Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19?

Oscar Svensson och Ulrica Runemar, utredare vid Sveriges Kommuner och Regioner på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad – arbetsmarknadssektionen. Avdelningen hanterar frågor som rör ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, integration och komvux.

Den här presentationens fokus ligger på utvecklingen av arbetsmarknad i koppling till ekonomiskt bistånd.

Ingångsläget sommar och höst 2020

Det finns en ökning av arbetslöshet framförallt för unga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Även nyarbetslösheten har ökat. Oscar Svensson och Ulrica Runemar har också uppmärksammat att landsdelar och branscher har påverkats olika av pandemin så här långt.

Regeringen har under våren infört flera stora förändringar, bland annat permitteringsstöd och förändringar i a-kassan.

Kommunerna har under våren arbetat mycket med feriejobben för unga. Varje år anordnas 70.000–80.000 jobb till unga på sommarloven. I våras fanns en rädsla för att feriejobben inte skulle bli av på samma sätt som vanligt på grund av pandemin men regeringen införde en del stöd och kommunerna har använt sin kreativitet att försöka hitta ferieplatser i andra förvaltningar än vanligt. Svensson säger att vad gäller feriejobben så har det fungerat bättre i sommar än vad man i våras befarade. SKR kommer göra en uppföljning av feriejobben i höst.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har varit föremål för oro under våren, röster har höjts om att det kan bli en oroväckande utveckling med högre kostnader och fler hushåll som behöver bistånd. När man tittar på månadsstatistiken som finns nationellt (statistik publicerad på Socialstyrelsens hemsida, finns fram till juli just nu) och jämför med föregående år månad för månad finns en ökning på ungefär 4 procent i juni. Läget ser olika ut i landet, vilket betyder att det finns stora lokala variationer både mellan men också inom regioner vad gäller utvecklingen inom ekonomiskt bistånd.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens fokus under våren har varit på nyinskrivningar och att se till att individer får sin ersättning. Arbetsförmedlingen var redan före covid-19-pandemin inne i en förändring där de centraliserat sitt kontorsnät och gjort personalminskningar i organisationen. Covid-19 hamnade på toppen av de här förändringarna vilket påverkat Arbetsförmedlingen på så sätt att de inte i alla regioner kan leva upp till alla delar av sitt uppdrag. Arbetsförmedlingen och kommuner har ökat sina distanslösningar, såväl internt som i mötet med medborgarna och i samarbete med andra aktörer.

Under 2020 har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att säkra den lokala närvaron och återupprätta den på de ställen där det finns ett stort behov av det. Att göra myndigheten tillgänglig är en stor utmaning.

Förutom detta arbetar Arbetsförmedlingen med att pilottesta ett nytt kundvalssystem: Kundval Rusta och Matcha (KROM) som är ett prov för hur Arbetsförmedlingen ska fungera i framtiden. 32 kommuner håller på att testa och ska återrapportera i oktober. Oscar Svensson säger att det har varit svårt att få upp några volymer i testet och att det återstår att se var det landar. Utöver detta arbetar Arbetsförmedlingen med att ta fram material och underlag till regeringen för Arbetsförmedlingen fortsatta reform. 2022 ska det vara på plats.

Det finns också en utredning angående hur kommunerna kan medverka i arbetsmarknadspolitiken som är ute på remiss fram till 13 november 2020. Den kommer presentationen återkomma till.

Budgetpropositionen för 2021

Budget som berör ekonomiskt bistånd:

Förändring av jobbstimulansen i ekonomiskt bistånd och låta 50 procent istället för 25 procent av inkomsten kunna räknas bort.

Förslag om att starta en utredning för att kunna se hur man kan gå från ekonomiskt bistånd ut i arbete. Och om ekonomiskt bistånd kan bli en beskattningsbar inkomst för att minska marginaleffekterna. SKR tycker att det är positivt att man lyfter ekonomiskt bistånd men tycker att utredningen borde vara mer omfattande och också innehålla andra målgrupper som inte står till arbetsmarknadens förfogande och också hur samverkan ser ut mellan olika socialförsäkringar.

Budget som berör Arbetsförmedlingen:

I budgetpropositionen får Arbetsförmedlingen en förstärkning av förvaltningsanslaget i några år framöver för att möta ökat antal arbetslösa men i budget finns även en uttalad del på 250 miljoner om året fram till 2023 som ska vara en del i att Arbetsförmedlingen ska ha en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service.

Förutom detta förlängs de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, och en ökad budget till andra upphandlade tjänster som, arbetsmarknadsutbildningar, extratjänster och introduktionsjobb. SKR framhäver att det kan behövas extra resurser i nuläget när fler blir arbetslösa, men för att kunna utveckla de subventionerade anställningarna behövs en stabilitet över tid. Som det har sett ut fluktuerar anställningarna mycket från år till år.

Tillfällig nedsättning av arbetsavgifterna för unga.

SKR har sedan 2012 arbetat med att allt fler ska få en fullföljd utbildning. Ett avgångsbetyg från gymnasiet är den största faktorn vad gäller ett etablerande i arbetslivet senare i livet. Nu vill regeringen stödja detta arbete med 8 miljoner 2012–2020.

SKR:s aktiviteter

Har flera nätverk med medlemmar där de lyfter många olika punkter, just nu är det en hel del relaterat till pandemin men även mycket strukturella frågor. SKR har lämnat synpunkter på reformeringen av Arbetsförmedling och vikten av att Arbetsförmedlingen ska ha lokal närvaro. Ett fokus SKR har är samverkan kring de personer som står längst från arbetsmarknaden. Detta är också något som verka fungera bra men som SKR tycker är viktigt att säkra och utveckla framöver.

Just nu håller SKR på med en uppföljning kring hur pandemin påverkat ekonomiskt bistånd i några kommuner, men kommunerna påpekar att det kan vara svårt att reda ut vilka ärenden som är kopplade till covid-19 eftersom sådana ärenden började uppkomma redan på höst-vinter 2019 och att det sammanföll med att Arbetsförmedlingens ändrade arbetssätt vilket också kan påverka ekonomiskt bistånd. SKR kommer fortsätta följa utvecklingen och se om det går att dra några slutsatser.

Kommunerna som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)

Tar framförallt upp de juridiska förutsättningarna för kommunernas medverkan på området med fokus på två frågor: Finns det befogenheter för kommunerna att agera? Om det är juridiskt möjligt hur kan Arbetsförmedlingen anlita eller samarbeta med kommunerna?

För att kort sammanfatta utredningen finns möjligheter för kommunerna att engagera sig i flera olika lagrum. I rapporten föreslås att dessa ska samlas ihop i lagen om kommunala befogenheter. Och vad gäller Arbetsförmedlingens möjligheter till att anlita kommuner finns många olika juridiska möjligheter som bland annat LOU, LOV och att skapa samordningsförbund. Däremot är arbetsmarknadspolitiken statlig och kommuner kan inte ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen. Utredningen är på remiss fram till 13 november 2020.

SKR:s tidigare ställningstagande i skrivelse 2019-12-13 till regeringen

SKR håller på med ett yttrande till utredningen som kommer vara färdigt i slutet av oktober. Eftersom det inte är färdigt kan det inte SKR:s yttrande redovisas specifikt, men genom att titta på ett tidigare ställningstagande från 2019 kan en generell bild av SKR:s tankar redovisas. Framförallt handlar det om att SKR vill ge möjligheter för kommunerna att på frivillig basis kunna utforma sin verksamhet.

I dagsläget är det lite osäkert hur det kommer se ut vidare, utredningen om de rättsliga förutsättningarna för kommunerna gjordes under våren då covid-19 skapat en ny situation för arbetsmarknaden och i utredningen har man inte helt lyckats få med den aspekten. Alla sektorer behöver vara med och bidra med sina specialområden framöver, näringsliv, kommunerna, civilsamhälle och arbetsförmedlingen. Det krävs att vi skapar ett system där vi kan komplettera varandra på ett bra sätt. För att kunna vara igång med arbetet 2022 finns en hel del arbete kvar att göra under nästa år.

Presentationen är slut. Men tankar och frågor får gärna ställas till föreläsarna. Mailadresser finns i presentationens PowerPoint.


Socialchefsdagarna 2020, Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen, samt covid-19? • Oscar Svensson och Ulrica Runemar, utredare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Text: Malin Lidbeck, socionomstudent vid Göteborgs universitet