Seminarieblock 1

Onsdag kl. 14.00–14.50

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Notera att vi har förlängt pauserna för att alla ska hinna gå till respektive lokal. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


1. Kommunens möjligheter att få ersättning och råda över placeringen av ensamkommande barn – FULLTECKNAT

Finn Kronsporre, socialrättsjurist och konsult på JP Infonet (foto: JP Infonet).

Under 2016 har placerings- och omplaceringsfrågor prövats av förvaltningsrätterna och kammarrätterna. Vi ser nu ett mer stabilt läge av rådande praxis. Men hur ser kommunens möjligheter ut att omplacera ensamkommande barn och hur ser förutsättningarna ut för kommunen att få statlig ersättning? Det går socialrättsjurist Finn Kronsporre igenom.

www.jpinfonet.se
https://sv-se.facebook.com/jpinfonet
http://www.linkedin.com/company/jpinfonet
https://twitter.com/JP_Infonet


2. Lärande tillsyn – framgångsfaktorer och gemensamma nämnare

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Ewa Sunneborn, avdelningschef region Mitt, Anna Öström, utredare, alla från Inspektionen för vård och omsorg. Gunilla Westberg, myndighetschef i Västerås stad.

Tillsynen syftar till att åstadkomma ett lärande så att brister och missförhållanden inte upprepas. Representanter från IVO medverkar tillsammans med aktör från socialtjänsten i ett samtal om lärande tillsyn. IVO diskuterar framgångsfaktorer och gemensamma nämnare utifrån konkreta verksamhetsexempel som har upplevts som lärande.

Ta del av andras erfarenheter och bidra med dina synpunkter på hur tillsynen kan utgöra ett lärande i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

http://www.ivo.se/


3. Vardagsrehabilitering – FULLTECKNAT!

Nils Erik Ness, förstelektor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och förbundsledare för Norsk Ergoterapeutforbund. Magnus Zingmark, forsknings- och utvecklingsledare vid Östersunds kommun.

Vardagsrehabilitering fokuserar på personer som bor hemma och har risk för aktivitetsbegränsningar. Under de senaste åren har vardagsrehabilitering utvecklats starkt i Norden. Under samma tid har det skett mycket forskning vilket gör att det nu finns bättre kunskap om vardagsrehabiliteringens effekter. Teman som tas upp under seminariet är:

  • Vad är vardagsrehabilitering och vad innebär det för individen och för kommunen
  • Vikten av ett personcentrerat arbetssätt , ”vad är viktigt för dig i livet just nu?”
  • Aktuellt kunskapsläge utifrån forskning
  • Erfarenheter från att införa vardagsrehabilitering i norska kommuner.

Seminariet presenteras av Nils Erik Ness och Magnus Zingmark som båda har arbetat med att utveckla vardagsrehabilitering i Norge respektive Sverige.

Nils Erik Ness utgångspunkt i rehabiliteringen är individens deltagande i och identifiering av viktiga aktiviteter i det dagliga livet (foto Norsk Ergoterapeutförbund).

Magnus Zingmark är legitimerad arbetsterapeut och med. dr i arbetsterapi och fokuserar särskilt på kommunens arbete med hälsofrämjande insatser och vardagsrehabilitering (foto Johannes Poignant).

https://twitter.com/erganen
https://erganen.wordpress.com/


4. Sysselsättning och social rättvisa

Jessica Arvidsson, fil. dr i hälsa och livsstil med inriktning på handikappvetenskap, arbetar som enhetschef i Båstads kommun.

Jessica Arvidsson (foto: privat).

Seminariet utgår från forskningsresultat om arbete och sysselsättning bland unga vuxna som har gått i gymnasiesärskolan – en hittills relativt osynlig grupp unga vuxna. Seminariet berör bland annat frågor om hur vi kan tänka kring vilka faktiska möjligheter unga människor har att själva forma sina liv i förhållande till ett välfärdssystem som bygger på administrativa definitioner och kategorier.

Vilka förväntningar ger vi unga människor på vägen ut i vuxenlivet och vilka reella möjligheter ger vi dem att själva påverka riktningen på sina liv? Hur värderar vi människors insatser i arbetslivet? Hur kan vi öka den sociala rättvisan avseende unga människors möjlighet att vara och göra det som de själva har anledning att värdesätta?

https://twitter.com/ingertjessica


5. Varför ska en kommun ägna sig åt forskning?!

Ingrid Thylin, utvecklingschef i kommunledningen i Skellefteå kommun, med specifikt ansvar för FoU-frågor.

Våren 2016 antog fullmäktige i Skellefteå kommun en strategi för forskning och utveckling med syfte att tydliggöra intentioner, målsättningar och prioriteringar avseende forskning som sker inom kommunorganisationen samt för ekonomiskt stöd till universitet och forskningsinstitut som bedriver forskning i Skellefteå.

Målsättningen med forskning inom kommunorganisationen är att öka kunskapsnivån och utveckla kvaliteten i verksamheterna, förbättra den service som erbjuds till Skellefteås invånare genom att tillämpa forskningsresultat samt att skapa ett nära samarbete med akademin för ömsesidigt utveckling.

Vid detta seminarium kommer Ingrid Thylin, utvecklingschef inom kommunledningen i Skellefteå kommun, med specifikt ansvar för FoU-frågor, att berätta om nyttan med en politiskt antagen FoU-strategi och hur man i Skellefteå arbetar med områden som rör IKT samt ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet för lokalsamhället. Till exempel med kommundoktorander/-licentiater som är placerade i Skellefteå, där forskarstudierna införlivas med den dagliga, operativa verksamheten.

Ingrid Thylin är disputerad inom ämnet mikrobiologi och har erfarenhet av arbete inom socialförvaltningen, gymnasieförvaltningen och arbetar nu som utvecklingschef med placering inom kommunledningen i Skellefteå kommun.


6. Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting och Gerd Holmgren, enhetschef för Enheten mot våld i Trollhättan stad.

Jenny Norén är särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL (foto: Niclas Hedlund).

Att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn och att arbeta förebyggande mot våld är ett viktigt ansvar för samhällets olika aktörer. I detta arbete är socialtjänsten viktig och sedan 2014 finns föreskrifter för socialnämnden på området. Arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer har utvecklats expansivt i kommuner och i socialtjänsten under de senaste tio åren. SKL har ett uppdrag att stödja kommuner i detta utvecklingsarbete och bidra till att kvaliteten höjs.

Under seminariet presenteras SKL:s rapport Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet som är ett konkret stöd för verksamhetsutveckling.

Gerd Holmgren är enhetschef för Enheten mot våld i Trollhättan stad (foto: privat).

Trollhättan stad är en föregångare som har kommit långt och under seminariet beskrivs deras arbete som ett lärande och inspirerande exempel. Under seminariet presenteras också aktuella framtidsfrågor på området, bl.a. ur regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

www.skl.se/kvinnofrid