Seminarieblock 3

TORSDAG KL. 14.00–14.50

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Notera att vi har förlängt paustiden för att alla ska hinna gå till respektive lokal. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


13. Ungas inkludering och delaktighet en viktig förutsättning för social hållbarhet

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ungas engagemang och inflytande är en viktig förutsättning för att kunna fatta kloka beslut i den kommunala verksamheten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under lång tid utvecklat kunskap och verktyg för att bättre kunna lyfta fram ungas egna tankar och åsikter. Ungas engagemang kan kanaliseras i den offentliga sektorn men även genom ett aktivt civilsamhälle.

– Många av de aktuella frågor som diskuteras idag som utmaningar bland unga kan med fördel mötas genom en bra samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör (foto: Christian Serrano).

www.mucf.se


14. Smartare välfärd – så kan digitaliseringen bidra till socialtjänstens utveckling!

Maria Gill, projektledare, Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitaliseringen är den starkaste förändringskraften i samhället just nu. Den ändrar förutsättningarna för värdeskapande och ger helt nya möjligheter att möta välfärdens utmaningar och tillgodose krav och förväntningar från invånare och medarbetare.

Maria Gill, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting (foto: Pia Nordlander BildN).

Det handlar om sådant som en enklare vardag och bättre möjligheter för oss alla att leva ett liv med god hälsa och hög livskvalitet. Men också om nya möjligheter att möta invånares behov i situationer där vi är som skörast. Medarbetare kan få en bättre arbetsmiljö som möjliggör ett smartare och mer kunskapsbaserat arbetssätt, tid till sådant som skapar värde i mötet med invånare och bättre verktyg för ett livslångt lärande.

Ta del av ett seminarium där SKL sätter fokus på den digitala vägen till morgondagens socialtjänst.

http://www.smartarevalfard.se/


15. Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer

Kristin Marklund och Anna Gärdegård, projektledare, Nordens välfärdscenter, Kaisa Snidare och Kajsa Lönn Rodin, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Under 2015 tog de nordiska länderna emot drygt 248 000 asylsökande. En stor del av de sökande var barn – ensamkommande eller barn som kom tillsammans med sina föräldrar.

     

Kristin Marklund och Anna Gärdegård från Nordens välfärdscenter (foto: Joakim Johansson).

I samtliga nordiska länder pågår en rad initiativ för att underlätta barn och ungas integration i samhället. För att länderna lättare ska kunna ta del av varandras erfarenheter har Nordiska Ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att upprätta en nordisk idébank.

Idébanken ska bland annat sprida lärande exempel och fungera som en mötesplats där både teoretiker och praktiker kan utbyta erfarenheter och kunskap om integration och mångfald. Dessutom har Nordens välfärdscenter jämfört mottagandet av ensamkommande barn mellan de nordiska länderna.

På seminariet visar vi några exempel på insatser för barn och familjer i de nordiska länderna. Länsstyrelsen i Stockholm berättar om satsningar på tidiga insatser när det gäller ensamkommande barn och nyanlända familjer.

Kaisa Snidare, Länsstyrelsen i Stockholms län (foto: Sara Burman).

Kajsa Lönn Rodin, Länsstyrelsen i Stockholms län (foto: Länsstyrelsen).

Vi vet att en stark relation mellan barn och vårdnadshavare är en stark skyddsfaktor, hur kan vi verka för att andra vuxna tar en viktig roll i ensamkommande barns liv? Är det OK att ge sexualundervisning till ensamkommande unga? Kan familjestödsinsatser vara stigmatiserande för nyanlända familjer?

http://nordicwelfare.org


16. Åtgärder för en god och jämlik hälsa

Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlikhet i hälsa och ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa.

Seminariet handlar om kommissionens arbete och innehållet i de betänkanden som den lagt. Huvudsakligt innehåll är:

  • Jämlik hälsa – läge och utveckling
  • Förslag om en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
  • Åtgärder för en god och jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Samtidigt finns det påtagliga, och i vissa fall ökande, skillnader i hälsa, sjukdomsrisk och livslängd mellan människor med olika lång utbildning, olika yrken eller olika stora inkomster. Mot denna bakgrund har regeringen satt upp det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och tillsatt en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen ska ge förslag på åtgärder som bidrar till att minska hälsoklyftorna.

Kommissionen har identifierat två huvudsakliga inriktningar för förslag på hur hälsoskillnaderna i Sverige ska kunna minskas:

  • förslag med syfte att skapa mer jämlika livsvillkor inom åtta målområden som är centrala för en jämlik hälsa
  • förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för jämlik hälsa.

När det gäller förslag för att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för en jämlik hälsa har Kommissionen presenterat delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4. Våra förslag syftar till att sammantaget etablera ett uppdaterat ramverk för den breda folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en god och jämlik hälsa och lägga grunden för ett långsiktigt hållbart tvärsektoriellt arbete.

När det gäller förslag för att skapa mer jämlika livsvillkor har Kommissionen identifierat åtta målområden som är särskilt viktiga för en jämlik hälsa och som kommer att presenteras i slutbetänkandet i maj: Det tidiga livets villkor; Kompetenser, kunskaper och utbildning; Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; Inkomster och försörjningsmöjligheter; Boende och närmiljö; Levnadsvanor; Kontroll, inflytande och delaktighet samt En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Olle Lundberg är professor vid CHESS, Stockholms universitet. Olle har mer än 30 års erfarenhet av forskning om välfärdsfrågor och ojämlikhet i hälsa. Han har också medverkat som expert och gruppledare i internationella kommissioner, bl.a. Commission on Social Determinants of Health och The Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO European Regio (foto: Sören Andersson).

http://kommissionjamlikhalsa.se


17. Migrationsverket – utmaningar med lagstiftning

Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef Migrationsverket (foto: Tomislav Stjepic).

Det här seminariet kommer att handla om omvärldsspaning, lagstiftning och aktuella frågor i gränssnittet mellan Migrationsverkets och socialtjänstens verksamhet.


18. Flera vårdgivare, en gemensam översikt

Monika Kraft, programchef eHälsa & digitalisering, Region Skåne och Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi som arbetat med vård- och omsorgsfrågor samt frågor kring funktionshindrade i både kommun och landsting, idag produktägare på Tieto.

     

Monika Kraft programchef eHälsa & digitalisering på Region Skåne (foto: Region Skåne) och Jahn Sundin, produktägare på Tieto (foto: Mats Håkanson).

Seminariet handlar om vikten av att använda NPÖ och mobila lösningar för en säker och effektiv vård mellan vårdgivarna. För att effektivisera vården och öka patientsäkerheten vill Ängelholms kommun och Region Skåne få bort de vattentäta skotten mellan sjukhusens, primärvårdens och kommunens journalsystem. Lösningen bidrar till ett mer mobilt arbetssätt och är en del av projektet Hälsostaden Ängelholm som syftar till bättre samverkan mellan vårdgivarna.