Seminarieblock 4

Torsdag 29 september, kl. 14.00

Fullständiga seminariebeskrivningar ligger under översikten. Vilket rum seminariet hålls i ser du i eventappen (skickas ut med sms måndag 26 september) och på digitala skärmar på plats.

 1. Nationellt kompetenscentrum och äldreomsorgslag. Eva Lindqvist, centrumchef vid Socialstyrelsen och Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag.
 2. Arbetet med utredningen om barn och unga i samhällets vård. Carina Ohlsson, särskild utredare, Marta Nannskog, huvudsekreterare och Pär Alexandersson, sekreterare. Alla från utredningen Barn och unga i samhällets vård (S 2021:06), Statens offentliga utredningar.
 3. Ett ramverk och en kompass i praktiskt, lokalt, drogförebyggande arbete i en kommun. Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghets- och missbruksprevention i Ale kommun och Jessica Ask, kommunpolis i Lokalpolisområde Kungälv och Ale.
 4. Samverkan är både lösningen och problemet. Thomas Andersson, professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde.
 5. Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst. Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande i Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS). Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling i Jönköpings län och ordförande i nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. Arion Chryssafis, kommunalråd i Solna stad och ledamot i Huvudmannagruppen för samlad statlig kunskapsstyrning. Johanna Kumlin, enhetschef enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen. Mari Forslund, sektionschef sektionen för stöd till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Regioner.
 6. Förändringsresa för delaktighet och värdefulla insikter för att leda i förändring. Anna Ljungberg, produktchef på CGI med ansvar för Treserva Beslutsstöd. Karin-Anne Habberstad, projektledare/verksamhetsutvecklare och Monika Robotycka, systemförvaltare Treserva med ansvar för projektets genomförande i Göteborgs stad.

19. Nationellt kompetenscentrum och äldreomsorgslag

Den här presentationen handlar om ett kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre som inrättas vid Socialstyrelsen 2022 samt om förslag på en äldreomsorgslag som lämnas till regeringen i juni 2022.

Kompetenscentrumets uppgifter är att sprida och stödja implementering av bästa tillgängliga kunskap hos huvudmän, verksamheter och medarbetare. Det ska även öka kunskapen på nationell nivå om äldreomsorgens utmaningar, idag och i framtiden. Inriktningen är socialtjänstens omsorg och den vård och tandvård som ges i samspel med äldreomsorgen. Verksamhetsnära, behovsanpassat och aktuellt är nyckelord för arbetet. Kompetenscentrumets chef berättar mer om centrumet och målen för arbetet.

Ett förslag på äldreomsorgslag och bestämmelser om en nationell omsorgsplan ligger på regeringens bord. Syftet med förslagen är att precisera innehållet i äldreomsorgen, bland annat när det gäller ansvar, mål och kvalitet. Förslagen gäller även hur den medicinska kompetensen kan stärkas i kommunerna. Om riksdagen beslutar i enlighet med förslagen får det konsekvenser för vården och omsorgen för äldre.

Centrumchefen Eva Lindqvist (bilden ovan) och utredningssekreteraren Katrin Westlund berättar mer om förslagen och hur de kan bidra till en god vård och omsorg för äldre (foto: Milja Ranung).

Eva Lindqvist, centrumchef vid Socialstyrelsen och Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag.


20. Arbetet med utredningen om barn och unga i samhällets vård

På seminariet får du en presentation av utredningens arbete och möjlighet till dialog om frågorna i utredningens direktiv.

Särskilda utredaren Carina Olsson i utredningen Barn och unga i samhällets vård. Hon leder detta seminarium tillsammans med Marta Nannskog och Pär Alexandersson. (Foto: privat).

Barn och unga som växer upp i samhällets vård har kraftiga överrisker att som vuxna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga eller kontakt med straffrättssystemet. Det är en särskilt utsatt grupp med varierande behov och förutsättningar.

Utredningen om barn och unga i samhällets vård har därför fått i uppdrag att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB), inklusive särskilda ungdomshem (SiS), med stöd av social- tjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Syftet med uppdraget är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter. Det som bedöms vara till barns och ungas bästa ska ligga till grund för bedömningen av de åtgärder som utredaren föreslår.

Utredningen ska redovisas senast den 10 april 2023.

Carina Ohlsson särskild utredare, Marta Nannskog huvudsekreterare och Pär Alexandersson sekreterare. Alla från utredningen Barn och unga i samhällets vård (S2021:06), Statens offentliga utredningar.


21. Ett ramverk och en kompass i praktiskt, lokalt, drogförebyggande arbete i en kommun

 • Hur bryter vi ner och konkretiserar de nationella strategierna och de nationella målen till konkreta handlingar som gör skillnad på det lokala planet i en svensk kommun år 2022?
 • Hur strukturerar vi upp, ramar in och skapar en organisation för ett effektivt lokalt ANDT-arbete i en kommun?
 • Vilka framgångsfaktorer finns och vilka åtgärder ger effekt?
 • Hur förenar vi de drog- och brottsförebyggande perspektiven i det lokala arbetet och får till en effektiv samverkan och en lokal mobilisering mot droger och narkotika?
 • Hur kan olika samhällsaktörer tillsammans arbeta med att förebygga droger och missbruk bland unga?

Utifrån en kunskapsbaserad arbetsmetodik, ett medborgarnära förhållningssätt och ett nära samarbete med aktörer i lokalsamhället har kommunen och polisen tillsammans byggt upp ett framgångsrikt lokalt drog- och brottsförebyggande arbete, som lyfts fram som ett gott exempel i regionen och i riket.

Under seminariet delar de medverkande med sig av sina kunskaper, erfarenheter och framgångsfaktorer i det lokala ANDT-arbetet och visar oss hur man kan lägga upp och strukturera upp det lokala drogförebyggande arbetet i en kommun.

Dzemal Sabovic, strategisk samordnare för trygghets- och missbruksprevention i Ale kommun och Jessica Ask, kommunpolis i Lokalpolisområde Kungälv och Ale (foto: Jonas Andersson, Alekuriren).

https://www.ale.se/omsorg–hjalp/drogforebyggande-arbete.html

https://www.facebook.com/alekommun

https://www.linkedin.com/company/ale-kommun

https://www.polisen.se/om-polisen/kontakt/polisstationer/vastra-gotaland/kungalv/

https://www.facebook.com/PolisenKungalvAle


22. Samverkan är både lösningen och problemet

Seminariet kommer att handla om varför samverkan blir en lösning på många av de komplexa utmaningar som offentliga organisationer står inför idag, men också varför samverkan i sig innebär nya problem och utmaningar. Seminariet ger en bättre förståelse för varför vi måste samverka mellan offentliga organisationer för att hantera komplexa utmaningar samt stöd i vad som är viktigt att tänka på för att detta samverkansarbete ska få effekt.

New Public Management har inneburit att offentliga organisationer blivit effektivare i att hantera avgränsade, relativt enkla uppdrag, men till priset av att de har betydligt sämre förutsättningar att hantera komplexa utmaningar, som inte på ett enkelt sätt kan delegeras till ett av organisationens ”stuprör”. De komplexa utmaningarna kräver istället samverkan mellan olika organisationer och professioner, vilket gör att även samverkan som ”lösning” blir komplex då den innebär att olika intressen, kunskaper, kulturer, övertygelser m.m. måste kunna verka tillsammans.

Seminariet ger exempel på fallgropar som är viktiga att undvika samt viktiga förhållningssätt som gör att samverkan verkligen kan bli ett sätt att hantera komplexa utmaningar och inte enbart ge nya problem.

Thomas Andersson professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde. (Foto: Högskolan i Skövde).


23. Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst

För att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst behöver vi fortsatt jobba tillsammans med kunskapsstyrning. Sedan mer än tio år tillbaka samverkar bland andra kommunerna, SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för att kunna ge det bästa stödet till socialtjänsten. Vårt gemensamma stöd ska bidra till att mötet mellan socialtjänsten och invånaren baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Vi har kommit en bit på väg, men är långt ifrån framme vid målet. Gemensamma utmaningar kvarstår, invånarnas behov i samhället förändras och det ställer i sin tur krav på både verksamhet och arbetssätt. Hur ska vi tillsammans ta oss framåt i arbetet? Vad behöver olika aktörer bidra med?

För att diskutera detta, bjuder Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) tillsammans med Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten in till dialog om dagens och framtidens stöd till kommunerna för att kunna erbjuda invånarna ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Seminariet inleds med en tillbakablick på vad vi med gemensamma krafter uppnått fram till idag. Utifrån denna summering, förs sedan ett samtal om hur väl det som görs idag bidrar till målet och om hur vi med gemensamma krafter kan möta behoven.

Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande i Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) är en av seminarieledarna (foto: Härnösands kommun).

Övriga seminarieledare är:

Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling i Jönköpings län och ordförande i nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. Arion Chryssafis, kommunalråd i Solna stad och ledamot i Huvudmannagruppen för samlad statlig kunskapsstyrning. Johanna Kumlin, enhetschef enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen. Mari Forslund, sektionschef sektionen för stöd till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Regioner.


24. Förändringsresa för delaktighet och värdefulla insikter för att leda i förändring

Göteborgs stad inledde en förändringsresa under 2021 med fokus på att möjliggöra en samsyn kring uppföljning, definition av nyckeltal och enhetlig uppföljning i verksamheterna. Anledningen var att det fanns tydliga skillnader mellan stadens olika nämnder. Definitioner av olika nyckeltal varierade, arbetet med att ta fram mätetal var tidskrävande och resultaten blev därför inte jämförbara inom staden.

En förstudie startade under 2021, följd av ett projekt med syfte att skapa delaktighet bland stadens medarbetare, identifiera aktuella nyckeltal och kvalitetssäkra den information som presenteras i verksamhetssystem.

Målet med projektet var att skapa förutsättningar för ledare att påverka samt en förståelse hos medarbetare och politiker för möjliga eller nödvändiga förändringar.

Tillsammans med CGI pågår nu ett arbete för att ge verksamheterna tillgång till verktyg för uppföljning där nyckeltal, nya arbetssätt, metoder och rutiner har identifierats. Genom att implementera Treserva Beslutsstöd i verksamheterna blir information lättillgänglig, dagligen uppdaterad och resultaten visualiseras i form av grafer och diagram.

Förutsättningarna att påverka och lusten att leda ökar, vilket i sin tur ger mod i den förändringsresa som pågår.

På seminariet presenteras insikter och erfarenheter som gjorts under förändringsresan, då Göteborgs stad valt att implementera CGI:s beslutsstöd inom socialtjänstens verksamheter.

Anna Ljungberg produktchef på CGI med ansvar för Treserva Beslutsstöd. Karin-Anne Habberstad projektledare/verksamhetsutvecklare och Monika Robotycka systemförvaltare Treserva med ansvar för projektets genomförande i Göteborgs stad.