Seminarier 2019

I listan nedanför hittar du konferensdokumentation från de fyra seminarieblocken i form av texter och/eller föreläsarnas egna presentationer (i de fall vi fått ta del av dem).

För dig som hellre laddar hem en pdf för att skriva ut och läsa på papper finns också samlade anteckningar från storföreläsningar och seminarier (kommer senare under oktober).

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Bildanvändning

Läs mer om bildanvändning här.


Seminarieblock 1, onsdag kl. 11.50–12.50

1. Barnrättsskydd i ett internationellt perspektiv

Emma Fall, socialrättsjurist, JP Infonet AB

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


2. Brister och risker i boendemiljö

Rebecka Forsberg, projektledare samt Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg. Moderator Anders Kandelin, kommunikationschef.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


3. Barnfamiljer i bostadskrisens skugga

Tove Samzelius är doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och tematisk rådgivare hos Rädda Barnen.

PRESENTATION


4. Arbetet och den stressrelaterade ohälsan

Ingibjörg Jonsdottir, professor, verksamhetschef för Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.

https://www.vgregion.se/stressmedicin

Twitter: @ingibjorg_ISM
Facebook: Institutet för stressmedicin

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


5. Samverkan och förebyggande arbete i ett gemensamt välfärdsperspektiv

Micael Säll Lindahl, regionpolischef i region Nord.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


6. Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen?

Pani Hormatipour och Marta Nannskog, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting. Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef inom socialförvaltningen, Helsingborgs stad.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


7. Så kan kompetensförsörjningen stärkas i socialtjänstens myndighetsutövning

Eva Hagbjer, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

www.vardanalys.se
Twitter: @vardanalys

PRESENTATION (Presentationen som publiceras här är något nedkortad. Vill du veta fler detaljer från undersökningen, kontakta eva.hagbjer@vardanalys.se)


Seminarieblock 2, onsdag kl. 14.15–15.15

8. Ensamkommandes hälsa i Norden

Ove Ledin, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Nina Rehn Mendoza, forskare och ansvarig för folkhälsofrågor på Nordens välfärdscenter. Karin Jacobsson-Mauritzson, kultur- och fritidsförvaltningen i Trollhättans kommun.

SKL-projekt om integration
https://nordicwelfare.org/integration/
Twitter: @SKLsocialtjanst@S_K_L@Nordicwelfare1
Facebook: sverigeskommunerochlandstingnordicwelfare

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


9. Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh, särskild utredare, Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

Från projekt OSKAR: Susanne Klingstedt, områdeschef/verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten, Oskarshamns kommun. Therese Silvander Ahlrik, verksamhetschef Högsby hälsocentral, Region Kalmar län. Teresa Tolic-Trossmo, socialchef Högsby kommun.

Utredningen: www.sou.gov.se/godochnaravard
Twitter @aknergardh
Projekt Oskar

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


10. Att samverka i komplexa ärenden: Exemplet barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Åsa Bringlöv, fil. kand., forskningsassistent FoU Södertörn och Kristina Engwall, docent, chef FoU Södertörn.

www.fou-sodertorn.se
Facebook: fousodertorn

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


11. Ge ungdomarna en chans! Systematisk målgruppsbedömning för rätt insats

Marie Frendin, projektledare SiS, Sandra Macleod, leg. psykolog SiS och Katarina Munier, enhetschef Stockholms stad.

www.stat-inst.se
www.socialchefer.se

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


12. Teknik i människans tjänst

Jonas Hampus och Anette Johannesson från Föreningen Sveriges socialchefer och Peter Larsson, särskild utredare.

PRESENTATION


13. Systematisk uppföljning skapar kunskap för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i socialtjänsten

Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning på Sveriges Kommuner och Landsting, Jenny Nybom, forskare på Socialstyrelsen och Sirpa Virtanen, chef för socialtjänsternas länsgemensamma utvecklingsresurser på Kommunförbundet Västernorrland, från nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket).

Linda Hörnsten, enhetschef för Umeå kommuns familjebehandlingsenhet, Ingeborg Arvastsson, enhetschef LSS Bergs kommun, Katrin Wiking, MAS Bergs kommun och Jonas Säleby, metodhandledare inom funktionshinderomsorgen i Nässjö kommun.

PRESENTATION


14. Arbeta enkelt, effektivt och säkert med ett sammanhållet verksamhetssystem

Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.

www.tieto.se
Twitter: @JahnSundin

PRESENTATION


Seminarieblock 3, torsdag kl. 11.30–12.30

15. Ledning och effektstyrning – från sjukdomsfall till utfall

Tomas Bokström, projektledare Social & Health Impact Center, RISE Research Institutes of Sweden.

https://socialimpactcenter.se

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


16. Kommunutredningen: Så ska kommunernas kapacitet stärkas för att klara samhällsutmaningarna

Sverker Lindblad, huvudsekreterare, Kommunutredningen.

www.sou.gov.se/kommunutredningen

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


17. Barnkonventionen 2020, är vi redo?

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


18. Riskbruk, missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna – så här vänder vi utvecklingen!

Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


19. Idéer och exempel på nya grepp inom socialtjänsten

Marie Lundqvist, socialdirektör Botkyrka kommun och Karin Magnusson, rådgivare offentlig sektor PwC, samt Anna Beskow och Lars Clerksén från Gävle kommun.

PRESENTATION


20. Jag ser inte till kön, jag ser till individen

Åsa Furén-Thulin och Magnus Jacobson, från Sveriges Kommuner och Landsting diskuterar utmaningar och framgångsfaktorer för en jämställdhetsintegrerad socialtjänst.

Ida Bergström och Annie Rosén, processledare från Umeå kommun, berättar om jämställdhet i det dagliga arbetet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Seminarieblock 4, torsdag kl. 14.00–15.00

21. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Sari Römpötti, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism.

PRESENTATION


22. Nu räcker det! Försörjningsstöd är ingen a-kassa eller sjukpenning

Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting, Solbritt Höglund, enhetschef, Härnösands kommun och Annkristin Rolfsson, enhetschef, Borås stad.

PRESENTATION SKL
PRESENTATION BORÅS
PRESENTATION HÄRNÖSAND


23. Att stimulera klient- och praktiknära forskning och öka samverkan mellan forskning och praktik

Stella Jacobson, programansvarig för Nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning, Forte. 
Lars Plantin
, professor, föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Malmö universitet.

Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


24. Hur finstämt är informationsflödet mellan hälso-, sjuk- och omsorgsvården?

Christian Isacsson och Peter Furster från CGI har lång erfarenhet av den digitala transformationen inom den svenska hälso- och sjukvården i olika roller och organisationer.

PRESENTATION


25. Stöd till våldsutsatta – en fråga om liv eller död

Kerstin Wanhatalo, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning, Sveriges Kommuner och Landsting och Said Niklund, förvaltningschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Trollhättans stad.

www.skl.se/kvinnofrid

ANTECKNINGAR
PRESENTATION FRÅN SKL
PRESENTATION FRÅN TROLLHÄTTAN


26. Tidiga och samordnade insatser för barn och ungas skull

Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen, Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare Skolverket och Lisa Andersson, kommunikatör, Socialstyrelsen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


27. Vad gör oss lyckliga?

Filip Fors Connolly, forskningssamordnare vid Umeå universitet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION