Seminarieblock 3

Torsdag 29 september, kl. 11.30

Fullständiga seminariebeskrivningar ligger under översikten. Vilket rum seminariet hålls i ser du i eventappen (skickas ut med sms måndag 26 september) och på digitala skärmar på plats.

  1. Yrkesresan. Ulrika Freiholtz, huvudprojektledare SKR. Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen. Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Lotta Brändström, projektledare Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter, Kommunalförbundet Västernorrland.
  2. Bostadsmarknaden och socialtjänsten i en turbulent omgivning. Hans Swärd, professor vid Lunds universitet.
  3. Förebygga eller reparera? Proaktiva arbetssätt för plånbok, verksamhet och befolkning. Elisabeth Orr-Bågfors, biträdande avdelningschef för barn och unga samt Brita Svensson, enhetschef, båda från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Jonatan Alamo Block, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning samt temachef för partnerskapet för att förhindra att barn och unga begår brott och Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, båda från Sveriges Kommuner och Regioner.
  4. Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad. Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning och Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.
  5. Hur öka barns delaktighet i boenden med särskild service? Lisbeth Lindahl, forskare, fil. dr och leg. psykolog vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Maria Gunnarsson och Lisa Sjöström, enhetschefer i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd.
  6. Innovativ IoT-lösning för social inkludering. Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun och Jahn Sundin, produktägare vård och omsorg Tietoevry.

13. Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt är målet att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer.

På seminariet får du veta mer om Yrkesresan ur olika perspektiv:

  • Yrkesresans roll i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst
  • Aktuellt läge i lansering och arbete med Yrkesresan Barn och Unga
  • Pågående arbete med Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter
  • Så fungerar lärplattformen som ett viktigt nav i Yrkesresan.

Yrkesresan startade 2017 inom Göteborgsregionen och sedan 2020 är Sveriges Kommuner och Regioner ansvarig för Yrkesresan i en nationell satsning. Yrkesresan Barn och unga lanseras successivt med start under 2022. Hittills har drygt 87 procent av landets kommuner anslutit till Yrkesresan.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Socialstyrelsen, Adda och de anslutna kommunerna.

Ulrika Freiholtz huvudprojektledare, SKR. Magnus Wallinder enhetschef Socialstyrelsen. Cristina Dahlberg projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Lotta Brändström, projektledare Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter, Kommunalförbundet Västernorrland.


14. Bostadsmarknaden och socialtjänsten i en turbulent omgivning

Många kommuner står i dag inför stora problem på bostadsmarknaden vad gäller bostadsbrist, trångboddhet, dyra hyror, boendesegregation och eftersatta bostadsområden med bristande integration.

Den stora flyktingkrisen i Europa 2015 har ställt krav på en redan ansträngd bostadsmarknad i Sverige. Kriget i Ukraina våren 2022 ställer också krav på att vi i Sverige kan lösa situationen på bostadsmarknaden och integrationen på ett bra sätt, så det inte leder till nya spänningar och motsättningar mellan grupper och kommuner.

Socialtjänstlagen ger kommunerna genom dess socialtjänster det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som innefattas i begreppet ”skälig levnadsnivå” om inte behovet tillgodoses på annat sätt. Det innebär att socialtjänsten har ett ansvar för att se till att människor som inte har egna resurser att lösa sitt boende får hjälp med detta. Insatserna ska vara av god kvalitet och barnets bästa ska särskilt beaktas.

Föreläsningen kommer att handla om de bostadsmässiga problem som landets socialtjänster ställs inför och vad forskningen kan bidra med för kunskaper. En brittisk undersökning kommer att redovisas där det skedde en kraftsamling av forskningsresurser i en stadsdel i London. Skulle en sådan kraftsamling av universitetets forskningsresurser vara möjlig i Sverige? Hur ska vi långsiktigt lösa de bostadsrelaterade problem som allt oftare hamnar på Socialtjänstens bord?

Hans Swärd är verksam som professor vid Lunds universitet och forskar om bostadsmarknaden, segregation, eftersatta bostadsområden, hemlöshet och sociala problem. (Foto: Mikael Risedal)

https://www.soch.lu.se/

15. Förebygga eller reparera? Proaktiva arbetssätt för plånbok, verksamhet och befolkning

Reaktiva åtgärder som svar på samhällsutmaningar som ökad otrygghet och psykisk ohälsa är ohållbart. Ett ökat fokus på samverkan i förebyggande arbete är en viktig framtidsfråga för socialtjänsten, såväl för plånbok och verksamhet som för befolkningen. Välkommen till ett interaktivt seminarium som fokuserar på handfasta strategier och arbetssätt där socialtjänsten tar en aktiv roll tillsammans med andra samhällsaktörer i det förebyggande arbetet.

Ta del av hur socialtjänsten i Hässelby-Vällingby har genomlyst sin verksamhet och utvecklar kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga insatser. Vi lyfter även fram erfarenheterna från ett partnerskap med sex kommuner, SKR, Polisen och Allmännyttan i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet med partnerskapets arbete är att stödja kommuner i att stärka sitt eget arbete för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom såväl socialtjänsten som andra verksamheter.

Seminariet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner genom uppdragen Strategi för hälsa, Uppdrag Psykisk Hälsa och partnerskapet för att förhindra att barn och unga begår brott.

Elisabeth Orr-Bågfors, biträdande avdelningschef för barn och unga samt Brita Svensson, enhetschef, båda från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Jonatan Alamo Block, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning samt temachef för partnerskapet för att förhindra att barn och unga begår brott och Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, båda från Sveriges Kommuner och Regioner.


16. Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad

En av fyra kvinnor har någon gång utsatts för våld i nära relation av en närstående. Det innebär att de flesta arbetsplatser har medarbetare med erfarenheter av våld – erfarenheter som leder till stort lidande, ohälsa, sjukfrånvaro och försämrad arbetsprestation. Ibland kan det vara fara för liv.

För den som är våldsutsatt kan arbetsplatsen och cheferna vara ett tryggt stöd. Vid seminariet hör du om SKR:s stödmaterial för arbetsgivare, och möter Trollhättans stad där våld i nära relation är en del i kommunens arbetsmiljöarbete.

Jenny Norén är projektledare för SKR:s kvinnofridssatsning (foto: SKR). Hon håller i det här seminariet tillsammans med Gerd Eriksson Holmgren som är enhetschef vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.


17. Hur öka barns delaktighet i boenden med särskild service?

Föreläsningen handlar om arbete för ökad delaktighet bland barn som bor permanent på boenden med särskild service. Barnen har varierande funktionsförmågor och diagnoser, vilket ställer stora krav på personalens förmåga att involvera dem i vardagen.

I januari 2022 startade ett projekt som inbegriper en forskningsstudie med fokusgrupper med personal, skuggning av verksamheten på boendena, en workshop med ansvariga chefer med mera. Syftet med projektet är att undersöka barns delaktighet på boenden och att arbeta fram en idé om hur verksamheten ska kunna utvecklas för att säkerställa barnens delaktighet.

På föreläsningen kommer forskaren att berätta om barnens delaktighet utifrån den studie som gjordes och enhetscheferna som har varit med i projektet kommer att berätta om vad de har fått syn på genom projektet och hur verksamheten kan arbeta vidare för att stärka barnens delaktighet.

Lisbeth Lindahl forskare, fil. dr och leg. psykolog vid FoU i Väst, Göteborgsregionen (foto: privat).

Maria Gunnarsson enhetschef i Göteborgs stad, förvaltningen för funktionsstöd (foto: privat).

Lisa Sjöström, enhetschef i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd (foto: privat).

18. Innovativ IoT-lösning för social inkludering

Allt fler tjänster digitaliseras för att underlätta vår vardag. Samtidigt skapas ett större glapp mellan de som har klivit på digitaliseringståget och de som har ofrivilligt lämnats kvar. Med hjälp av inkluderande design kan man motverka digitalt utanförskap.

Skellefteå kommun och Tietoevry berättar om sina erfarenheter kring innovationsprojektet TIDA (Tidsregistrera arbetstid) för social inkludering.

Carina Norman är verksamhetsutvecklare i Skellefteå kommun (foto: Skellefteå kommun).

Jahn Sundin är produktägare av vård och omsorg på Tietoevry (foto: Mats Håkanson).