Seminarieblock 4

OBS LOKALER ser du i eventappen!

Torsdag 28 september, kl. 14.00 – seminarium 19–24

Vilket rum seminariet hålls i ser du i eventappen (skickas ut strax före eventet) och på skyltning på plats.

19. Jämställdhet i nya SoL är en möjlighet till mer träffsäkra insatser

Utredningen om en ny socialtjänstlag föreslår att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor. Samtidigt visar forskning att socialtjänsten stöd och insatser ibland bidrar till att ojämställdheten mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, bibehålls och till och med förstärks. Något som också kan leda till sämre kvalitet och mindre träffsäkra insatser.

Forskarna Maria Andersson Vogel och Birgitta Persdotter har sett över läget inom barn och unga, äldre, funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, våld, missbruk och beroende. Resultatet finns i en ny forskningsöversikt från SKR, tillsammans med flera olika stödmaterial som kan hjälpa socialtjänsten att uppfylla nya lagen. Under seminariet hör du om forskningsöversikten, vad socialtjänsten kan göra, och får möjlighet att diskutera socialtjänstens förutsättningar och behov.

Birgitta Persdotter, lektor socialt arbete, forskningsledare FoU Välfärd Värmland. (Foto: Karlstads universitet)

Åsa Furén Thulin, chef socialtjänst SKR. (Foto: Hans Alm)

Love Nordenmark, projektledare SKR:s pilotprojekt för jämställd socialtjänst. (Foto: SKR)

Maria Högkvist, projektledare SKR:s pilotprojekt för jämställd socialtjänst. (Foto: SKR)

20. Omställningen till en god och nära vård och hur vi har kopplat ihop det med Agenda 2030

Föreläsningen kommer att handla om hur polletten trillade ner för oss om hur vi skulle ta oss an omställningen lokalt, när vi gick SKR:s ledarskapsutbildning för Nära vård 2021 och fick se kopplingen till Agenda 2030.

Där och då stod det klart för oss hur vi skulle koppla vårt lokala omställningsarbete till vårt fullmäktigemål som är baserat på Agenda 2030: Att bli Sveriges friskaste kommun. När det väl kom på plats så frigjorde vi en drivkraft i hela kommunen som vi inte trodde var möjlig.

Följ med oss på resan som med en stabil organisering snabbt kom igång med en omställning med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utifrån en lokal färdplan som hittills har passerat hållplatser som till exempel: Förebyggande insatser inom socialtjänsten, Lägersommar från 6–106 år, MåBra-månader, Digital fixare, Social Lots, Skolsocialt team, Differentierade arbetsuppgifter och ett Casino som gjorde både en och annan journalist tårögd. På seminariet medverkar även SKR:s samordnare för nära vård.

Ulrika Vitalis, socialchef, socialförvaltningen i Hammarö kommun. (Foto: Privat)

Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare, socialförvaltningen i Hammarö kommun. (Foto: Privat)

Helena Henningsson, handläggare Sveriges kommuner och regioner. (Foto: SKR)

21. Arbetsplatsen som arena för att upptäcka erfarenheter av våld hos medarbetare

Arbetsplatsen är en plats som vi vistas på många timmar varje dag, vecka efter vecka, år efter år och kan därmed spela en viktig roll i att öka upptäckten av den som utsätts för våld i nära relation men även den som utövar våld.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar hälsan och arbetsförmågan negativt. Det kan leda till sjukfrånvaro och i förlängningen minska produktiviteten vilket ökar kostnaderna för arbetsgivaren.

En arbetsplats ska vara en trygg arbetsmiljö, och fri från våld i nära relation men det är inte ovanligt att våldet fortsätter och följer med in på arbetsplatsen via mejl, telefon eller besök. Det kan till och med vara så att den som utövar våld och den som utsätts för våld arbetar på samma arbetsplats.

Det är viktigt att ha kunskap om hur våld påverkar arbetslivet. Ett sätt att bidra till att förebygga och motverka våld är att höja kunskapen om regelverk inom arbetslivet som kan aktualiseras när det kommer till våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Under seminariet kommer Jämställdhetsmyndigheten dela med sig av erfarenheter av att utbilda chefer, presentera verktyg för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan inkludera våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt presentera resultat från den svenska undersökningen ”Kan arbetsplatsen vara trygg när inte hemmet är det?” (2021).

Kerstin Kristensen, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. (Foto: Jöran Fagerlund)

Lisa Lindström, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. (Foto: Privat)

Läs mer på jamstalldhetsmyndigheten.se, (sök: arbetsplatsens roll).

22. Betydelsen av förtroende för socialtjänstens arbete med barn och unga

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför ett projekt där vi undersöker befolkningens förtroende för socialtjänsten, vilka konsekvenser förtroendet får för barn och ungas möjligheter att få stöd och insatser från socialtjänsten samt hur socialtjänsten arbetar för att stärka förtroendet. Fokus i projektet är socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer.

Barn riskerar att lämnas utan det stöd och den hjälp de behöver om vårdnadshavare tackar nej till insatser på grund av att de saknar förtroende för socialtjänsten. Förtroende är också centralt för att vårdnadshavare på eget initiativ ska vända sig till socialtjänsten för stöd, och kan påverka om vuxna i barns närhet gör en orosanmälan till socialtjänsten vid oro för ett barn. Till skillnad från andra samhällsinstitutioner, till exempel hälso- och sjukvården, vet vi dock inte mycket om hur förtroendet för socialtjänsten ser ut i befolkningen. Samtidigt står socialtjänsten inför en ny situation med ryktesspridning och en desinformationskampanj som riskerar att undergräva förtroendet och försvåra socialtjänstens arbete.

På seminariet berättar vi om vårt pågående arbete, och tillsammans med en panel av forskare och experter diskuterar vi hur förtroendet för socialtjänsten kan förstås och stärkas. Seminariet presenteras av:

Susanna Karlsson-Li, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (Foto: Rickard Kilström)

Sofia Almlöf, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (Foto: Rickard Kilström)

Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet och Kristofer Nilsson, forskare vid institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet.

Webbplats: https://www.vardanalys.se/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/myndigheten-för-vård–och-omsorgsanalys/

Twitter: https://twitter.com/vardanalys

23. Digitalisering av kommunal socialtjänst och arbetsmarknadsenhet

Digitalisering mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten ger stora möjligheter att effektivisera och utveckla verksamheten men kan även vara en utmaning. Arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun har kunnat göra vardagen enklare för enhetens handläggare och samtidigt givit medborgarna en möjlighet att vara mer delaktiga i sina ärenden. Timrå kommun och Tietoevry berättar om sitt arbete kring detta men även möjligheterna till ett digitalt flöde mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och medborgare.

Carola Winberg, produktansvarig Individ- och familjeomsorg, Tietoevry. (Foto: Tietoevry)

Anna Helleblad, affärsansvarig, Individ- och familjeomsorg, Tietoevry. (Foto: Tietoevry)

Jessica Sundholm, systemförvaltare, Socialförvaltningen i Timrå kommun. (Foto: Timrå kommun)

Annelie Ringbro, enhetschef, Kompetenscenter i Timrå kommun. (Foto: Timrå kommun)

24. Hur kan målen om brukarinflytande bli verklighet?

Stärkt brukarinflytande inom socialtjänsten är en målsättning som idag har brett stöd – men också möter utmaningar att förverkligas i praktiken. Vid seminariet kommer vi bland annat att diskutera:

  • Vad vet vi om vilka metoder för brukarinflytande som fungerar?
  • Vad behövs för att brukarinflytande ska bli en naturlig del av socialtjänstens verksamhet?
  • Hur kan styrning och uppföljning fungera bättre för ett stärkt brukarinflytande?

Vid seminariet presenteras en kunskapssammanställning om forskning och erfarenheter av brukarinflytande i Norden med särskilt fokus på utsatta vuxna inom det sociala området. I sammanställningen beskrivs metoder och effekter, men också vilka kunskapsluckor och utmaningar som finns för genomförandet. Vid seminariet medverkar också Socialstyrelsen och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Lars Lindberg, Nordens välfärdscenter, inledare och samtalsledare. (Foto: Marie Sjölind)

Jens Ineland, docent, Umeå universitet. (Foto: Ulrika Sahlén, Umeå universitet)

Sara Lundgren, Socialstyrelsen.

Sonny Wåhlstedt, Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

Filippa Gagnér Jenneteg, Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.