelsen beskriver myndighetens roll i Yrkesresan.
  • Skånes Kommuner ger sin bild av planering inför genomförandet av Yrkesresan på regional nivån.

Seminariet modereras av socialchef från en västsvensk kommun som varit med från början i utvecklingen av Yrkesresan.

Johanna Maxson, projektledare för Yrkesresan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Annika Öquist, enhetschef, Socialstyrelsen,  Saera Khan, verksamhetsutvecklare, Skånes Kommuner.


11. Vem har ansvaret för hemlösheten?

Ett tryggt boende är en mänsklig rättighet. Ändå är bostadsbristen ett faktum på många håll i landet, och i spåren av den breder hemlösheten ut sig i många större svenska städer.

I avsaknad av nationell vägledning är varje kommun utlämnad till sin egen tolkning av vad socialtjänstens ansvar består i och vilket handlingsutrymme som finns. Det råder inte alltid enighet mellan olika aktörer, och gränserna mellan social och strukturell hemlöshet är inte givna.

I Malmö har antalet strukturellt hemlösa sjunkit drastiskt de senaste två åren, efter några år med stadigt stigande hemlöshetssiffror. Vi berättar om hur vi i Malmö har arbetat med att sänka hemlösheten, och avslutar med en paneldiskussion med olika aktörer som har delvis olika syn på hur frågan ska hanteras. I panelen möts representanter från både kommun (politiker och tjänstemän), bostadsbolag, akademi och civilsamhälle.

Rikard Vroland, avdelningschef Ekonomiskt bistånd och boende, Malmö stad. Deltagare i panelen meddelas senare.


12. Vilka konsekvenser har pandemin haft för socialtjänstens verksamheter?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i flera av årets rapporter berört pandemins påverkan på socialtjänstens verksamheter. På seminariet delar myndigheten med sig av slutsatserna från dessa analyser och diskuterar vilka lärdomar som kan dras inför liknande situationer i framtiden. Bland annat presenteras en analys av konsekvenserna för verksamheter inom individ- och familjeomsorgen som till stor del bygger på en intervjustudie med IFO-chefer som genomfördes under pandemin.

Isabelle Carnlöf, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.