Digitalisera för ökad demokrati och tillgänglighet – tillsammans med våra invånare

Tillsammans med våra invånare

Seminarieledare: Emelie Erixon, socialdirektör och Lisbeth Davidsson, enhetschef Familjerättsenheten och Digitala teamet, Helsingborgs stad

Deltagarna får en kort introduktion om föreläsningens ämne och talarna. En resa från socialtjänst till sociala tjänster. ”Våga visa vägen” är ett bra tema, som talarna glädjer sig åt.

Talarna ber publiken betrakta en bild på en pojke på powerpointen. Talarna ber oss blunda och fundera på frågan ”Om du blev aktuell för socialtjänsten, hur och var hade du velat ta del av den?” De använder olika skor som de tagit med sig som symbol för människors olika förutsättningar. Alla går i olika skor.

Demokratins betydelse

Frågan om huruvida demokrati är bra eller dåligt har diskuterats sen begreppet uppstod. Talarna lyfter fram för- och nackdelar. För att ett samhälle ska vara demokratiskt räcker det inte att medborgarna deltar i de allmänna valen – vad som sker emellan valen spelar stor roll. Alla i samhället ska få sin röst hörd, och så många som möjligt ska kunna engagera sig. Nyfiket lyssna på vad andra tycker, och också känna sig bekväm med att berätta sina tankar.

Seminarieledare var Lisbeth Davidsson, enhetschef på Familjerättsenheten och Digitala teamet i Helsingborg stad, och socialdirektör Emelie Erixon.

De har i Helsingborg utfört brukarundersökningar om tjänstedesign; hur har personer som varit i kontakt med socialtjänsten upplevt denna kontakt? Samma fråga har ställts till de anställda. De mäter också nyttan av sina tjänster tillsammans med invånarna och utvecklar en ny metod för att mäta nytta. Vill att medarbetare slutar ”administrera ett socialt system”, och istället möter behoven.

Helsingborgs stads socialtjänsts inriktning

Spännande, attraktiv, hållbar. En smart stad i utveckling som nyligen utsågs till en av Europas mest innovativa städer.

Socialförvaltningens målbild är personligt anpassade sociala tjänster – vad de vill och när de vill. Prioriterade områden: En socialtjänst ska röra sig mot sociala tjänster. Tjänsteinnovation ska vara en framtida självklarhet. Och innovationen ska vara praktiskt brukbar för att faktiskt vara en innovation.

I Helsingborg finns det två tusen barn inom försörjningsstödet. Hur många av dem är aktuella på socialförvaltningen? Att klara skolan är en skyddsfaktor för att klara livet. Man behöver inte veta om barnen är aktuella i socialförvaltningen, man behöver bara veta att bra samarbete finns.

De jobbar med familjen i fokus i det förebyggande perspektivet.

Bryta mönster!

Man måste bryta mönster för att lyckas. Talarna pekar på skillnaderna i levnadsförhållanden i Sverige. Samhället blir mer och mer specialiserat, och pandemin har till viss del påverkat detta stuprörssamhälle. Kommunen är också till stor del ”inboxad”. Ekonomi, HR och en massa andra boxar. Det skapar ett arbetssätt och en kultur i hur man jobbar. Samtidigt som man möter mer komplexa ärenden måste man arbeta än mer över gränser. Skapar systemet bäst förutsättningar för oss att möta detta? Hur hade det sett ut om vi haft en gemensam budget?

Komplexa ärenden kräver att fler offentliga aktörer är involverade. När samverkan brister kommer ärenden in för sent. Kostnader blir höga, fokus blir fel, individer blir återkommande istället för att få stöd och gå framåt i livet. Samtidigt minskar solidariteten med omvärlden. Det finns ett värde i att ha ett förtroende för socialtjänsten. Det gör genom ökat inflytande och transparens. Invånarna ska känna sig som en del av samhället och av systemet. Det här letar Helsingborg nu efter en formel för, så att det ska gå ihop. Vi behöver ta kollektivt ansvar, menar Emelie Erixon och Lisbeth Davidsson, ta ansvar för att inte flytta runt människor i systemet utan istället bjuda in till delaktighet och inflytande.

Talarna berättade att de var med och byggde upp ensamkommandeverksamheten i Helsingborg. Tillsammans med ungdomarna byggdes system upp, och det blev mindre konflikter. Vi måste våga om vi ska lyckas. ”Friskt vågat, hälften vunnet.”

Tänk om socialtjänsten helt och hållet var utformad efter medborgarens behov, hur hade den då sett ut?

Hur kan socialtjänsten se ut om tio år, kommer den ens att finnas? Vilken kompetens behövs inom socialtjänsten ifall man skulle arbeta med förebyggande?

Att våga bryta gränser och använda samverkanskompetens skapar framtidens sociala tjänster. Pandemin har visat att vi har stark förmåga att testa nya lösningar.

Talarna berättar om hur personer omhändertagna enligt LUV i stor utsträckning inte vill ha digital kontakt med socialtjänsten. Där vann de pris för årets misslyckande. ”Jag tror på en misslyckande kultur. Man vågar att ta steget.”

Helsingborg jobbar med experter hela vägen. Experter är alltså invånarna i de olika skorna, blandat med chefer. Socialtjänstens drivkraft är att invånarna kan stärka sina egna resurser och utvecklas. Det viktigaste är att invånarna upplever en mening med hur socialtjänsten arbetar, det är det som avgör nyttan med socialtjänstens arbete.

Vi måste på ett helt annat sätt lyssna på våra invånare. Det är skillnad på att lyssna och på att nyfiket lyssna.

Ökad demokrati

De har arbetat för ökad demokrati mellan invånare och politiker, och socialnämnden, i Helsingborgs stad. Förslag väcktes hos politikerna i socialnämnden. Mål togs fram mellan politiker och invånarna. De hade workshops vid två tillfällen, där socialtjänstens tjänstemän agerade passivt. Det skapade en brygga mellan politiker och invånare. Två mål kom ur detta: 1) Under 2022 ska invånare uppleva nytta här fattas något!!. 2) Under 2022 ska antalet ansökningar till vad?? öka till minst 50 procent av totala antalet ansökningar. Man vill ha ansökningar tidigt när energin är som högst. Vill ha fler ungdomar i workshoparna.

Det fysiska mötet är och har varit essentiellt. Hur det grundläggande sociala mötet påverkats under pandemin har diskuterats. Med hjälp av digitala verktyg skapade vi ett invånaranpassat arbetssätt, berättar talarna.

De gjorde en analys av hur pandemin har påverkat barn och ungdomar. Barn behöver fysiska möten. De hade samtal med barn utomhus och dessa samtal har i många fall fungerat bättre än traditionella möten. Med ungdomar däremot har digitala möten i flera fall fungerat bättre än fysiska möten, då de som inte tidigare kunnat tänka sig ta kontakt med socialtjänsten nu har gjort det.

För att lyckas med framtidens utmaningar krävs att vi arbetar med innovation, och det ska vara naturligt för oss. I Helsingborg så testar man och vågar och gör.

Seminarieledarna visar en film som exempel på hur de arbetar med detta i Helsingborgs stad.

Samarbete efter skilsmässa (SES). ”Vår första riktiga sociala tjänst”. Vi ser hur många barn som far illa då föräldrar separerar. Sämre fysisk och psykisk hälsa, svårare att klara skolan. Väldigt många som separerar hör inte av sig då de inte är sugna på att ta hjälp från socialtjänsten. Med SES kan föräldrar med ett evidensbaserat digitalt verktyg anonymt ges stöd vid separation. Här ges stöd och råd från professionella, andras berättelser, och frågor och dilemman som man själv kan fundera på. Ungefär 300 har hittills använt tjänsten. Tillsammans med Danmark försöker man utforma en liknande tjänst för barn, då man i dansk forskning ser att barn och unga behöver mer stöd vid föräldrars separation. En ”barnmodul” utvecklas. Eftersom Sverige har kommit längre med att implementera Barnkonventionen är Helsingborgs stad med och stöttar Danmark i deras arbete.

Digitala akter. Har försökt systematiskt arbeta med att övergå från fysiska till digitala akter och systematiskt gå igenom verksamheternas rutiner och arbetssätt. Det har visat att man gör rätt mycket dubbelarbete, som kunnat effektiviserats. Man utför arbetsuppgifter som inte längre behövs. Genom att se över detta har man kunnat frigöra mycket tid. Idag har man nästan all information på sin dator, vilket underlättar för att möta invånare där de vill. Det möjliggör fler olika typer av möten. Invånaren kan själv läsa sin akt och ta del av dokumentionen och på så sätt få större insyn.

Ommej. När man träffar barn är det inte alltid så lätt att ha bra samtal. Det är ny miljö och nya människor, och de är nervösa eftersom de förstår att något stort och viktigt är på gång. Barnkonventionen innehåller barnets rätt att höras. Med Ommej får barnet möjlighet att göra sig hörd före mötet. Underlaget för mötet (barnets berättelse/historia), blir av en helt annan kvalitet för att bedöma barnets bästa. Barnet bygger i programmet en avatar av sig själv och sin familj, och berättar på så sätt om sitt liv. Idag har 116 barn använt funktionen, och många har gillat den.

Digital tolk. Kan fungera bättre eftersom en tolk som fysiskt är på plats i rummet kan påverka stämningen. För vissa personer är det lättare att berätta hela sin historia med digital tolk.

Att gå från en socialtjänst till sociala tjänster

Man längtar inte alltid att gå till soc. Inte ens när man jobbar där känns det bra i magen alla gånger. Men vi är övertygande om att de tjänster som utvecklas i samarbete med invånarna är attraktiva att ta emot i ett tidigt skede då engagemanget är högt. Istället för att gå till socialtjänsten och sitta och vänta på sin handläggare så kommer arbetet att ske mer anpassat utifrån invånarnas behov och därmed med högre tillgänglighet.

Helsingborg utforskar frågor som bland annat vilken kompetens som behövs för framtida utformning av socialtjänsten, och vad denna kompetens vill. Hur kan vi dra nytta av digital utveckling för att förflytta den socialkontorsbundna socialtjänsten till det digitala? Det är tillsammans som vi kan ta kollektivt ansvar och skapa förändring.

George Clooney sa att stora saker sker i glada miljöer. Vi tror att kreativa idéer skapas i glada miljöer. Man måste ha roligt på jobbet och hos oss bjuder vi på glädje och kreativitet. I Helsingborg så gör man morgon- och lunchdans. *Visar film där anställda dansar*

Publikfråga: Hur arbetar ni med nya socialtjänstlagen?

Talarna menar att de hoppas på en ny socialtjänstlag då det kommer ge dem större möjlighet till förändring.

Publikfråga: Hur får ni tag på invånare som deltar?

Talarna berättar om en idé om innovationsråd. Att åka ut på en mötesarena och bjuda på fika är ett sätt att möta invånare och nå fram. Åker ut till invånarna och arbetar kreativt med dem, för att sen sammanställa det som kommit in.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Seminarium 6: Digitalisera för ökad demokrati och tillgänglighet – tillsammans med våra invånare
Text: Hugo Sävström, socionomstudent i Lund
Foto: © Mark Harris, Frozentime