12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken

Den svenska arbetsmarknaden står stark, men möter stora utmaningar när det gäller rekrytering. På seminariet pratade Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar om arbetsintegration för människor som har svårt att få fäste i arbetslivet. Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun, berättade hur kommunen har nått resultat genom samverkan med Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar inledde med att konstatera att det går bra för Sverige på många sätt, inte minst när det gäller sysselsättningsgraden. Den är redan idag EU:s högsta och beräknas stiga till strax över 79 procent 2019.

– Ibland glöms det bort att vi har en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad med 145 000 fler sysselsatta under 2018 och 2019. Sysselsättningen stiger för såväl inrikes- som utrikesfödda och under prognosperioden väntas mer än sju av tio nya jobb gå till utrikesfödda.

Större resultatfokus

Konjunkturen är naturligtvis en anledning till den starka utvecklingen på arbetsmarknaden. Bättre samverkan mellan arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och kommuner är en annan nyckel i sammanhanget, liksom subventionerade anställningar, bland annat extratjänster.

– Undersökningar visar att subventionerade anställningar gör att man kommer närmare marknaden, även om det förekommer att exempelvis extratjänster benämns som låtsasjobb ibland i debatten, sa Maria Mindhammar.

– Sen måste vi fortsatt fokusera på resultat på Arbetsförmedlingen. Det är skattemedel vi pratar om och då måste det finnas en output som nås genom att alla kommuner och myndigheter verkligen levererar.

Etableringsuppdraget som ska underlätta för personer som är nya i Sverige att klara sin egen försörjning har hittills gett betydande resultat.

– Cirka 44 procent är i arbete eller studier 90 dagar efter att de lämnat etableringsuppdraget. Tiden för etablering har halverats sedan 2007, men vi kan bli ännu bättre.

Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen pratade på Socialchefsdagarna 2018 om arbetsintegration för människor som har svårt att få fäste i arbetslivet.

Kompetensbrist hämmar tillväxten

En bekymmersam faktor på arbetsmarknaden idag är bristen på kompetens och rätt utbildningsnivå. Det försvårar rekryteringen hos både privata och offentliga arbetsgivare i ett läge där behovet av arbetskraft är stort.

– Vi måste förbättra utbildningsnivån för de som kommer till oss och har kort utbildning, vilket för oss är när man inte har gymnasieutbildning. Just nu hämmas tillväxten av kompetensbristen och det är en utmaning att förbättra utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen, framförallt bland dem som har kort utbildning. De grupperna är viktiga för arbetskraftsförsörjningen.

Maria Mindhammar menade att utmaningarna möts bäst med samverkan mellan kommuner och övriga parter. Extratjänsterna ska vara i fortsatt fokus och där är det viktigt med rätt strategi i kommunerna.

– De kommuner som har tagit många extratjänster stimulerar intresset att utbilda sig till yrken där det råder stor arbetskraftsbrist som skola, vård och omsorg. På så sätt avlastas medarbetare inom sektorer med underbemanning, samhällsservicen ökar och segregationen minskar.

Vaggeryd som gott exempel

Vaggeryd är en kommun med lång tradition av samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen, men för tio år sedan tappade man i samarbete. Det har dock hämtats hem igen och nu har man dedikerade handläggare från Arbetsförmedlingen i Jönköping på plats i kommunens lokaler när de arbetar med Vaggeryds område, vilket har givit resultat på arbetsmarknaden. Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun berättade mer om hur samarbetet har sett ut.

– Vaggerydsmodellen, en modell för arbetsmarknadsutbildning, har varit framgångsrik och vi har ett helt annat samarbetsklimat än tidigare. På ledningsnivå har vi dokument som beskriver hur samverkan ska se ut, och vi har formaliserat vilka samverkansforum som finns på lednings- och handläggningsnivå. Det sitter i väggarna i kommunen och min erfarenhet är att man måste driva samverkan hårt för att det ska lyckas. Och det har vi gjort.

Jenny Andersson lyfte även fram samarbetet med näringslivet och sociala företag som fungerar arbetsintegrerande för människor som har svårt att få fäste någon annanstans på arbetsmarknaden.

– Ett exempel är ett paraplyföretag i kommunen som bland annat driver hunddagis och biltvätt. De går väldigt bra och har en duktig och dedikerad styrelse. Från vårt håll stöttar vi med exempelvis lagstöd via upphandlingar. För praktikplatser har vi jobbat efter metoden Supported Employment och vi ska nu se hur den kan anpassas till nyanlända.

Jenny Andersson är chef för arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun.

Arbetsmarknadsenheterna i Sveriges kommuner kan se olika ut i olika kommuner. Vaggeryd har en struktur som skiljer sig från många andra.

— Det är sorterat under kommunstyrelsen. Sedan 8–9 år ligger flyktingmottagningen under samma enhet och vi hanterar deras försörjningsstöd. Framöver kommer hela kommunens försörjningsstöd ligga under kommunstyrelsen. Det som är unikt är kombinationen med arbetsmarknadsenhet, integration och flyktingmottagning, försörjningsstöd samt Arbetsförmedling under samma tak.

Råd om tydlig dialog

På frågan om vilket råd hon vill ge till andra kommuner svarade Jenny Andersson att det är viktigt att sätta sig ner och definiera vad man menar med samverkan.

– De som söker jobb ska få höra samma saker oavsett var de hamnar, eftersom de möter otroligt många professionella kontakter.

Ett annat råd var en tydlig dialog med företagen kring vilka specifika kompetensbrister som är mest brännande.

– Då kan Arbetsförmedlingen gå in med sina muskler, där en lokalt förankrad utbildningssamordnare är väldigt viktig. Företagen sitter med och bestämmer vilka kandidater man kan tänka sig på utbildningarna, vilket skapar ett engagemang för individen och det slutar ofta med att de fastnar på något företag till slut.

– Ta kontakt med arbetsförmedlingen om ni inte redan har gjort det. Jag tycker också att vi måste bli bättre på att beskriva vårt samhälle, visa vad vi tycker är viktigt och samtidigt ställa lite hårdare krav i vissa fall, exempelvis språk. Det går lite för långsamt med språkutbildningar ibland, sa Maria Mindhammar.

Från deltagarna på seminariet kom frågan om hur personer kommer in ordentligt på en arbetsplats när det finns risk för kulturkrockar och språkbarriärer.

– Då är vi inne på handledarskapet och det behöver vi verkligen utveckla. Nu när vi har tagit emot ett så stort antal personer från andra länder har det handlat om åtgärder som görs bara utifrån den aktuella situationen. Men när antalet nu blir mindre kanske vi får mer tid till att analysera, se på goda exempel och undersöka vad som har fungerat, sa Maria Mindhammar. Hon konstaterade avslutningsvis att det finns många bra insatser att ta lärdom av.

– Det är viktigt att det inte blir prestige i detta. Vi hör historier om bra samverkan hela tiden och egentligen är det en icke-fråga för mig. Vi måste samverka och det som fungerar bra måste vi hela tiden lära oss av.


Socialchefsdagarna 2018, seminarium 12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken • Maria Mindhammar, överdirektör Arbetsförmedlingen och Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun.

Text: Erik Skördåker, copywriter
Foto: © Frozentime