22. Allmännyttan som samhällsbyggare

Det här seminariet handlar om allmännyttan som samhällsbyggare – om samverkan mellan socialtjänsten och kommunala bostadsföretag för att förhindra vräkningar. Deltagare Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, Helen Sundin, bostadssocial chef Bostads AB Mimer, Västerås, Kristina Clasing, teamledare bostadssociala enheten vid socialtjänsten, Västerås Stad.

SABO är en bransch- och intresseorganisation för drygt 300 kommunala bostadsföretag också kallat allmännyttan.

Kommunerna ansvarar för att människor ska ha någonstans att bo. Allmännyttan erbjuder hållbara och prisvärda bostäder för alla, oavsett ålder, etnicitet eller inkomst. Alla politiska partier är överens om detta och allmännyttans arbete regleras genom särskild lag som styr bolagen att kombinera affärsmässiga principer med samhällsansvar. Bygga nytt, renovera befintliga hus, bidra till hållbara hus. Allmännyttan ska vara lönsamma över tid. Boende i allmännyttan har rätt till inflytande och att påverka. Inspirerande exempel på allmännyttan.se visar bl.a. hur allmännyttan tar ett samhällsansvar.

Karina Clasing, Helen Sundin och Charlotta Lundström.

Bostadsbrist är ett stort problem

Många ser konsekvenserna av för få bostäder på många håll. Det byggs för mycket på vissa ställen och för lite eller inget på andra ställen. Boverket bedömer att majoriteten av landets kommuner har en brist på hyresrätter. Det gäller att bygga i rätt läge till rätt pris.

Allmännyttan är det viktigaste verktyget när kommunen ska ta sitt ansvar. Beslut att bygga mer görs utifrån affärsmässiga principer och samhällsansvar. Det är inte enkelt, bolagen måste få ihop kalkylen. Social ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en utmaning.

Exempel på bolag inom allmännyttan och hur de arbetar med samhällsansvar:

  • Jobbfrämjande insatser: Krokoms kommun exempel med samarbete med etableringscoach.
  • Östersundshem – Innanförskapsakademin vilket är ett samarbete med högskolan och MV praktikplatser och stöd på olika vis.
  • Långsiktigt arbete för att fler ska ha råd att betala sin hyra
  • Vräkningsförebyggande på lång sikt
  • Läxhjälp och sommarjobb på vissa orter – vara med och bygga samhället på flera plan, stärka unga att se att det finns en väg ut, känns hopp som vuxen
  • Samarbeten för integration – samarbeten med skola, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, privata näringslivet.

FÄRRE BARNFAMILJER VRÄKS

En del i samhällsansvaret är att jobba med vräkningsförebyggande arbete. Allt färre barnfamiljer vräks – vi vill inte att våra hyresgäster ska vräkas vare sig det är barnfamiljer eller andra. Men vi behöver få in hyran. Enkelt knep är tidiga kontakter. Handlar också om ansvarsfull uthyrning av bostäder – rannsakning av oss själva på SABO. Vika krav ställer vi egentligen på våra boenden? Är de rimliga? Varför accepterar vi inte en projektanställning, försörjningsstöd, höga krav på inkomst? Tagit fram ett stödmaterial till bolagen som de kan använda sig av när de själva tar fram krav som passar just deras situation på orten.

Lästips: Rapporten Bostad för alla – samarbete med SKL. Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Bostadsförsörjningsfrågan måste upp på ledningsnivå, först då kan vi arbeta långsiktigt och hållbart för att de grupper som pockar på ska få ett hem.

SÅ GÖR VI I VÄSTERÅS

Kort info om Västerås – 6:e största staden, ca 147 000 invånare, del av Stockholms-Mälardalenregionen.

Bostadssociala enheten, socialtjänsten, Västerås Stad: Vision – staden utan gränser. Försöker tänka över gränserna internt och externt. Drivkraft – vi jobbar med det viktigaste. Värdegrund – alltid bästa möjliga möte. 13 socialsekreterare, 1 teamledare, 1 enhetschef, 1 seniorhandläggare. Bostadssociala frågor – vräkningsförebyggande arbete på olika sätt, mycket i samarbete med bostadsbolag. Träningslägenheter, övergångsbostäder, bostadssocialt stöd, brottsoffer och personskydd, nyanlända, ensamkommande flyktingungdomar.

Mimer – Ägs av Västerås stad till 100 procent. Vision – Sveriges bästa bostadsbolag. Kundlöfte – en bra dag börjar hemma. 11800 lägenheter, 25000 hyresgäster, har knappt hälften av Västerås hyresrätter och totalt ca 17 procent av den totala bostadsmarknaden.

Bostadssociala enheten vid Mimer består av 6 personer; bostadsociala samordnare 4 st, boinformatör och enhetschef. Arbetar med störningar, krav, sanitära olägenheter, otillåtna andrahandsuthyrningar, trygghetsfrågor.

Kravrutiner: hyran i förskott sista vardagen före ny kalendermånad, femte bankdagen efter förfallodag = inkassofil. 6e dagen inkassokrav till kund. Uppsökande verksamhet med telefonsamtal dag 7-17 efter förfallodag. Underrättelse till socialnämnden ca Dag 20. Ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Vi söker alltså hyresgästen innan ärendet går till Kronofogdemyndigheten. Exempel på att kunna avvakta – ”jag kan betala 2 hyror denna månad”. Om det ändå går vidare till KFM – samverkan med Västerås stad.

Enheterna pratar med varandra varje dag, genomgång av obetalda hyror, socialtjänsten skickar brev om kontakt, söker upp personen i hemmet, lämnar kontaktkort med besökstid, Mimer deltar ibland, vill komma in så snabbt som möjligt – avbetalningsplan på en hyra lättare än på flera, hyresskuldsamråd med barnfamiljer där Mimer ofta är med vilket undanröjer sekretesshinder, vid risk för avhysning upprättas en handlingsplan. Ibland kan Mimer kräva handlingsplan om det är en hyresgäst som återkommande får problem.

I Västerås har Mimer plockat bort inkomstkravet och med sänkta trösklar är det än viktigare att hyresgästen sköter sig, och Mimer godkänner inte amorteringsplaner på samma sätt längre som tidigare. En väg in för t.ex. fastighetsskötare och grannar som är oroliga.

Vinster och utmaningar

Vinsterna med samverkan tydliga – färre avhysningar, minskade kundförluster för Mimer (även om 2016 var en topp), minskade kostnader för hyresskulder hos socialtjänsten, livsförändring för hyresgästen, trygghet för bolagen och hyresgästerna.

Utmaningar – oriktiga hyresförhållanden, svårt att nå ut med information, sekretess, psykisk ohälsa, missbruk. Många grannar ofta som inte vill ”störa”, även om de ser mycket. Av vikt för socialtjänsten att få dokumentation annars kan de ej hjälpa. Störa är fel ord – visa omtanke!

Ca 300 personer/månad betalar ej hyran. 2016 3659 inkassokrav, verkställda avhysningar 21 st.

22 avhysningar 2017 tom september 6 barn, varav 3 barn ej bodde på aktuella adressen då de var umgängesbarn. Bostadssociala enheten vid socialtjänsten är med under avhysning, ställer frågor – behöver du hjälp/insats – försöker ha bokad tid samma dag. Inte många utnyttjar detta dock. Socialtjänsten ringer upp efter ett par dagar.


Seminarium 22. Allmännyttan som samhällsbyggare – om samverkan mellan socialtjänsten och kommunala bostadsföretag för att förhindra vräkningar • Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, Helen Sundin, bostadssocial chef Bostads AB Mimer, Västerås, Kristina Clasing, teamledare bostadssociala enheten vid socialtjänsten, Västerås Stad.

Text: Sabina Esp, socialförvaltningen i Östersunds kommun
Foto: © Lina Öhman