Seminarieblock 1

OBS LOKALER ser du i eventappen!

Onsdag 27 september, kl. 11.30 – seminarium 1–6

Vilket rum seminariet hålls i ser du i eventappen (skickas ut strax före eventet) och på skyltning på plats.

1. Hur bygger man en förändringskraftig organisation utifrån reglerna om delegation?

Förändringskraft måste bygga på en stadig, juridisk grund att kunna förändra. Det krävs kunskap om den juridik som ger basen för förändring. Förändring måste ske inom ramen för våra legala ramar. En sådan ram handlar om myndighetens beslutsfattande. Vem får fatta vilka beslut? En till synes enkel fråga, men svaret är avhängigt såväl lagstiftning och praxis som ärendets karaktär. En myndighets delegationsordning är ett levande dokument som måste uppdateras kontinuerligt och svara an mot de förändringar som sker. Det kräver ett proaktivt handlande från myndigheten som måste hålla sig à jour med kommande förändringar i lagstiftning för att inte ha en eftersläpande delegationsordning.

Ett beslut som tas utan stöd i delegationsordningen utgör en så kallad nullitet, det är inte giltigt. Detta kan få ödesdigra konsekvenser, inte minst om det är fråga om ett beslut som rör tvångsvårdslagstiftning.

Under seminariet går föreläsarna bland annat igenom regler om delegation, förklarar hur kompletterande beslutanderätt fungerar, tar upp vad ett förordnande innebär, diskuterar vad som utgör brådskande beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, belyser förvaltningschefens rätt till vidaredelegation samt informerar om ett antal juridiska, mindre kända, klurigheter vad gäller beslutskraven kring jäv. Emma och Natalie kommer att bjuda på många glimtar ur sin mångåriga erfarenhet kring delegation och kommunala beslutsbefogenheter, ge praktisk vägledning samt exemplifiera med domstolsavgöranden och JO-praxis hur det kan bli riktigt fel när man inte känner till detta kommunala regelverk.

Natalie Glotz Stade och Emma Fall, båda juridiska rådgivare på JP Infonet med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. (Foto: JP Infonet)

2. Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi

Hur kan bra måltider i äldreomsorgen öka välbefinnandet och förlänga ett självständigt liv och samtidigt minska behovet av sjukvård och omsorgstjänster i samhället? Hur gör vi för att bättre nyttja måltiderna i äldreomsorgen? Och vilka blir konsekvenserna om vi inte gör det? Det får du som socialchef veta mer om under vårt seminarium. Då kommer du även få med dig nycklar till hur ni kan utveckla arbetet med måltiderna.

Idag står vi inför utmaningen med en åldrande befolkning. Allt fler i samhället kommer att tillhöra gruppen äldre och sköra, en grupp som kommer att behöva insatser från samhället. Med åldern ökar risken för undernäring och relaterade skador som fallolyckor. Det i sin tur förlänger vårdtid och ökar vårdtyngd – med ökat lidande och stora samhällskostnader som följd. Dessutom lider hälften av Sveriges befolkning av övervikt och fetma och många kommer att bära med sig livsstilsrelaterade sjukdomar in i ålderdomen. Måltiderna kan vara en nyckel till bättre mående, både fysiskt och psykiskt. Måltider som bryter ensamhet och skapar sammanhang kan fungera som stötdämpare mot depression.

Under seminariet reder vi ut vad som behöver göras för att måltiderna ska bidra till ett hållbart åldrande och hur vi får så mycket pang som möjligt för pengarna av de måltiderna vi redan investerat i. Vi får även följa med längs vårdkedjan och ta del av exempel på hur katastrofalt det kan gå när något så basalt som mat inte fungerar.

Clas Lundgren, chefläkare i Region Värmland. (Foto: Region Värmland)

Lena Martin, leg. dietist och utredare på Socialstyrelsen. (Foto: Privat)

Emelie Eriksson, kostekonom och projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket. (Foto: Jeanette Hägglund)

utbildning.socialstyrelsen.se
https://www.livsmedelsverket.se/maltider

Blogg: maltidsbloggen.se

Sociala medier:
Livsmedelsverket (Facebook)
Livsmedelsverket (Instagram)
Livsmedelsverket (Twitter)
Livsmedelsverket (LinkedIn

3. Från delar till helhet – utvecklingen mot en sammanhållen vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende

Under seminariet beskrivs läget i landets kommuner och regioner när det gäller vård och omsorg för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. Med utgångspunkt i Samsjuklighetsutredningens förslag – hur ser behoven ut? Hur ser framtidens socialtjänst ut i denna kontext? Från teori till praktik – vilka steg i förändringsresan måste kommuner och regioner ta tillsammans för att skapa en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja? Centrala delar är utvecklingen av samordnade vård- och stödverksamheter, och socialtjänstens kärnuppdrag.

Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner. (Foto: SKR)

skr.se

4. Förändringsarbete inom LSS Bostad med särskild service med hjälp av det digitala verksamhetsstödet Boet

Socialchefen Anda Embretzen och enhetschefen Åsa Remén kommer att berätta om sitt förändringsarbete inom Härjedalens kommun och hur man har infört det digitala verksamhetsstödet Boet på några av kommunens LSS-boenden. Något som ledde fram till att ett av boendena, Tjärngatan där Åsa är enhetschef, tilldelades Härjedalens kommuns kvalitetspris 2022 för sitt arbete med att öka brukarnas självständighet, självbestämmande och delaktighet.

De kommer att dela med sig av sitt metodiska och strukturerade tillvägagångssätt och hur Boet visade sig komma till nytta i den förändringsresa man redan påbörjat. Men också om utmaningen att införa ett digitalt verksamhetsstöd i en verksamhet som fram till dess varit väldigt analog och med en viss digital omognad.

Medverkar gör även Anette Hjalmarsson, produktchef på Boet. Boets mål är att stärka individens inflytande, delaktighet och självbestämmande genom ett lättillgängligt och tydligt pedagogiskt stöd för individen, som också ger personalen förutsättningar att ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt.

Detta ökar inte bara brukarnas självständighet utan också kvaliteten på stödet som erbjuds. Anette kommer tillsammans med Åsa och Anda berätta om hur införandet av Boet gått till och vad det inneburit för verksamheterna.

Välkommen till ett seminarium där Anda, Åsa och Anette berättar om förändringskraft tillsammans!

Anda Embretzen, socialchef Härjedalens kommun. (Foto: Åke Remén)

Åsa Remén, enhetschef Härjedalens kommun. (Foto: Karin van Mierlo)

Anette Hjalmarsson, produktchef på Boet. (Foto: Oskar Malm)

5. Våld, hot och desinformation mot socialtjänsten

Det senaste året har vi sett desinformation om socialtjänsten spridas i vårt samhälle. Vårdnadshavare vittnar om oro för sina barn. Hot och våld mot socialsekreterare och chefer ökar. Samtidigt blir socialtjänstens tillitsskapande arbete och närvaro ute i samhället allt viktigare för en positiv utveckling och jämlika levnadsvillkor för barn och unga.

Hur har samhällets olika aktörer agerat för att motverka detta? Hur kan vi arbeta tillsammans när Sverige blir utsatt för en kraftig desinformationskampanj som påverkar både medborgare och medarbetare? Vad görs just nu och vad behöver göras framåt?

Socialstyrelsen och Myndigheten för psykologiskt försvar bjuder in till ett seminarium för att diskutera dessa viktiga frågor. Varmt välkomna!

Mikael Tofvesson, avdelningschef Myndigheten för psykologiskt försvar. (Foto: Peter Phillips)

Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef Kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen. (Foto: Lena Weilandt)

6. Fokus på kunden ger mod att gå före

Vad händer när vi vågar utmana det invanda och nyfiket söka efter nya lösningar? Hur får en modet att våga testa något nytt och obeprövat? I det här seminariet lyfter Vallentuna kommun fram tre exempel på hur bra det kan bli när vi har tillit och förtroende för våra medarbetare, sätter kunden i fokus och prövar något nytt.

Guldkant för äldre: Ett tjänstedesignprojekt där vi har involverat våra kunder för att ta reda på hur vi skapar guldkant för dem som bor på kommunens särskilda boenden. Följ med oss från idé till faktiskt genomförande och resultat. Vi delar med oss av lärdomar från projektet och tips till dig som vill gå från tanke till handling för att sätta kunden i fokus.

Digitaliserad systematisk uppföljning i öppenvården: Idén att följa upp, utvärdera och förändra våra öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten väcktes för flera år sedan. I våra enkäter kunde vi se att kunderna var nöjda. Men vissa individer och familjer återkom gång på gång. Hade vi då lyckats med behandlingen? Våren 2023 lanserar vi en digital pilot som vi hoppas ska kunna ge oss de svar vi söker. Vi presenterar våra erfarenheter och framtidsplaner.

IT-coacher för digital inkludering: Edwin och Philip började sin resa på Vallentuna kommun som ungdomsjobbare för att sedan axla rollerna som kommunens första IT-coacher. Som IT-coacher ger de stöd, vägledning och utbildning för att förebygga att invånare hamnar i ett digitalt utanförskap. Med kunden i fokus hittar de ständigt nya vägar att på bästa sätt kunna utföra sitt uppdrag. Här får du ta del av erfarenheter och lärdomar från IT-coachernas första år och vilken skillnad deras arbete gör för våra kommuninvånare.

Marie Björkman, digitaliseringsstrateg, Vallentuna kommuns socialförvaltning. (Foto: Emil Atak)

Sara Bjällsten, projektledare, Vallentuna kommuns socialförvaltning. (Foto: Privat)

Sandra Järleby, behandlingssamordnare, Vallentuna kommuns socialförvaltning. (Foto: Malin Sundin)

Philip Folkinger och Edwin Wallberg, IT-coacher, Vallentuna kommuns socialförvaltning. (Foto: Sara Bjällsten)

https://www.vallentuna.se