Seminarieblock 2

ONSDAG KL. 15.40–16.30

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Notera att vi har förlängt paustiden för att alla ska hinna gå till respektive lokal. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


7. Efter flyktingkrisen – så stöttar vi de ensamkommande barnen

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Larmrapport efter larmrapport har kommit om ensamkommande barns psykiska ohälsa. Bris bedriver en bred satsning i samarbete med kommuner, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, idrotten m.fl. för att stödja och förbättra barnens mående genom bland annat stödgrupper och att skapa förutsättningar för integration.

Hör Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog presentera Bris senaste rapport. Den bygger på ensamkommande barns egna röster till Bris samt en sammanställning av forskning inom området (foto: Fredrik Hjerling).

https://www.bris.se/


8. Statens institutionsstyrelse

Kent Ehliasson, generaldirektör.

I det här seminariet talar Statens institutionsstyrelses generaldirektör Kent Ehliasson (foto: Statens institutionsstyrelse) om tre gemensamma utmaningar inför framtiden:

  • Framtidens vård tillsammans med kommunernas socialtjänst
  • Gemensamma utmaningar och lösningar för kompetensförsörjningen
  • SiS kapacitet och socialtjänstens behov.

http://www.stat-inst.se/


9. Nationella insatser mot människohandel och metodstöd till kommuner

Endrit Mujaj, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län och Simon Häggström, kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen (Noa), Polismyndigheten.

Människohandel kan med rätta beskrivas som vår tids slaveri och kan ta sig uttryck i form av tvångsarbete, tiggeri eller prostitution. Prostitution och människohandel förekommer i både små och stora kommuner.

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 regeringsuppdraget att fungera som nationell samordnare mot prostitution och människohandel. Inom ramen för uppdraget samverkar Länsstyrelsen nära med bl.a. Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och socialtjänst. En central del i detta arbete går ut på att stötta kommunerna i direkta människohandelsärenden genom att erbjuda operativt metodstöd på olika sätt.

Detta seminarium presenterar en nationell lägesbild gällande prostitution och människohandel men tar även upp vilka former av operativt metodstöd som kommunerna kan erbjudas.

Endrit Mujaj är utvecklingsledare vid det operativa nätverket Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, som leds av Länsstyrelsen i Stockholm (foto: Sara Burman).

Simon Häggström är kriminalinspektör vid NOA, Nationella Operativa Avdelningen på Polismyndigheten. Han är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål och har även skrivit böckerna Skuggans lag och Nattstad. (Foto: Sofia Åkerstedt)

www.nmtsverige.se
https://twitter.com/NMT_Swe
http://www.facebook.com/simon.haggstrom


10. Ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare

Eva Karsten, projektledare och arbetsmiljöinspektör och Sara Strandberg, bitr. tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket.

För tung arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser gör att många socialsekreterare är sjukskrivna eller lämnar branschen för andra jobb. Sedan 2015 utför Arbetsmiljöverket på regeringens uppdrag inspektioner av socialsekreterares arbetsmiljö. Uppdraget ska vara slutfört vid utgången av 2017. Vilka är Arbetsmiljöverkets observationer? Vad tycker socialsekreterarna? Vad tycker arbetsgivarna? Vad säger forskningen?

Eva Karsten är projektledare och arbetsmiljöinspektör (foto: Hans-Ola Larsson).

Sara Strandberg är biträdande tillsynsdirektör (foto: Lena Freij).

Hör Eva Karsten, projektledare och arbetsmiljöinspektör, och Sara Strandberg, biträdande tillsynsdirektör med lång erfarenhet som chef inom socialtjänsten, berätta om erfarenheterna från tillsynen och ge några goda exempel på hur man har arbetat för att nå en god arbetsmiljö för socialsekreterarna.


11. Skönsmomodellen – tillit och tilltro, tålamod och uthållighet!

Åsa Swan, metodutvecklare, Socialförvaltningen/enheten för kvalitet och utveckling, Sundsvalls kommun.

”Ledningens tänkande är avgörande för det resultat verksamheten åstadkommer.”

I en mening sammanfattar ledningen det utvecklingsarbete som den kommunala hemtjänsten i Sundsvall påbörjade 2012 och som utvecklat ett nytt sätt att leda och styra verksamheten.

Åsa Swan är metodutvecklare i Sundsvalls kommun (foto Emelie Almhager).

Modellen möter brukarnas behov både inom ramen för uppdraget men också utifrån vad som är viktigt ur brukarnas perspektiv. Samtidigt har medarbetarna fått mer inflytande över arbetet genom att deras kompetens tas tillvara på ett annat sätt än tidigare. Utvecklingsarbetet har lett till ett helt nytt arbetssätt med förvånansvärt bra resultat. Bättre kontinuitet, kvalitet och nöjdare brukare.


12. The opportunities and limitations of immigration – Dortmund’s comprehensive strategic approach

Birgit Zoerner, City Councillor Dortmund, seminariet ges på engelska.

Dortmund is a city in the Ruhr Region in North Rhine-Westphalia, the state with the highest population in Germany. Immigration has a long tradition here. It is a great asset for the development of the city.

For several years now, there has been an increase in the number of immigrants coming to the city from other EU countries. These people have often been through difficult circumstances. Many of them come from impoverished backgrounds and poor living conditions. Other migrants have had to cope with fleeing from their own countries. Developing good chances for them to participate in society and the labour market is a complex task.

Birgit Zoerner, City Councillor Dortmund (foto: Dortmund stad).

In Dortmund, the City administration and NGOs have developed a comprehensive concept together. It offers immigrants the best possible support to give them fair prospects for participating in our urban society. City Councillor Zoerner presents the situation in Dortmund and the strategy which has been developed.