12. The opportunities and limitations of immigration

Dortmund’s comprehensive strategic approach.

Dortmund är med ca 600 000 invånare den åttonde största staden i Tyskland. Staden drabbades svårt av avindustrialisering och har gjort en resa för att göra strukturella anpassningar till den nya arbetsmarknaden. Än idag är 11,2 procent arbetslösa. Det finns stora lokala skillnader inom staden där vissa områden har 22 procent arbetslöshet.

Birgit Zoerner, Dortmunds city councillor, är i Östersund för att berätta om deras arbete med integration av nyanlända och immigranter.

De senaste åren har staden, likt övriga delar i Tyskland, haft ett stort inflöde av immigranter. Cirka 8 500 immigranter från Bulgarien och Rumänien som kommer från fattiga hemförhållanden lever som en marginaliserad grupp även i Dortmund. Som grupp har de ett sämre hälsotillstånd, ingen eller osäker inkomst, knappt något utbildning ens på grundskolenivå.

Utöver detta har antalet flyktingar från andra delar av världen ökat lavinartat från 2014 där det största inflödet skedde under andra halvan av 2015. Dortmund tog då emot 200 flyktingar varje vecka och och hade stora svårigheter med att ordna boende. I dagsläget är boenden ordnade men det stora arbetet kvarstår, nämligen att lyckas med integration.

Trygghetssystemen för flyktingar och EU-immigranter skiljer sig åt trots att båda grupper oftast har flytt av liknande orsaker.

Samhällets olika funktioner gick samman för att lösa problemet gemensamt.

De byggde upp en central hub för det operativa arbetet som heter ”Welcome Europe”. Arbetet startar vid registrering, dvs när immigranterna kommer till Dortmund och registrerar sig. Huben fungerar som vägledning, dels för att hjälpa den enskilde men även för att komma tillrätta med brottslighet som exempelvis svart marknad för intyg etc. Det mesta av arbetet bedrivs av ideella föreningar.

I programform bedrivs uppsökande verksamhet på immigranternas hemspråk.

De har också startat en utbildning där teori varvas med praktik. Halva veckan teori och halva veckan praktik. Fokus ligger på språkträning.

Immigration blir särskilt utmanande när det kombineras med fattigdom.

Vad saknas nu? Fattigdom inom EU leder till migration till mer välbeställda länder. Det är viktigt med det internationella arbetet för att förbättra livssituationen i det egna hemlandet. Dortmund bedriver ett arbete med Bulgarien för att förbättra livssituationen i hemlandet.

Dortmunds filosofi är hjälp först och därefter krav.

Ett sätt att mota högerpopulistiska vindar är att problemet med integration lyfts till en nationell nivå. Dvs att staten betalar kommunerna och städerna för den faktiska kostnaden som immigrationen medför. I dagsläget ligger 50 procent av finansieringen på kommunnivå vilket innebär att kommunerna tvingas till nedskärningar inom övriga verksamheter för att finansiera mottagandet. Nedskärningarna påverkar övriga samhället på ett negativt sätt vilket resulterar i ett missnöje mot gruppen immigranter.

Frågor från publiken

Publik: Hur arbetar ni med ensamkommande barn?
Svar: Åldersbestämning först och därefter utredning för att utröna behov.

Publik: Finns det trauma, behövs skolgång, sjukvård etc?
Svar: Därefter skolgång. Bor sedan i liknande som våra HVB-hem.

Publik: Hur ser lagstiftningen ut i Tyskland för EU-immigranter?
Svar: I Tyskland behöver immigranterna inte ha ett arbete för att komma in i landet. De erhåller ändock hjälp.


Seminarium nr 12. The opportunities and limitations of immigration – Dortmund’s comprehensive strategic approach • Birgit Zoerner, City Councillor Dortmund.


Text: Robert Brandt, bitr. förvaltningschef, Östersunds kommun
Foto: © Lina Öhman