17. Migrationsverket – utmaningar med lagstiftning

Veronica Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef vid Migrationsverket, är på Socialchefsdagarna för att berätta om utmaningarna med rådande lagstiftning.

Asylsökande 2017

Presentation av antalet asylsökande: Under 2017 har det hittills kommit 16 591 asylsökande, varav 867 är ensamkommande barn. Av de ensamkommande är 20 procent från Marocko, vilket är en svår grupp då de ofta inte är intresserade av att söka asyl utan endast om att vistas i Sverige, kombinerat med det faktum att de har låg tilltro till myndigheter. 16 procent kommer från Afghanistan, 13 procent från Somalia, 11 procent från Syrien. 22 procent av de ensamkommande barnen är flickor.

Gränskontroller hindrar inte möjligheten att söka asyl om du väl kommer till gränsen. Gränskontrollerna i sig är mer en ordning. Det är dock svårt att ta sig upp till norra Europa på grund av många länders gränskontroller. Överenskommelsen som EU har slutit med Turkiet påverkar också antalet då asylsökande skickas tillbaka dit för att få sin ansökan prövad där. Sverige har infört en förändrad lagstiftning, bl.a. inte lika generös med permanenta uppehållstillstånd.

Detta är några av orsakerna till färre asylsökande. Det är en politisk fråga om de svenska gränskontrollerna kommer att fortsätta efter att den tvååriga perioden löper ut i november 2017. Många diskussioner förs inom EU om fortsatta gränskontroller.

Det är fortsatt mycket att göra på Migrationsverket, främst på grund av handläggning av tidigare års inströmning. 45 000 beslut har hittills fattats i år. Uppdrag från Regeringen på 80 000 beslut under 2017.

– Vi tror att vi har goda förutsättningar att få till det, säger Veronika Lindstrand Kant. I fjol togs 112 000 beslut varav många under hösten. Vi har gjort en prioritering som främst handlar om att alla ensamkommande barn som kom under 2015 och 2016 ska få beslut innan året är slut.

Under hösten 2018 hoppas Migrationsverket på att ha handläggningstider om 3–4 månader. Men situationen är mer komplex idag för handläggarna som ska fatta beslut. Det är många olika och nya lagar att förhålla sig till och mer komplicerat att pröva asylärenden. Även hos förvaltningsdomstolar som prövar överklaganden är det lång handläggningstid.

Migrationsverket avvecklar många asylboenden, runt 12 000 platser kommer att avvecklas under hösten 2017. Exempel på att genomföra det så smidigt som möjligt är att barnfamiljer försöker man flytta i början av skolterminen – ”det är inte alltid vi lyckas men som princip”. Migrationsverket har under den senaste tiden haft många tillfälliga anläggningsboenden, stugbyar till exempel, en boendeform som de inte vill ha. I stället vill de ha lägenheter, där de boende kan sköta sin egen vardag.

– Vi ser att det inte är bra och passiviserande när man till exempel får maten serverad.

Lite om de nya lagarna

  • Ej längre möjligt med permanent uppehållstillstånd om asylansökan gjordes efter 2015-11-15.
  • Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) – två veckor efter att beslutet har vunnit laga kraft har man ej längre rätt till ersättning eller boende om man har fått avslag.
  • Anvisningslagen – alla kommuner ska ta emot nyanlända, det är ej längre en frivillighet. Antalet räknas ut från vissa kvoter som folkmängd, tidigare mottagande m.m. Efter ett anvisningsbeslut har den anvisade kommunen två månader på sig att se till att den nyanlände kan komma till kommunen.
  • Temporära uppehållstillstånd – tre år som flykting, 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Gäller fram till 2019. Migrationsverket prövar därmed alla ärenden en gång till. Enda möjligheten för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd är att man har jobb, bostad och är självförsörjande. Inga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, instegsjobb etc. räknas.
  • Begränsningslagstiftning – endast personer med flyktingstatus kan ta hit sina anhöriga, men det har blivit mer komplicerat också för flyktingar. Anhöriginvandringen är i princip stängd för övriga. Många är förtvivlade över detta, de har familj någon annanstans, men vi har ingen möjlighet att göra på annat sätt.

Bosättningsprocessen

Två månader efter beslut om anvisning ska man få komma till sin anvisade kommun. Migrationsverket har en enhet i Umeå som matchar kommun mot nyanländ, försöker få så många som möjligt att vara kvar vid anläggningsboendet, eller någonstans i närheten, enheten försöker titta på om personen har fått jobb eller annan anpassning. Det är dock mycket svårt med matchning – de största talen för anvisningar har storstäderna, medan boendena ligger spritt i landet. Flera kommuner har inte lyckats ta emot alla de skulle ha tagit emot under 2016. Nu i höst beslutas det om nya kommunandelar för 2018.

– Mycket löser vi med dialog och vi har kommit långt i år, men vi kan inte lösa allt. Sedan i somras har vi en ny standard– vi uppmanar personerna att ta kontakt med kommunen i fråga och åka dit.

Regeringen skjuter till 390 miljoner kronor under 2017 till kommunerna utifrån hur många ensamkommande som förväntas fylla 18 under pågående asylprocess, för att möjliggöra eventuellt fortsatt boende från kommunen. Tre månader innan ungdomen fyller 18 skickar Migrationsverket brev till kommunerna och frågar om fortsatt placering.

Ett växande problem är att kommunerna ej per automatik får vetskap om beslut för en myndig person, det är upp till den unge själv att informera kommunen vilket kan innebära att vid ett avslag får kommunen inte kännedom om det i tid utan ungdomen fortsätter bo där. Migrationsverket tittar för närvarande på denna fråga.

Medicinska ålderbedömningar

Migrationsverket har alltid jobbat med åldersfrågan som en del av identiteten men det var tidigare väldigt svårt att få till åldersbedömningar. Medicinska ålderbedömningar gäller bara de som saknar handlingar. Regeringen bestämde sig att de ville genomföra fler åldersbedömningar och gav Rättsmedicinalverket i uppdrag att ta fram en metod.

Migrationsverket begär sedan 2017-04-01 åldersbedömning och vid nya ansökningar sker detta direkt vid ansökningstillfället. Röntgen av handleder, knäleder, tänder. Barnet och/eller god man måste gå med på detta – Migrationsverket kan inte tvinga. Vi har hittills fått svar i 5 300 ärenden av 9 000 och det blir totalt runt 11 000 ärenden under 2017. Väntan på svar från Rättsmedicinalverket är också en orsak till att det har varit svårt att fatta beslut. I drygt 80 procent av ärendena pekar resultatet på att barnet är äldre än 18 år.

Säkerhetsläget i Afghanistan

Migrationsverket följer utvecklingen mycket noga hela tiden. Har en återvändandesambandscentral i Kabul. Gör egna rättsliga ställningstaganden på Migrationsverket, senaste gjordes 29 augusti 2017. Migrationsverket är bundna av detta, ej domstolarna.

Säkerhetssituationen enligt senaste ställningstagandet ses som ”eskalerande dödläge”. Det är en stor skillnad mellan provinser: två provinser med urskillningslöst våld, två provinser med svåra motsättningar, övriga delar väpnad konflikt men möjlighet att återvända om det inte finns särskilda skäl. Utsatta grupper och särskilda riskprofiler kan ha särskilda skyddsbehov, t.ex. barn och kvinnor utan manligt nätverk, hbtq-personer, statliga tjänstemän, journalister och personer som utmanar afghanska normer.


Seminarium 17. Migrationsverket – utmaningar med lagstiftning • Veronica Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef.

Text: Sabina Esp, socialförvaltningen i Östersunds kommun
Foto: © Lina Öhman