Seminarieblock 2

Onsdag 27 september, kl. 14.00 – seminarium 7–12

Vilket rum seminariet hålls i ser du i eventappen (skickas ut strax före eventet) och på skyltning på plats.

7. Barn i och runt kriminalitet – ett effektivt arbete med direkta insatser och prevention

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Detta är grundfundament i barnkonventionen som är svensk lag. I flera kommuner utmanas emellertid dessa rättigheter. Rekryteringen av barn och unga till de kriminella gängen samt det ökade våldet är en av våra mest akuta samhällsutmaningar.

I vårt seminarium kommer vi, utifrån socialchefens roll, att utmana i hur det går att motverka samhällsutvecklingen av ökad rekrytering av barn och unga. Direkta insatser måste ske i samklang med förebyggande åtgärder och samverkan mellan socialtjänst, skola, fritid och polis.

Därtill behöver kommunen beredskap för initialt högre kostnader då krafttag kring rekrytering av barn och unga till kriminella gäng kostar, något som dock betalar av sig mångfalt i både ekonomiska och sociala termer.

Moa Lindunger, PwC. (Foto: PwC)

Joanna Hägg, PwC. (Foto: PwC)

Åsa Berg, socialtjänsten i Eskilstuna kommun. (Foto: Privat)

8. Huset, en helhetsmodell för kvalitetsarbete i socialtjänsten

Hur skapar glesbygdskommunen Nordmaling ett kvalitetsledningssystem som integrerar visionen om en hållbar och jämställd socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter? Svaret är Huset, en helhetsmodell som bygger en lärande organisation.

För att möta socialtjänstens många utmaningar behövs en tydlig helhetsmodell som ger stöd och mening till professionen. Huset ger en röd tråd som gör helheten begriplig för alla: politiker, chefer och medarbetare. Det ger förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Hela medarbetarskapet och modellen kan därmed bli ram för medarbetarsamtal och lönekriterier.

Vi har satsat på ett nära ledarskap och ett medarbetarskap där vi tillsammans bidrar till verksamhetens utvecklingsarbete. Vi vill gå bort från lokala rutiner och styrdokument och istället länka oss till digitala plattformar där relevant information kan inhämtas. Vinsten är att vi håller oss uppdaterade och undviker onödigt revideringsarbete.

Huset är inte bara en modell utan också en vision och en kultur. Modellen ska förbättra vår trygghet, kvalitet och effektivitet. Vi skapar förändringskraft tillsammans där medarbetare och arbetsledning gemensamt bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Harry Lönnebacke, verksamhetschef IFO, Nordmalings kommun. (Foto: Sylvia Orädd)

Johan Hellberg, enhetschef IFO, Nordmalings kommun. (Foto: Privat)

Ingela Pettersson, socialchef, Bjurholms kommun. (Foto: Sylvia Orädd)

9. God och säker vård genom hela livet

IVO:s tillsyn av särskilda boenden för äldre (SÄBO) visar att många kommuner delar på liknande problem och utmaningar. Det handlar till exempel om brister i hanteringen av läkemedel, brister i vården vid livets slutskede samt otillräcklig kompetens avseende svenska språket och andra arbetsuppgifter.

Detta seminarium tillägnas dem som vill ha mer kunskap om de erfarenheter och lärdomar som kommit ur IVO:s tillsyn av SÄBO. Under denna timme lyfter vi de utmaningar som delas av flertalet svenska kommuner med syftet att bidra till förbättringsarbete i verksamheterna.

Bakgrunden till tillsynen av SÄBO: Under pandemin förstärktes och synliggjordes bristerna i svensk äldreomsorg. Med anledning av detta har IVO genomfört en nationell tillsyn av den medicinska vården på kommunalt drivna SÄBO. Tillsynen är omfattande. Underlag från journaler, enkäter och inspektioner för närmare 2000 äldreboenden i 283 kommuner har använts.

Anna Karin Nyqvist enhetschef och Lennart Pettersson enhetschef, båda från IVO. (Foto: Magnus Fröderberg)

Här kan du läsa mer om tillsynen: https://ivo.se/tillsyn/pagaende-storre-tillsynsinsatser/tillsyn-aldreomsorgen-covid-pandemin/

10. Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken och kommunernas roll – vilka möjliga vägar ser vi framåt?

Arbetsförmedlingen har genomgått en omfattande reformering och den lokala närvaron har minskat runt om i landet. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner har påverkats och många kommuner har beskrivit att samverkan kring individer i behov av stöd från Arbetsförmedlingen inte fungerat. Detta ger en negativ påverkan på kommunernas arbete med att stödja individer till egen försörjning.

Arbetsförmedlingen har nu tillsammans med SKR och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) tagit fram en mall för överenskommelser för samverkan. Nästan alla kommuner har nu tecknat en överenskommelse och dessa kommer under året att följas upp och utvärderas. Vi kommer delge er en bild av denna uppföljning på seminariet men vill också fånga in era röster och få era bilder av hur det fungerar.

En annan viktig fråga har varit kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Vi gör en genomgång av vad som skett och vilka olika vägar vi ser framåt.

Fredrik Krait och Ulrica Runemar, utredare på Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Håkan Lind, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen.

11. Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris

Offentlig sektor är idag lika sårbara som privata företag vad gäller digitala hot där ökade cyberattacker och ransomware har drabbat organisationer den senaste tiden. Vad gör du i din roll om en kris drabbar er? Vilken typ av ledarskap krävs?

Vi vet inte när kriget i Ukraina är över eller hur det kan komma att påverka övriga länder i och med nya NATO-ansökningar och ökad beredskap. Hur påverkar det Sverige?

Ta del av viktig information och tips i detta seminarium från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Camilla Asp, överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Foto: © Melker Dahlstrand)

12. Sveriges första anhörigstrategi för socialtjänst och hälso- och sjukvård

Under seminariet beskrivs omfattning och konsekvenser av anhörigas omsorg om närstående, den nationella anhörigstrategin och de tre behov som identifierats av anhöriga i förarbetena till strategin: Vikten av god vård och omsorg till den närstående, att det finns ett anhörigperspektiv så de anhöriga blir sedda och får vara delaktiga i vården och omsorgen om den närstående samt att det finns ett individuellt och flexibelt stöd som främjar den egna hälsan.

Därefter kommer Socialstyrelsen att presentera sitt stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg och deras stöd till kommunernas handläggare för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga.

Seminariet avslutas med att presentera Socialstyrelsens förslag till regeringen för hur anhörigperspektivet och stöd för anhöriga kontinuerligt och systematiskt kan följas upp. Tid kommer att avsättas för frågor och diskussion.

Anders Bergh, utredare vid Socialstyrelsen. (Foto: Kicki Holmén)

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (Foto: Olsons foto)

Eva Nordqvist, socionom/möjliggörare Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (Foto: Privat)