5. Samverkan och förebyggande arbete i ett gemensamt välfärdsperspektiv

Micael Säll Lindahl, regionpolischef i region Nord höll ett seminarium på Socialchefsdagarna 2019 om vikten av att tänka nytt när det gäller att bekämpa och förebygga brott.

Varför fungerar inte längre det gamla sättet att arbeta brottsförebyggande?

Skillnaden nu är att allt är sammankopplat i realtid – genom internet och sociala medier. Det är inte underrättelsetjänster som är bäst på att förutspå omvälvande händelser utan det sker via nätet.

Vad spelar världspolitiken för roll i det våldsförebyggande arbetet?

Det sprider sig, sociala fjärilseffekter. En händelse på en plats ger påverkan på en annan plats. Världen har blivit mer komplex.

Tidigare var sammanhangen lokala och ”stabila”. Idag sitter saker och ting ihop i hela landet och även över nationsgränser, och är påverkbara på ett helt annat och mer komplext sätt.

Organisering sker inte längre i hierarkier som vi varit vana vid, idag är det nätverk.

Det är inte en organisation utan är ett organiskt nätverk. Dvs den fylls på hela tiden även om du plockar bort personer genom att sätta dem i fängelse. Det innebär en helt ny operativ verklighet att hantera där vi tillsammans måste se till att nya personer inte kommer in i ”nätverken”.

Viktigt att värna det finstilta i samhällskontraktet, att graden av social tillit är avgörande för en fungerande demokrati.

Vi blir produkter av det samhälle vi lever i och förtroendet för statsmakten är avgörande för tilliten mellan människor. Det är en av de mest gränssättande faktorerna och därmed är tilliten en av de viktigaste tillgångarna i förebyggande arbetet.

Sverige ligger högt. 85 procent i icke-korruption, på en delad tredje plats när världens länder rankats. Vi måste ha värdemätare, ”bygger detta tillit?” Vi måste behålla trovärdigheten för att värna tilliten.

En stor del av arbetet har, och utgår fortfarande från ett ärende i taget och att var del gör sitt. Men dagens logik är att ett nätverk måste bekämpa ett annat nätverk!

Vad borde vi göra? Skapa gemensamma lokala lägesbilder i kommunerna (nationellt), normalisera utbytet av information (inte bara via chefer), bygga förtroende för varandra.

Vi behöver agera samordnat, lita på varandra på alla nivåer för att skydda systemen som är till för att skydda medborgarna. Samverkan på operativ nivå behövs, även lokalt med alla myndigheter. Samverkan på operativ nivå är viktigare än chefsnivå, det räcker inte med fina överenskommelser.

Det kommer att krävas en utökning av myndighetsgemensamma satsningar mot organiserad brottslighet byggd på starka relationer, kommunikation och mer delad information.


Socialchefsdagarna 2019, seminarium 5. Samverkan och förebyggande arbete i ett gemensamt välfärdsperspektiv • Micael Säll-Lindahl, regionpolischef i region Nord.

Text: Inger Fröman och Petra West Stenkvist, FSS
Foto: © Mark Harris, Frozentime