Föreläsarpresentationer

På förmiddagarna hålls gemensamma storföreläsningar och på eftermiddagarna hålls olika seminarier som du själv väljer mellan. Här nedanför presenteras alla storföreläsare. Seminarierna läser du om här.


Migrationens betydelse i det svenska samhället i historisk tid

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet (foto: Katarina Harrison Lindbergh).

Ofta hör man att Sverige blev ett invandrarland först på 1900-talet, men faktum är att immigration alltid har förekommit, inte sällan av betydande dimensioner. Oavsett om man avser arbetskraftsinvandring, bondekolonisation eller flyktingströmmar har Sverige en lång historia med mängder av erfarenheter. Genom att analysera dessa inser vi bättre immigrationens långsiktiga konsekvenser.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett fyrtiotal böcker. Till hans mest kända verk hör Stora döden, som vann Augustpriset i fackboksklassen år 2000, trilogin Slaveri: En världshistoria om ofrihet (2006–2008) och Ett stort lidande har kommit över oss: Historien om trettioåriga kriget (2014). Han framträder ofta i radio och TV som sakkunnig i samhällsfrågor med historisk vinkling.

Dick Harrison hör du på onsdag kl. 10.20


Utmaningar i svensk ekonomi med välfärdssektorn i fokus

Annika Winsth är sedan 2008 chefsekonom på Nordea Sverige med lång erfarenhet inom finanssektorn (foto: Felix Frank).

Annika deltar aktivt i den ekonomiskpolitiska debatten och sitter i Utrikesdepartementets antagningsnämnd. Hon är en flitigt anlitad krönikör och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex ekonomi.

Twitter: @annikawinsth

Du hör Annika Winsth på onsdag kl. 11.30


FRAMTIDENS SOCIALTJÄNST – TANKAR OM ÖVERSYNEN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN

Margareta Winberg, särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen (foto: Regeringskansliet).

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen vill med detta beslut utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet och som med individen i fokus arbetar med tidiga, förebyggande och trygghetsskapande insatser och som ger omvårdnad och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna ansvar.

Du möter Margareta Winberg på onsdag kl. 12.10


Välfärdsutvecklingen

Representanter från FSS styrelse berättar om det gångna årets arbete och frågas ut om vilken inriktning FSS arbete det kommande året ska ha. I den här programpunkten är du och resten av publiken med och påverkar genom den interaktiva app som vi kommer att använda.

Några av dessa personer kommer du att presentera FSS arbete på torsdag kl. 9.30 (klicka på bilden för att se den i större storlek)


Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen (foto: Tillitsdelegationen).

Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare, menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som befinner sig mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018.

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi, kommer att berätta om hur delegationen arbetar för att främja och analysera en mer tillitsbaserad styrning av välfärdstjänster. Bland annat beskriver hon de försöksverksamheter som pågår runtom i landet och som forskare följer. Utvärderingar av dessa försök blir ett viktigt kunskapsunderlag för delegationens kommande förslag.

Laura Hartman kommer också att fördjupa sig i frågan vad en tillitsbaserad styrning handlar om och vad den kan betyda i praktiken för medarbetare och chefer inom socialtjänsten.

http://tillitsdelegationen.se
https://www.facebook.com/Tillitsdelegationen/
Twitter: #tillitsdelegationen och @LauraHartman6

Laura Hartman talar på torsdag kl. 10.00


Tillsammans för att möta socialtjänstens behov

Sedan den 1 juli 2015 samverkar nio myndigheter i Rådet för styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst för att myndigheternas styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad och till stöd för huvudmän och professionen. 

Vid den här plenumsessionen kommer flera av Rådets generaldirektörer samt generaldirektören vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att tala om hur man arbetar för att tillsammans stärka förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. En viktig fråga i det arbetet är hur myndigheternas styrning med kunskap bättre kan tillgängliggöras och möta professionens och brukares behov.

– Det är värdefullt och nödvändigt för oss myndigheter att ha en levande dialog om vårt arbete, säger Olivia Wigzell som är ordförande i Rådet för styrning med kunskap. En kunskapsbaserad socialtjänst är beroende av samspelet mellan oss myndigheter, ansvariga chefer för verksamheten, kommuner, professioner och brukare. Vi strävar också efter en gemensam prioritering och bedömning av behov samt samordning av vår verksamhet till gagn för socialtjänsten.

Socialstyrelsen

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och ordförande i Rådet för styrning med kunskap (foto: Socialstyrelsen).

– Socialstyrelsens mål är ett utvecklat stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst som bidrar till en evidensbaserad praktik och i högre utsträckning utgår från brukarnas behov. Vi avser både att ge stöd för styrning och ledning, kompetensutveckling och personalförsörjning såväl som målgruppsanpassade kunskapsstöd med rekommendationer. Socialtjänsten är ett av våra utvecklingsområden.

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, ingår i Rådet för styrning med kunskap (foto: Rebecka Rynefelt, Scandinav Bildbyrå).

– Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området. Vi har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte

Ethel Forsberg, generaldirektör Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, ingår i Rådet för styrning med kunskap (foto: Rickard L. Eriksson).

– Forte har regeringens uppdrag att initiera och finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Inom välfärdsområdet finansierar vi forskning om socialpolitikens och socialförsäkringens mål, lagstiftning och institutioner, samt hur de påverkar välfärdssystemet. Till forskningen om välfärd räknas också studier av välfärd och levnadsvillkor för olika grupper i samhället, till exempel barn och ungdomar, äldre, nyanlända. Hur vård, omsorg och socialtjänst är organiserade och kan verka för ett inkluderande samhälle är viktiga frågor i Fortes forskningssatsningar.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ingår i Rådet för styrning med kunskap (foto: Susanne Kronholm).

– Som en del i hur myndigheternas styrning med kunskap bättre kan tillgängliggöras och möta professionens och brukares behov har SBU ett regeringsuppdrag för att stärka kompetensen i socialtjänsten och LSS-verksamheten för att hitta, förstå och värdera relevanta vetenskapliga sammanställningar. SBU utvecklar också sin egen verksamhet med att ta fram sådana rapporter.

eHälsomyndigheten

Janna Valik, generaldirektör eHälsomyndigheten, ingår i Rådet för styrning med kunskap (foto saknas).

– Genomförandet av Sveriges vision för eHälsa 2025 utifrån ett socialtjänstperspektiv är en viktig fråga för myndigheten. Vi bidrar med att skapa förutsättningar för att information ska nå ut till profession och brukare. Till exempel har vi inlett ett samordnat arbete med Myndigheten för delaktighet för att ta fram relevant stöd och sprida information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Fredrik Lennartsson, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (foto: Rickard Kilström).

– Vi är en oberoende analysmyndighet med patient- och brukarperspektiv inom vård- och omsorgssektorn. Det innebär att vi är fristående i förhållande till politikens och lagstiftningens implementering och uttolkning vilket möjliggör oberoende analys av systemets alla delar och aktörer. Vi tar fram kunskapsunderlag om vårdens och omsorgens funktionssätt och ger rekommendationer för hur styrning inom sektorn kan förbättras ur ett brukarperspektiv. Ett prioriterat analysområde handlar om hur socialtjänsten kan bli mer lärande och utvecklingsinriktad.

GD-panelen möter du på torsdag kl. 11.15


Tålamod, taktik, tillsammans – there is no other way!

Graham Potter, tränare Östersunds FK och utsedd till årets tränare 2016 (foto: Carl Sandin, BILDBYRÅN).

I april i år vann Östersunds FK Svenska Cupen i Fotboll när IFK Norrköping besegrades med 4-1 inför ett fullsatt Jämtkraft Arena. Graham Potter är tränaren från England som tagit ÖFK från division 2 till Allsvenskan och allsvensk fotboll till en helt ny nivå, både vad gäller spelet på plan och vid sidan av. 2016 blev han utsedd till årets tränare, och många spelare vittnar om att hans ledarskap är unikt.

Människokännedom och den sociala delen av ledarskapet är Potter extra intresserad av, vilket gjorde att han valde att studera efter spelarkarriären. Han har en examen i samhällsvetenskap och har jobbat med ledarskap och coaching på två universitet. Vid sidan av planen har han tillsammans med spelartruppen genomfört ett antal kulturprojekt med dans, poesi och teater, senast ett bejublat dansuppträdande på Fotbollsgalan.

Föreläsningen ges på engelska och du hör Graham Potter på fredag kl. 9.30


Omvärldsbevakning utifrån rådande eu- och världsläge.

Hur påverkar och påverkas Sverige?

Cecilia Wikström (L), EU-parlamentariker (foto: Europaparlamentet).

Sedan 2009 är Cecilia Wikström europaparlamentariker för Liberalerna. Hennes fokusområden är migration och asyl samt medborgerliga fri- och rättigheter. Cecilia är sedan juni 2014 ordförande i Petitionsutskottet, vilket fungerar som en direktlänk mellan unionsmedborgarna och EU:s institutioner. Sedan januari 2017 är Cecilia även ordförande för Europaparlamentets utskottsordförandekonferens, som samordnar allt utskottsarbete i parlamentet.

Cecilia Wikström har en teologie kandidatexamen från Uppsala universitet och prästvigdes i Svenska kyrkan 1994.

Du hör Cecilia Wikström på fredag kl. 10.40