9. Nationella insatser mot människohandel och metodstöd till kommuner

Endrit Mujaj, Utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm. Inplanerad var också Simon Häggström, Kriminalinspektör på NOA, Nationella Operativa Avdelningen på Polismyndigheten, som tyvärr var sjuk varför seminariet inriktade sig på en mer övergripande bild än vad som var tänkt från början.

Endrit Mujaj har arbetat på Länsstyrelsen i Stockholm sedan 2009 då de fick det nationella samordningsuppdraget från regeringen. Sedan 2013 inkluderas också arbetet mot människohandel för alla kategorier – krig, organhandel och arbete. De ska samverka med relevanta myndigheter och kommuner för att få till en nationell samordning som kommunerna kan ha nytta av

Återvändandeprogram

Endrit berättar att det finns ett återvändandeprogram och att det finns ett 60-tal offer för människohandel. Många av de som upptäcks vill ofta inte samarbeta av rädsla för konsekvenser på olika sätt.

Programmet arbetar med ett utökat stöd, inte bara en biljett hem utan stöd före, under och efter hemresan gällande språk, ekonomi eller dylikt (högt och lågt). En person kan få stöd i upp till två år och det bedöms som ett rimligt tidsperspektiv då forskning visar på att risk för återfall är störst inom två år.

Han ger exempel på lyckade resultat; en kvinna som exploaterats grovt som fick hjälp att återvända till Sydamerika där hon startade upp en egen butik i sin hemstad. En kvinna från västra Asien som fick hjälp att återvända och pluggar nu till polis i sitt hemland. Ovanstående visar på vikten att hjälpa någon bygga upp sitt liv på nytt.

Frivilliga organisationer är en viktig faktor i arbetet då det finns gott om offer som inte fått hjälp av myndigheter då de fallit mellan stolarna.

Löpande kampanjer

Endrit fortsätter att informera om kampanjer som de jobbar med löpande.

Resekurage handlar om att påminna turister om att förövare som begår brott utomlands kan dömas i Sverige för t ex sexbrott och att det därför är oerhört viktigt att alla anmäler. Sedan finns det en kampanj som heter Du avgör som syftar till att upplysa den yngre generationen om att vi har en sexköpslag och vad den innebär gällande straff och kriminell verksamhet.

Hur kan vi få kunskap? Det finns rapporter i olika ämnen och webbutbildningar med fokus på de yrkesverksamma i socialtjänsten. Det gäller att skaffa kunskap så att alla kan bidra till att identifiera människohandel gällande barn.

Allt finns på NMT Sverige.

Det finns en Nationell stödtelefon som vänder sig till yrkesverksamma: 020 – 390 000 och det är främst verksamma inom socialtjänsten och Migrationsverket som ringer dit.

Vad är människohandel?

Följande kriterier ska vara uppfyllda:

1. Syfte

Handel av sexuella tjänster, organhandel, arbetskraft etc

2. Otillbörliga medel

Det ska vara ett olaga vilseledande i syfte att utnyttja utsatta personer. OBS denna punkt gäller ej när det handlar om barn!! Då behöver bara punkterna 1 och 3 vara uppfyllda.

3. Handel – åtgärd

Människohandel sker ofta över landsgränser men det kan även ske inom landets gränser. Tragiskt är att det inte finns en enda fällande dom i Sverige. I Sverige ligger straffet inom skalan minst 2 och max 10 år men det är svårt att bevisa och det är skälet till att det är så få domar. Domarna faller oftast ner på koppleri i stället vilket har en betydligt lägre straffskala men det är ändå kännbart på minst 4 och max 8 års straff.

Det finns en stor oro med anledning av att det under åren 2012–2015 inte finns ett enda åtal gällande barn i Sverige, trots alla rapporter som säger att fenomenet ökar. Endrit berättar att de har fått i uppdrag att genomlysa alla polisrapporter. Varför har det inte lett till anmälan? Det visar sig att när det hamnar på specialenheter så går det bättre än om en vanlig polisenhet eller åklagarkammare tar sig an ärendet.

Människohandel för sex, människohandel för andra ändamål

Ibland är det multipelt d v s de begår brott och prostituerar sig och ofta är de en del av en större organiserad brottslighet. Man skiljer på ursprungsländer, transitländer och destinationsländer där till exempel Sverige kan vara ett destinationsland. Sex- och människohandel är olika brott men de är tydligt sammankopplade. Trots det så är det vanligast i andra länder att de skiljer på brotten vilket blir tokigt.

Vem utsätts?

År 2016 var det 100 vuxna och 50 barn. Vuxna oftast från Europa och Nigeria, barnen kommer oftast från Afrika, Afghanistan och Mellanöstern.

Det är främst kvinnor och barn i Sverige men även internationellt stämmer den statistiken. Organisatören kommer oftast från samma land som offret och de länder som är vanligast numer är bland andra Rumänien och Bulgarien. Flyktingkontext – de är utsatta i annat land, på väg till Sverige. Det som gör det mest komplicerat i hjälparbetet är att offren har väldigt skiftande legal status; EU-medborgare, papperslösa, arbetskraftsinvandrare. Myndigheterna måste vara experter inom alla områden för att klara uppdraget.

Kännetecknande för offren är;

  • Litet eller obefintligt nätverk i Sverige
  • Minimal omvärldskunskap
  • Tidigare har varit utsatta för övergrepp
  • Funktionsnedsatta på något vis vilket är vanligast inom tiggeriet
  • De kan ha medföljande barn i Sverige alternativt är de hotade att det händer barnen något om de inte samarbetar med organisationen/begår brott
  • Analfabet.

Fallbeskrivning

Endrit Mujaj berättar om ett exempel i västra Sverige där en kvinna var Inlåst i ett hus och såldes till flertalet män. Kvinnan flydde till polisen som inledde en förundersökning. Kvinnan uppgav att det i huset som hon bott i fanns en tortyrkammare där hon även blivit utsatt sexuellt. Polisen hade dock inte hittat någon trots att de gjort husrannsakan. Efter flera förhör visade det sig att kvinnan pratade om en bastu (mörkt, varmt och utsatt för stark hetta).

Det visar sig allt oftare att offret behöver inte vara inlåst dagligen utan kan kontrolleras på annat sätt;

  • Genom t ex hot om våld mot familjen.
  • Det kan också vara så att de redan i förväg vet om att de ska arbeta med sex/prostitution men att de ej förstått villkoren för det arbetet.
  • Många vill inte alltid ha hjälp initialt det finns bl a ett så kallat Loverboy syndrome vilket är en mycket effektiv strategi. Handlaren övertygar kvinnan/kvinnorna om att de har en kärleksrelation och de blir beroende av honom känslomässigt. När polisen kommer och blir kvinnan arg för att polisen kommer.
  • Voodoo-inslag finns i den nigerianska gruppen. Det är mycket vanligt, de träffar en präst som uttalar en förbannelse mot dig eller din släkt. De tror på detta och tar det på blodigt allvar och det måste hanteras med kunskap om voodoo.

En fungerande kontakt med socialtjänsten, boende eller frivilliga organisationer är avgörande för hur mycket offret samarbetar.

Sexköpslagen

– Den svenska modellen

– Förbjudet att köpa men ej sälja

– Fängelse i 1 år för köp

– Ingen i Sverige har dömts till fängelse för köp av sex, det har bara blivit böter.

Köp av sex är en del av mäns våld mot kvinnor och syftet med sexköpslagen är att minska efterfrågan. Det har visat sig vara ett effektivt verktyg då det framkomit att människohandlare tycker att Sverige är ett dåligt land att etablera affärer i på grund av lagstiftningen och det arbete vi gör här. Prostitutionen är i 9 fall av 10 organiserad.

2014 gjordes en kartläggning som visar på att 0,8 % har köpt sex varav hälften har köpt utomlands. 300 personer har lagförts och majoriteten är män av alla sorter även om det finns kvinnor också men ingen hittar dem.

INTERNET är inte en dold arena. Det finns eskortsidor som vem som helst kan gå in på. Ägarna skulle åtalas för koppleri om de fanns i Sverige. Det finns dolt på appar och forum. I 9 fall av 10 marknadsförs kvinnorna som självständiga tjejer med bra förutsättningar men bakom finns en annan verklighet. Någon annan har skrivit annonsen åt dem. Eskortannonser är som en beställningssedel där köparen kan fylla i önskemål gällande kvinnornas storlek, form, färg etc. Priserna i Sverige ligger på 30 min för mellan 500-1000:-. Större utbud i andra länder leder till lägre priser, i till exempel Stuttgart kostar det 150:- för 30 min.

På Flashback finns det tusentals ämnestrådar där man kan tipsa om vilka tjejer som var bra, priser, utlåtande där du kan betygsätta så andra får hjälp i sitt sökande …

Varför behövs nationell samordning och hur kan vi ha användning av den?

Uppdraget nödvändigt att samordna bland annat beroende på att Sverige ser ut som det gör med 21 län, 290 kommuner och 7 polisregioner. Kompetensen och erfarenheten i landet skiftar vilket leder till stora utmaningar.

NMT har ett Nationellt metodstödsteam som går att hitta på www.nmtsverige.se Där kan yrkesverksamma utbyta erfarenheter och metoder. Där går det också att få tips om utbildningsinsatser och hitta hänvisningar till rätt instans.

Det finns sju regionkoordinatorer med bakgrund i socialtjänsten. NMT finansierar tjänsterna. Uppdraget är att stötta yrkesverksamma i människohandelsärenden och bidra till att kombinera rättsvårdande med det sociala perspektivet. Koordinatorerna ger stöd i direkta ärenden och reser ut på plats där och om det behövs.

Man har utarbetat en manual vid misstanke om människohandel som riktar sig till yrkesverksamma och både myndigheter och kommuner ser ett behov av det. Den är utformad i fem tydliga steg med 1–5 åtgärder vardera.


Seminarium 9. Nationella insatser mot människohandel och metodstöd till kommuner • Endrit Mujaj, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm.

Text: Lena Danielsson, Socialförvaltningen i Östersunds kommun
Foto: © Lina Öhman