6. Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen?

Föreläsarna, som kommer från SKL, berättar att digitaliseringen av socialtjänsten är en het fråga idag. Varför socialtjänsten ska utveckla digitaliseringen är för att den ska göra det bättre för alla professionella samtidigt som klienterna kommer känna sig mer inkluderade. Det skulle resultera i att vi som välfärdssamhälle kan ta hand om fler människor.

Kalle Pettersson, Pani Hormatipour och Marta Nannskog från Sveriges Kommuner och Landsting.

Idag har vi mycket data sparad men det problematiska är hur vi analyserar informationen. Detta kommer digitaliseringen kunna hjälpa oss med, vilket på sikt kommer resultera i att vi kan lägga mer tid på våra brukare och sedermera öka kvaliteten på administrationen.

En av fyra personer anser idag att kommun och landsting lever upp till deras förväntningar på digitala lösningar.

Stort engagemang i landet

Föreläsarna berättar att de märker av ett stort engagemang runt om i landet och ser att uppslutningen för den här typen av seminarier är häpnadsväckande stor. Idag går stora resurser åt digitalisering och just teknik är något som vi alltid kan utveckla och bli bättre på.

Skl har som uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamheter. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning, SKL:s roll är att ge service och professionell rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner.

Exempel på stöd och insatser är

  • Dela Digitalt, en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Den finns för att man ska hitta andra. Vill man bli inbjuden finns ett kontaktcenter.
  • familjehemsverige.se – till invånarna, man testar sig själv om man vill bli familjehem, här kan även kommuner se vilka familjer som passar.
  • Taligenkänning – det går tre gånger snabbare att registrera om man lär sig hur det fungerar, visar studier som har gjorts.

Ett utvecklingsarbete är att arbeta liknande som i 1177-appen. Det är en fråga som är aktuell just nu men det går diskussioner om det verkligen är rätt forum?

Papper i massor

Idag arbetar många kommuner och landsting med gamla system som kräver mycket pappersanvändning. Men SKL vill skapa en framtid där papper ej behöver användas både ur ett miljöperspektiv och ur ett bekvämlighetsperspektiv. Vissa kommuner har redan börjat arbeta med program där brukare kan läsa om tidsbokningar och anteckningar från tidigare besök. Detta bör ses över hos alla kommuner och det måste tas ett gemensamt beslut hur vi ska gå från all pappersanvändning till att använda våra smartphones och mail mer. Detta är vad brukarna vill, detta är vad miljön behöver.

Marknaden idag – har fyra stora olika aktörer (som levererar olika digitala lösningar) som vi samarbetar med idag, dock har utvecklingen gått för långsamt vilket vi jobbar på idag. Vi vill inte ha modellen där alla kommuner sitter var för sig… idag har vi sex olika system där systemen ändå ser väldigt likadana ut, det är inte bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock finns ingen quickfix, måste hitta framtidens digitalisering. Vi ser att några kommuner och aktörer behöver våga testa tillsammans och ta steget, det är väldigt dyrt om kommunerna var en för sig ska utvecklas inom området.

Vad kan NI som socialchefer göra?

Finns ingen quick fix, måste se till ett långt perspektiv. Alla saker tar tid, vad kan vi göra redan idag för att minska på ex pappersförbrukning är något som ni alla kan tänka på.

Enligt föreläsaren Kalle handlar detta om att förändra ett arbetssätt, denna förändring måste skapas av professionen. Dels måste det komma någon form av lagstiftning, det kommer inte ske av sig självt.Det andra är att bygga vidare på det som socialtjänstarbetarna brinner för, vilket är att skapa det maximala värdet till brukaren eller klienten.

Kalle tar upp exempel på hur de arbetar i Helsingborg, vilket innebär att öka tillgängligheten för invånarna. Dagens ungdomar har många gånger sociala relationer mer över nätet är i det verkliga livet. Därför behöver den digitala tekniken utvecklas. Kalle tror då att socialtjänsten skulle få en helt annan kontakt med brukare/klienter, dessa skulle då bli ett aktivt subjekt till myndigheten. Mervärdet hos brukaren/klienten blir då större.

Brukaren göra en del av arbetet

Kalle menar även att mkt av socialsekreterarens arbete kan göras av brukaren själv (exempelvis svara på frågor/fylla i formulär över nätet), man får in brukarens perspektiv och avlastar samtidigt socialsekreteraren, det skulle bli mer effektivt både för klienten och yrkesutövaren.

Idag mäter socialtjänsten många gånger kvantitet före kvalitet, antalet utredningar går före innehållet i utredningarna. Föreläsaren anser då att vi tappar värdet hos klienten/brukaren

Det är lite som att socialtjänsten fungerar som banken gjorde förr, klienterna får komma vardagar mellan 8 och 15. Nu för tiden kan bankens kunder sköta sina ärenden digitalt istället för att ta sig till banken. Och det är lite åt det hållet vi vill med socialtjänsten. Vi vill knyta samman fysisk relation med digital teknik, alltså digitalisera socialtjänsten.

Hörnstenar

Digiteamet i Helsingborg vill digitalisera socialtjänsten.

Laglighet och lämplighet är några hörnstenar, man får inte bryta mot lagen och lämpligheten handlar om att människor måste använda den teknik som erbjuds, speciellt de professionella.

Entreprenörer måste fortsätta utveckla sina produkter och visa att de är användbara, lätta att lära sig och att de fungerar.

Det finns en gråzon när det kommer till digitalisering av socialtjänsten. Inte allt som ryms inom dagens lagstiftning. Entreprenörernas engagemang i frågan om att utveckla bättre verktyg i denna fråga är inte så stort. Det handlar inte om ren ovilja, men man har inte tiden att testa nya saker och idéer på marknaden idag.

Viktigt att chefer inom socialtjänsten ser fördelarna med en digitaliserad socialtjänst och det är det som Digiteamet i Helsingborg försöker få dem att förstå.

Vinnova jobbar med att få med så många kommuner som möjligt, de erbjuder verktyg i allt från LSS, ekonomiskt bistånd, unga samt vuxna. Det har fått en deadline på två år att kunna skapa bättre digitala lösningar.

IVO, Socialstyrelsen och andra drivande aktörer.


Socialchefsdagarna 2019, seminarium 6. Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen? • Pani Hormatipour, Marta Nannskog och Kalle Pettersson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Text: Jon Söderberg och Niklas Fransson, socionomstudenter, Umeå universitet
Foto: © Mark Harris, Frozentime