Seminarieblock 4

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Notera att vi har förlängt paustiden för att alla ska hinna gå till respektive lokal. Se information om lokaler i seminarieöversikten.

Seminarieblock 4, torsdag kl. 15.40–16.30


19. Tidiga och samordnade insatser i den sociala barn- och ungdomsvården

I panelsamtalet utgår vi från de tre temaorden för årets konferens: Tålamod, taktik, tillsammans.

Medverkande:

     

Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården (foto: Sören Andersson) och Kjerstin Bergman, nationell samordnare för regionalt barn- och ungdomsutvecklingsarbete vid SKL (foto: Frozentime).

Barnhälsovården Rinkeby-Kista: Susanne Hagelbäck, bitr. verksamhetschef BHV Stockholm Nordväst, Åsa Edlund, enhetschef Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Närvaroteamet i Östersund: Niklas Daoson, ordf. Barn- och utbildningsnämnden Östersund.

Växjös arbete med socionom på förskola som följs av Verner Denvall, professor i socialt arbete Linnéuniversitetet och Sofia Enell, universitetslektor Hälsohögskolan Jönköping (foto: Krister Henriksson).


20. Framtidens kompetensförsörjningsbehov

Lars Näsström, rådgivare och Fredrik Birkeland, rådgivare, Kommunal sektor PwC.

Framtidens kompetensförsörjningsbehov – hur beräknar kommunen det långsiktiga personal- och rekryteringsbehovet? Frågan om framtidens kompetensförsörjningsbehov blir allt viktigare i kommunsverige. I flera av Sveriges kommuner råder idag personal- och kompetensbrist inom flertalet yrkeskategorier.

     

Lars Näsström och Fredrik Birkeland från PwC berättar om hur vi synliggör de personal- och kompetensbehov som finns inom socialtjänsten på sikt (foto: Bengt Alm).

Hur ser exempelvis behovet av vård- och omsorgspersonal ut 2030 i din kommun i förhållande till förväntade demografiska förändringar? Seminariet handlar om hur man inom social- tjänsten kan arbeta med strategisk kompetensförsörjning och ger exempel på kommuner som PwC har samarbetat med och hur de praktiskt arbetat med sin strategiska långsiktsplanering.


21. Missbruk, beroende och psykisk hälsa

Mikael Malm, handläggare, avdelningen för vård och omsorg och Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting.

Missbruk, beroende och psykisk hälsa – hinder eller möjlighet med nuvarande ansvarsfördelning mellan kommun och landsting? Under seminariet lyfter vi fram fördelar och nackdelar med ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Vi belyser och problematiserar utifrån flera perspektiv.

     

Mikael Malm och Ing-Marie Wieselgren från SKL (foto: Thomas Henrikson).

www.skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se


22. Allmännyttan som samhällsbyggare

Charlotta Lundström, pressansvarig på SABO, Helen Sundin, bostadssocial chef på det kommunala bostadsbolaget Mimer och Kristina Clasing från socialtjänsten i Västerås Stad.

Allmännyttan som samhällsbyggare – om samverkan mellan socialtjänsten och kommunala bostadsföretag för att förhindra vräkningar.

2016 var det bara 50 av landets 290 kommuner som inte rapporterade brist på bostäder. Socialtjänsten, med sitt yttersta ansvar för de som vistas i kommunen, förfogar inte ensam över boendeproblematikens lösningar utan behöver samverka med andra för att lyckas.

Kommunerna har ett lagstadgat bostadsförsörjningsansvar, att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder och för att planera byggandet. De kommunala bostadsföretagen (allmännyttan) är ett verktyg som kommunerna kan använda sig av för att leva upp till ansvaret.

     

Charlotta Lundström från SABO (foto: Anette Jansson-Bougt) och Helen Sundin från det kommunala bostadsbolaget Mimer (foto: Per Groth).

Vilken roll har allmännyttan som samhällsbyggare? Vad gör att allmännyttan måste agera affärsmässigt? Finns det utrymme för allmännyttan att ta ett socialt ansvar? Ungefär varannan verkställd vräkning sker från allmännyttan samtidigt som det i många kommuner saknas rutiner för vräkningsförebyggande arbete, särskilt när det gäller barnfamiljer.

Socialtjänsten tvingas till kostnader för tillfälliga boendelösningar och placeringar när hyresgäster inte betalar sin hyra eller på annat sätt inte klarar av sitt boende. Vräkningsförebyggande arbete förhindrar i längden bostadslöshet och är därför ett viktigt instrument för socialtjänsten och bostadsföretagen att tillsammans använda sig av för att ta sitt samhällsansvar.


23. Aktuellt från LSS-utredningen – FULLTECKNAT!

Anders Viklund presenterar uppdraget och de frågeställningar utredningen prioriterat hittills och kommer att prioritera framöver. Utifrån detta arbete kommer vissa vägval att behöva göras, vilka kommer att beskrivas under seminariet.

Anders Viklund, huvudsekreterare LSS-utredningen (foto: privat).


24. Anhöriga en viktig samverkanspart i vård och omsorg

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga och docent Linnéuniversitetet.

Samverkan med anhöriga är en viktig faktor, såväl strategiskt som operativt, för att uppnå en effektiv vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning och äldre. Anhöriga utför stora delar av den omsorg som ges till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Under presentationen kommer partnerskapets betydelse för ökad effektivitet i vården och omsorgen att redovisas och diskuteras. Metoder och verktyg för att skapa genuin samverkan kommer att presenteras. Vidare kommer anhörigskapets omfattning, betydelse och konsekvenser att belysas.

http://anhoriga.se
https://twitter.com/Nka_anhoriga
https://www.facebook.com/Nka.anhoriga/
https://www.mynewsdesk.com/se/nka