Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Jag lyssnade på en föreläsning med Eva Midbjer Hammarström, områdeschef vid Göteborgs Stad.

Hon började med att presentera sitt arbetsområde Norra Hisingen och nämnde att där bor 50.000 invånare och det är 400 stycken som är anställda inom i vård- omsorgsboende, som är fördelat på sex olika boenden. 

Delaktighet lyser igenom hela föreläsningen, och Eva inleder med delaktighetsprojektet som startades år 2014. Viktiga egenskaper för en fungerande arbetsmiljö där människor trivs och vill arbeta menar Eva är att just skapa delaktighet men också en jämlik arbetsplats, inflytande och ansvar. 

Eva tar upp olika områden som Norra Hisingen beaktar i arbetet. Hon börjar med att lyfta fram att det finns en utmaning inom den kommunala verksamheten och pekar på faktorer som att det finns uppdrag som måste genomföras eller krav på visa resultat, enkäter som mäter nöjdhet hos medarbetarna samt budget och balanskrav. Utöver detta finns även lagar och regler som styr arbetet såsom SoL, HSL och AML. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är att hyresgästerna skall trivas där de bland annat skall erbjudas aktiviteter. Både medarbetarna och hyresgästerna skall vara nöjda. Det är alltså många aspekter som skall tas i beaktning i arbetet.

Eva visar upp en bild med rubriken ”Delaktighet skapar hållbar arbetsmiljö” och visar en figur föreställande en cirkel med tre begrepp: kultur och ledarskap, organisering samt styrning och att de hör ihop.

Kultur och ledarskap innefattar att arbeta utifrån relationer, utveckla och stötta medarbetarna, lyssna, respektera varandras olika åsikter samt utgå från att alla har något att bidra med. Stor vikt läggs på medvetenhet kring kommunikation och reflektion kring vilka konsekvenser ledarskapet ger för den de arbetar med och för. 

Norra Hisingen utgår även från en ledarfilosofi, som kort innebär att ledarens roll är att utveckla både verksamheter och människor, ingå i en lärande organisation där ledarna bygger tillitsfulla relationer i ett modigt klimat. Strävan är att medarbetarna skall känna att de kan utvecklas, ta ansvar och påverka sitt arbete.

Tydliga mål, samt tydlig kommunikation vid förändringar och vad som händer är viktiga arbetsuppgifter hos ledarna. En sista viktig aspekt är att lyssna på, lära av och ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kunskap. Norra Hisingen satsar på ett personligt ledarskap.

Hur skapar då enhetscheferna delaktighet? Här berättar Eva om Norra Hisingens arbetssätt i praktiken. Det första hon nämner är att ledarna och medarbetarna måste kroka arm – alltså att ett samarbete krävs, samt ständig dialog.

Eva beskriver hur de i praktiken har gått tillväga för att skapa denna brygga mellan enhetschef och anställda. På hennes boenden finns det undersköterskor med fördjupat uppdrag. Exempel på uppdrag kan vara dokumentation, måltider eller datasystemet Time Care. Uppdragen är på ett år och enhetscheferna och USK med fördjupat uppdrag träffas regelbundet. Dessa undersköterskor kan sedan i sin tur vidareutbilda sina kollegor i deras fördjupade uppdrag.

Varje boende har en ledningsgrupp bestående av enhetschef samt USK med fördjupat uppdrag. Syftet är att föra en dialog kring arbetsplatsen, arbetsroller, samt att skapa en verksamhetsplan och vad vilka konsekvenserna blir om inte denna följs. Det sker även en reflektion av verksamhetens innehåll, samt att frågor lyfts som dyker upp i det dagliga arbetet.

Enhetschefen får genom dessa ledningsmöten en möjlighet att kommunicera information som skall nå hela teamet, som då alltså undersköterskan förmedlar till sina kollegor. En ytterligare viktig del för enhetschefen under dessa möten är att fånga idéer och vara uppmärksam på brister i arbetet.

USK med fördjupat uppdrag fungerar även vägledande för chefen för beslut som gäller verksamheten. Målet med dessa ledningsmöten är att skapa delaktighet, samt ett förhållningssätt som skall prägla ledarskapet. En sista viktig aspekt för att uppnå detta är ett stabilt medarbetarteam som stannar kvar under en längre tid. På så vis skapas en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen.

Sammanfattningsvis är kärnan i Evas föreläsning att som ledare är det viktigt att skapa tillit och delaktighet och detta nås genom att ledarna arbetar utifrån relationer och att utveckla och stötta människor. Detta görs genom ledningsmötet.

Ambitionen är en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats med en lärandemiljö där kunskap sprids som ett naturligt inslag i vardagen.

Min egen reflektion kring Evas presentation är att jag upplever hennes idéer som mycket bra och att det läggs ner ett stort jobb på hur man ska skapa en hållbar arbetsmiljö, såväl för medarbetare som hyresgäster. Tanken med ledningsgrupper är fin, och ger möjlighet till större påverkan.

En svårighet som jag ser i det är att USK med fördjupat uppdrag kanske kan få stämpeln som ”chefens gulleplutt” och får en mer överordnad roll på arbetsplatsen trots samma anställning. Samtidigt är det svårt att göra alla nöjda, och jag anser att detta är en bra metod.

Socialchefsdagarna 2020, Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen • Eva Midbjer Hammarström, områdeschef för särskilt boende, Göteborgs Stad, Norra Hisingen.

Text: Karin Thorsson, socionomstudent vid Göteborgs universitet