6. Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Sveriges Kommuner och Landsting publicerade 2016 rapporten Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet – en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner. Rapporten gör en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som enligt resultatet i Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer lyckas bättre än andra.

Under dagens seminarium presenteras rapporten av Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor vid SKL, tillsammans med Gerd Holmgren, enhetschef för Enheten mot våld i nära relationer vid Trollhättan stad. I Trollhättan finns denna specifika enhet som har en blandad kompetens, och enligt Jenny Norén är Trollhättan en föregångare och stark inspiratör på området.

Rapporten ger svar på ”Hur? – Hur gör man?”

Många har kunskap om våldet, många känner till regleringar, lagar, föreskrifter och råd. Rapporten ger goda idéer om hur kunskapen kan omsättas i praktisk verklighet i en kommuns organisation, idéer och tips för ett hållbart och kvalitativt kvinnofridsarbete. Den inkluderar också en organisationsmodell som visar vilka funktioner och nivåer som bör vara involverade och var ansvaret för olika uppdrag inom verksamhetsområdet kan förläggas. Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd, där kapitel 3 syftar till att ge konkreta råd till vad specifika funktioner kan göra.

Bland de åtta kommuner som valdes för en fördjupad analys har SKL kunnat identifiera främst fem gemensamma framgångsfaktorer som ger förutsättningar för hög kvalitet:

1. Många vägar in

Handlar om spridning av information, att det ska vara många vägar in, att verksamheten ska vara tydlig och tillgänglig genom många kanaler. Låga trösklar i form av serviceinsatser skapar lättillgänglighet. Arbete för ökat förtroende för socialtjänsten är en viktig beståndsdel. Att ställa frågor om våld inom olika delar inom socialtjänsten, samt att kontinuerligt kompetensutveckla personalen vilket främjar tidig upptäckt.

Jenny Norén är särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.

Så gör Trollhättan: Årlig barnkonferens för socialtjänst och samverkansaktörer så som polis, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer. Anhöriginformation, information till allmänheten, tillgänglig genom många kanaler, broschyrer på olika språk.

Trollhättans specialistenhet har låga trösklar bl.a. genom ett lättillgängligt servicespår, biståndsbedömda insatser finns men inte enbart. Årligen sker utbildningsinsatser gentemot personal, bl.a. ingår alltid ett block om våld i nära relationer för anställda vid socialtjänsten.

De frågar alla nybesök om våld i nära relationer. Inlagt i dokumentationssystemet Viva, handläggaren måste därmed klicka i ja eller nej.

Politiskt beslut på att föra dialog med samtliga medarbetare inom kommunen vid utvecklingssamtal om erfarenheter av våld i nära relationer samt att det årligen lyfts på APT, då det ses som en arbetsmiljöfråga. Återkommande fortbildning för chefer och skyddsombud. Riktlinjer och vägledning i utbildning av nya chefer.

2. Direkt och adekvat stöd och hjälp

Specialistverksamheter, synligt och tydligt för invånare, minimerar organisatorisk sårbarhet, ökar service till våldsutsatta. Handläggare med specialistkompetens skapar tydliga ingångar; bygg upp interna stödprocesser och en tydlig organisationsstruktur.

Så gör Trollhättan: Specialistenhet med blandad kompetens, operativ verksamhet som även omvandlar operativ kunskap till strategisk kunskap i utveckling av metoder och rutiner. Skyddat boende och samtalsmottagning.

3. Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie struktur

Behöver vara en politisk prioritet där arbetet kan bedrivas i ordinarie styrsystem. Samordnare och strateger är nyckelfunktioner.

Gerd Holmgren, chef för Enheten mot våld i Trollhättan stad.

Så gör Trollhättan: Arbetsmarknads- och socialnämnden har antagit en handlingsplan på området med mål, aktiviteter och genomförande vilket följs upp och uppdateras årligen utifrån årshjul. På varje beslutande enhet inom förvaltningen arbetar VIN-handläggare (VIN=våld i nära relation), som också är ett kompetensstöd gentemot kollegor på enheten. Inom övriga enheter finns VIN-ombud, vilket även finns på Omsorgsförvaltningen.

4. Samverkan med andra samhällsaktörer

Detta ser olika ut beroende på lokala förutsättningar, här är det viktigt att tydliggöra roller och ansvarsfördelning.

Så gör Trollhättan: Samarbete internt inom förvaltningen mellan samtliga VIN-handläggare som träffas varje vecka. Externt med bl.a. frivilligorganisationer, bostadsbolag, organisationen kring Barnahus m.m. Trollhättans samverkansmodell finns särskilt beskriven i rapporten om framgångsfaktorer.

5. Nationellt stöd

SKL ser det som nödvändigt med nationellt stöd och stimulans för att driva och utveckla det operativa och strategiska arbetet.  Området har ännu inte finansierats i enlighet med finansieringsprincipen efter lagändring 2007 och föreskrifter 2014. Tack vare nationella utvecklingsmedel ser de att nu finns flera permanenta verksamheter runt om i landet.

jenny.noren@skl.se och gerd.holmgren@trollhattan.se


Seminarium 6. Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer • Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor SKL och Gerd Holmgren, enhetschef för Enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad

Text: Sabina Esp, Socialförvaltningen i Östersunds kommun
Foto: © Mark Harris, frozentime. Här hittar du bilder för nedladdning!