Socialkontor Vivalla

Presentationen hålls av Anna Andersson som är enhetschef på socialkontor Vivalla i Örebro kommun. Andersson inleder med att presentera vad hon ska gå igenom under presentationen: hur de startade upp socialkontor Vivalla, vilka framgångsfaktorer de ser samt vilka utmaningar som finns i arbetet.

Andersson berättar att hon trodde att hon hade god kunskap om Vivalla när hon gick in i arbetet som enhetschef för socialkontoret genom sitt tidigare arbete på socialkontoret i Örebro med särskilt fokus på Vivalla. Hon säger dock att hennes upplevda kunskaper snabbt visade sig inte vara så stora som hon först trodde om hur det är att växa upp som barn och ungdom i Vivalla.

Klassat som särskilt utsatt område

Vivalla är det mest socioekonomiskt utsatta området i Örebro kommun, det är också Örebro kommuns största stadsdel. I Vivalla finns det runt 7000 folkbokförda människor, men frågar man polisen skulle de säga att det snarare bor runt 10000 i stadsdelen. Andersson fortsätter med att berätta att trångboddhet och svartkontrakt är två stora problem i Vivalla. Där finns dessutom en väldigt ung befolkning som till stor del består av barnfamiljer.

Andersson visar ett antal grafer som pekar på att andelen invånare med svensk bakgrund i Vivalla har minskat under den senaste tioårsperioden, samtidigt har andelen utlandsfödda invånare och invånare med utländsk bakgrund ökat. Vidare ligger arbetslösheten på 13 procent och andelen med eftergymnasial utbildning på 19 procent.

Anna Andersson vill påpeka att detta är stora skillnader mot hur det ser ut i övrigt i Örebro kommun där arbetslösheten är lägre och andelen med eftergymnasial utbildning betydligt högre. Vivalla är klassat som ett särskilt utsatt område.

Socialkontor har lagts ned och startats upp igen

Det fanns tidigare ett socialkontor i Vivalla som lades ner när socialtjänsten kom att centralisera sin organisation. Det uppstod dock åter ett behov av ett socialkontor i Vivalla, för att på så sätt kunna komma närmare invånarna, och när de ekonomiska möjligheterna fanns i kommunen beslöts det att återigen starta upp ett socialkontor i stadsdelen, först som ett treårigt projekt med sikte på en permanent verksamhet.

Målet med verksamheten var att familjerna i Vivalla skulle ha en positiv inställning till att efterfråga socialt stöd, att familjernas behov av individ- och familjeomsorg skulle vara tillgodosett samt att arbetsmiljön skulle vara balanserad vid filialen men också i organisationen i övrigt.

Anna Andersson startade upp verksamheten i augusti 2016 tillsammans med tio socialsekreterare, två gruppledare och en administratör. Man startade upp en mottagningsfunktion som man behöll i tre år för att sedan avveckla eftersom de bedömde att det var för sårbart för verksamheten att specialisera den på det sättet. Mottagningsfunktionen flyttades över till socialkontoret inne i Örebro.

Vänjer sig vid socialtjänsten

I projektplanen som låg till grund för verksamheten tydliggjordes ett antal riktlinjer för hur verksamheten skulle bedrivas i Vivalla. Den skulle ha fokus på hela familjesystemet, familjer skulle kunna få samtal utan bistånd, verksamheten skulle kunna bevilja stöd och service vilket syftade till att hjälpa familjerna med enklare saker som myndighetskontakter. Vidare skulle fokus även läggas på att nå ut med information om verksamheten och socialtjänsten till föräldrarna, samt att verksamheten skulle ha en tät samverkan med övriga aktörer i området.

Den stora framgångsfaktorn under de fyra år som verksamheten nu varit igång, har varit att man är på plats i området. Hon säger att de ser att invånarna i Vivalla får en allt mer normaliserad bild av socialtjänsten och ser myndigheten som en självklar del av samhället, samtidigt betonar hon att det inte är någon quick fix och att man fortfarande har en lång väg att gå. De har stött på organisatoriska utmaningar, det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare men idag har de ett arbetslag som fungerar väldigt väl. De har också kommit fram till att det är väldigt svårt att skapa en självförsörjande filial i en centraliserad organisation.

Polisen och socialtjänsten

Samverkan med polisen har varit viktigt för verksamheten och etablerades tidigt. Polisens nulägesbild av Vivalla är att det finns stora problem med droghandel och organiserad brottslighet, vilket även socialtjänsten märker av i sitt arbete. Anna Andersson berättar om det utanförskap som många människor upplever i Vivalla, vilket kan leda till ett avståndstagande mot myndigheter.

Socialtjänsten har en utmaning framför sig med att förankra barnperspektivet hos familjerna i samhället. En annan utmaning som Andersson lyfter fram är de parallella rättssystem som finns i lokalsamhället. Fenomenet existerar eftersom många invånare kommer från kulturer där man inte kan lita på att myndigheter ska lösa tvister och problem, därför löser man dem istället sinsemellan. Detta står i kontrast till hur samhället i Sverige fungerar där man går till polisen om man blivit utsatt för något brott, eller till socialtjänsten om man upplever att man inte räcker till i sitt föräldraskap.

Barn som blir utsatta för våld stor utmaning

Andersson säger att arbetet med barn som blir utsatta för våld är den största utmaningen i Vivalla. Ungdomarna, som socialtjänsten träffar på regelbundet, får sina livsutrymmen kraftigt begränsade av våldet de utsätts för. Andersson höjer en varningsflagg för att ungdomar i Vivalla växer upp med våldet ständigt närvarande runt omkring sig vilket gör att det normaliseras in i deras liv. Detta är väldigt viktigt att bryta, säger Anna Andersson och drar en koppling mellan normaliserat våld och en ökad risk för kriminalitet.

Andersson visar en socialekologisk modell för mäns våld mot kvinnor, där ett antal riskfaktorer räknas upp som är mer frekventa i särskilt utsatta områden. Hon lyfter upp teorier som pekar på att låg socioekonomisk status kan vara en riskfaktor för kriminalitet. Hon lyfter även upp ett antal sårbarhetsfaktorer vid mäns våld mot kvinnor, där just bristen på tillit till myndigheter kan vara en sårbarhetsfaktor för de utsatta kvinnorna. Detta ska socialtjänsten motverka genom att etablera kontakt med familjerna i samhället och öka tilliten till socialtjänsten.

Vara på plats och samverka med andra

Vidare arbetar de genom att anordna träffar med lokalsamhället där personal på socialkontoret svarar på frågor och förklarar socialtjänstens roll och hur arbetet går till. Vanligt förekommande frågor är just frågor kring omhändertagandet av barn och hur arbetet kring det går till.

Andersson knyter i slutet av presentationen ihop allt genom att påtala att det viktigaste vid arbetet som socialtjänst i ett särskilt utsatt område är att vara på plats och att inte förstärka utanförskapet. Samverkan är lösningen. Ingen enskild aktör kan göra allt utan det krävs en samverkan från många aktörer i området för att arbeta tillsammans mot en bättre framtid.


Socialchefsdagarna 2020, Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten • Anna Andersson, enhetschef på Socialkontor Vivalla, Örebro kommun.

Text: Rickard Helgegren, socionomstudent vid Göteborgs universitet