Välfärdsutvecklingen 2018

På FSS årsmöte den 3 oktober 2018 omvaldes Lars Liljedahl till ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer. På Socialchefsdagarnas andra dag pratade han tillsammans med styrelsekollegor om välfärdsutvecklingen och aktuella fokusområden under det kommande året.

När FSS informerade om välfärdsutvecklingen representerades föreningen av ordförande Lars Liljedahl, kassör Jonas Hampus, samt ledamöterna Alexandra Göransson, Helén Eurenuis och Monica Persson. Ökad kunskap i socialtjänsten genom fältförlagt arbete var första punkten som avhandlades.

– Vi har arbetat med ett koncept för socionomer som ska jobba med myndighetsutövning. Det är en prioriterad fråga där vi har ett tätt samarbete med Sveriges socionomutbildningar och vi kommer att jobba vidare med det, sa Alexandra Göransson.

Jonas Hampus gav föreningens syn på digitaliserings roll inom välfärden.

– Välfärdsteknik och digitalisering har stått i centrum och där har vi identifierat olika områden som mynnat ut i debattartiklar. Hur ska vi exempelvis agera när välfärdstekniken inte fungerar och vem är ansvarig? Men det är viktigt att påpeka att allt är inte teknik, utan arbetsmetoder och samverkan är också viktigt.

Från vänster: Monica Persson, Karlstad. Jonas Hampus, Falun. Alexandra Göransson, Stockholm. Lars Liljedahl, ordförande FSS, Östersund. Helén Eurenius, Östersund.

Prata om människors ekonomi

Tidigare under Socialchefsdagarna 2018 hade Margareta Winberg informerat om utredningen Framtidens socialtjänst som ska se över och utveckla socialtjänstlagen. FSS har en plats i en av utredningens referensgrupper och Monica Persson berättade om en brännande fråga i sammanhanget.

– Vi har jobbat mycket med överskuldsättningsfrågan. Idag pratas det väldigt lite om människors ekonomi på socionomutbildningen och om vilka konsekvenser det får. Det behöver vi prata mer om och ställa oss frågan hur personernas ekonomi egentligen mår.

– Samarbetet med Statens institutionsstyrelse ska också nämnas. Det är ett flerårigt projekt för att hitta bra samarbetsformer mellan SiS och kommuner. Bland annat ska vi arbeta fram ett gemensamt bedömningsinstrument för vilka personer som ska få stöd , konstaterade Helén Eurenius.

Ingen grupp ska hamna i bakvattnet

På förra årets socialchefsdagar röstade publiken om vilken som var den viktigaste socialpolitiska frågan, och ”integration” vann stort. Även i år fick publiken rösta. Integration är fortfarande den viktigaste frågan, tillsammans med bostäder, kompetensförsörjning och inkludering. FSS årsmöte 2018 beslutade därför att integration ska vara ett prioriterat påverkansområde under det kommande verksamhetsåret.

– Integration och inkludering är något som jag känner för och det handlar inte bara om nyanlända, utan om alla som inte får vara med på tåget. Egentligen skulle jag vilja gifta ihop de två orden. Idag kommer det till nya grupper hela tiden och det riskerar ibland att bli lite för gruppinriktat och vi riskerar då att lämna vissa grupper bakom oss. Det är bättre att prata om inkludering, menade Monica Persson.

Smartare äldreomsorg

Kompetensförsörjning hade också en central plats i ordmolnet. Det kopplades till den demografiska utvecklingen i landet.

– Äldreomsorgen är stor och vi blir äldre. Den utvecklingen gör att vi behöver jobba med kompetensförsörjningen och arbeta smartare och bättre med de resurser vi har. Vi behöver också hitta ett sätt som gör det attraktivt att jobba med äldrevården, sa Jonas Hampus.

Lars Liljedahl rundade av med att sammanfatta vilka de prioriterade områden är som årsmötet beslutat om, och som FSS riksstyrelse kommer att påverka under det kommande året:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Integration
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas. Han konstaterade att många av frågorna i ordmolnet ovan på ett eller annat sätt ingår i de prioriterade påverkansområdena.

Lars uppmanade också alla att engagera sig i den socialpolitiska debatten.

– FSS är en förening för er här i rummet och vi har aktiva regionala nätverk och föreningar. Var med och påverka – vår röst märks!


Socialchefsdagarna 2018. FSS om välfärdsutvecklingen • Representanter från FSS riksstyrelse.

Text: Erik Skördåker, copywriter
Foto: © Frozentime